TRANSLATOR

Σελίδες

Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014

Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ 1. Ὁμόφωνη ἡ διδασκαλία Ἁγίων! (α΄ μέρος...) Πρεσβύτερος Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος

Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ
1. Ὁμόφωνη ἡ διδασκαλία Ἁγίων! (α΄ μέρος...)
Πρεσβύτερος Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος

http://3.bp.blogspot.com/-1X64hBQ7KGM/T3i0IeltzxI/AAAAAAAAJYI/5QjL8jJd8-s/s1600/%CF%80%2B%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82%2B%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%83%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82.JPG 


Ἀπό ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ, ἀφιερωμένο στούς οἰκουμενιστές, στά φερέφωνά τους, στίς βλάσφημες συμπροσευχές τους καί στά βλάσφημα συλλείτουργά τους!

«πᾶς ὁ παραβαίνων
 καί μή μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ 
 
Θεόν οὐκ ἔχει»  (Β΄ Ἰωάν. 9)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Delicate_Flower_Border.jpg 

Ἀναφορικά μέ τήν πρώτη "δικαιολογία", (βλέπε: "Προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις" καί συμπροσευχές! http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_6376.html),
θά πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησίας μας, ὅπως ἐκφράζεται μέσα ἀπό τήν ὁμόφωνη γνώμη τῶν Πατέρων (consensus patrum) (σχόλιο δικό μας: δηλαδή "ἐπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατρᾶσι"), ἐγκρίτων Κανονολόγων καί Θεολόγων καί κυρίως μέ τίς ἀποφάσεις Τοπικῶν Συνόδων (μέ τή συμμετοχή ὅλων τῶν Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς), ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Σχίσματος μέχρι σήμερα, δέχεται χωρίς καμιά ἐπιφύλαξη ὅτι:  Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ! Ἐνδεικτική ἡ ἀναφορά:
Ἄς μή μᾶς διαφεύγει ὅτι "ἀμήχανον ἄλλως τήν ἀλήθειαν γνῶναι ἤ θεολογίας ἅπτεσθαι, μή τοῖς Ἁγίοις ἑπόμενον" (Ἰωσήφ Βρυένιος, στό ΑΝΩΝΥΜΟΥ, Οἱ Ἀγῶνες τῶν μοναχῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίς, ἔκδ. Ἱ. Μ. Ὁσ. Γρηγορίου, Ἅγ. Ὄρος 2003, σ. 291).

  • Μ. Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (9ος αἰ.):
"Ποιός δέ θά κλείσει τά αὐτιά του στό ἄκουσμα τῆς ὑπερβολικῆς αὐτῆς βαλσφημίας (τοῦ Filioqre), ἡ ὁποία ἐναντιώνεται στά Εὐαγγέλια, ἀντιτάσσεται στίς ἅγιες Συνόδους, ἀπορρίπτει τούς μακαρίους καί Ἁγ. Πατέρες...Ἐναντίον ὅλων μαζί τῶν προφητῶν, ἀποστόλων, ἱεραρχῶν, μαρτύρων καί αὐτῶν τῶν ἴδιων τῶν Δεσποτικῶν λόγων, ἡ βλάσφημη αὐτή καί θεομάχος φωνή ἐξοπλίζεται...αὐτούς τούς ἀπατεῶνες καί θεομάχους καταδικάσαμε μέ συνοδική καί θεία ψῆφο. Καί δέν ἀποφανθήκαμε στηριζόμενοι στίς δικές μας κρίσεις. Φέραμε στό φῶς καί ἐκθέσαμε πάλι σέ ὅλους, τήν ὁρισμένη ἀπό τίς μέχρι τώρα Συνόδους καί τούς ἀποστολικούς θεσμούς καταδίκη...Ἔτσι καί αὐτούς, ἀφοῦ ἐμμένουν στήν πολύμορφη πλάνη τους, τούς ἀποκλείσαμε ἀπό κάθε χριστινική κοινότητα...μόνη ἡ κατά τοῦ Πνεύματος βασφημία...ἀρκεῖ νά τούς ὐποβάλλει σέ μύρια ἀναθέματα...νά ἀποκόψουμε ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας τήν γάγγραινα τῆς βλασφημίας...νά ξεριζώσουμε τά φύτρα τῆς πονηρίας".
  • Ἅγ. Γερμανός ὁ Νέος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (13ος αἰ.), συνιστᾶ τήν ἀποχή ἀπό τήν ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ ὅσους Ὀρθοδόξους κοινωνοῦσαν μέ τούς αἱρετικούς Λατίνους.
  •  Ἅγ. Γρηγόριος Παλαμᾶς (14ος αἰ.):
"Ὀνήσει τό παράπαν οὐδέν, κἄν παρ' αὐτῶν τῶν οὐρανίων νόων σκευάζηται τε καί προσάγηται τό τῆς ψευδοδοξίας ἴαμα".
  • Ἅγ. Μᾶρκος Εὐγενικός (1440):
"οὐκοῦν ὡς αἰρετικούς αὐτούς ἀπεστράφημεν καί διά τοῦτο αὐτῶν ἐωρίσθημεν...αἱρετικοί εἰσί ἄρα καί ὡς αἱρετικούς αὐτούς ἀπεκόψαμεν...πόθεν οὖν ἡμῖν ἀνεφάνησαν ἐξαίφνης ὄντες Ὀρθόδοξοι οἱ διά τοσούτων χρόνων καί ὑπό τοσούτων Πατέρων καί διδασκάλων κριθέντες αἱρετικοί;...φευκτέον αὐτούς, ὡς φεύγει τις ἀπό ὄφεως...τούς χριστοκαπήλους και χριστεμπόρους". "Ἡμεῖς δι' οὐδέν ἄλλο ἀπεσχίσθημεν τῶν Λατίνων, αλλ' ἤ ὅτι εἰσίν, οὐ μόνον σχισματικοί, ἀλλά καί αἱρετικοί".
  • Ἅγ. Συμεών, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (15ος αἰ.) στό ἔργο του "Κατά πασῶν τῶν αἱρέσεων", χαρακτηρίζει τούς Δυτικούς ὡς αἵρεση πού "ἐνεβλάστησεν εἰς τήν ἐκκλησίαν ὕστερον ἀπό τήν Ζ' Οἰκουμενικήν Σύνοδον". 
(συνέχεια αὐτοῡ τοῦ  κεφαλαίου...)
Ἡ Συμπροσευχή μέ αἱρετικούς
Προσεγγίζοντας τήν κανονική πράξη τῆς Ἐκκλησίας
"Οὐ δεῖ αἱρετικοῖς ἤ σχισματικοῖς συνεύχεσθαι"
Πρεσβύτερος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Γιά τό διαδίκτυο, πληκτρολόγηση-διάθεση:
ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.com/


http://vatopaidi.files.wordpress.com/2009/12/cf80cf81-cf87cf81ceb9cf83cf84cf8ccf82.jpg
Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εἶπε:
"Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται,
 οἱ δὲ λόγοι µου οὐ µὴ παρέλθωσι."
(Ματθ. 24:35) 
Ποιοί εἶναι ὅλοι αὐτοί πού θέλουν νά ἀλλάξουν τόν λόγο τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ
κι ἀνέβηκαν πιό πάνω καί ἀπό Αὐτόν καί ἀπό τόν λόγο Του;........
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Delicate_Flower_Border.jpg 


Λεζάντες φωτό: ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)