TRANSLATOR

Σελίδες

Κυριακή 2 Μαρτίου 2014

Μέ ἀφορμή τά οἰκουμενιστικά σχέδια δημιουργίας Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ. : Τί λέει τό Κοράνι γιά τόν Ἰησοῦ; (καί βίντεο)Γράφει: Μ.Σ. ἐκπ/κός-ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Τό παρακάτω ἄρθρο, ἀποκαλύπτει τί λέει τό Κοράνι τῶν Μουσουλμάνων γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό καί Θεό τῆς Ὀρθοδοξίας μας, κάποια σημαντικά ἀποσπάσματα τουλάχιστον, ὅπως τά βρήκαμε.
Θεωροῦμε ἐπιβεβλημένο νά τό δημοσιεύσουμε:
 1. πρῶτον: γιατί βλασφημεῖται μέ ὅλο καί μεγαλύτερη συχνότητα, ὁ Μόνος καί Ἀληθινός Θεός, ἀντί νά ἔλθουμε σέ μετάνοια,
 2. δεύτερον: γιατί εἶναι γνωστή ἡ δογματική σύνδεση θρησκείας-πολέμου τῶν Μουσουλμάνων (ἱερός πόλεμος τζιχάντ), πού ὄχι μόνο "συγχωρεῖ" τόν φόνο χριστιανῶν, ἀλλά ἀποδίδει καρπούς "σωτηρίας" στόν ἐκτελεστή καί τόν τοποθετεῖ σάν μέγα ἥρωα στόν "παράδεισο" μέ τιμές, πιλάφια, μέλια καί γυναῖκες...
 3. τρίτον: γιατί στίς μέρες μας ἔχει πάρει τεράστιες διαστάσεις ἡ ἀποστασία (κλήρου καί λαοῦ), καθώς καί ὁ δαιμονικός Οἰκουμενισμός πού ἐπιχειρεῖ νά συμβιβάσει τά ἀσυμβίβαστα, τά θεῖα μέ τά δαιμονικά!
 4. καί τέταρτον κι αὐτό ἐπειγεῖ ὡς τρέχον: γιά τίς πρόσφατες προσπάθειες πού γίνονται ἀπό "σκοτεινά κέντρα", ὥστε νά ἐπιβάλλουν τήν δημιουργία Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ἐνημερωθεῖτε σχετικά ἐδῶ: http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/02/blog-post_7452.html).
Ἡ "ἀγαπολογία" μεταξύ ὄχι μόνο θρησκειῶν πού ἁπλῶς λατρεύουν διαφορετικούς θεούς (δαιμόνια δηλαδή «πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια» (Ψαλμ. ε´,5)),
ἀλλά πού ἀντίθετα μισοῦν-βλασφημοῦν-διαστρέφουν στά "ἱερά" τους κείμενα τόν Χριστό καί τήν Ὀρθόδοξη Πίστη-ἀνθεῖ καί μεσουρανεῖ σέ συμπροσευχές, συλλείτουργα καί διαθρησκειακά συνέδρια ἀνόμων καί πνευματικά ἀποστατημένων, ἐνῶ ταυτόχρονα ἐνισχύεται ἀπό νόμους, διατάξεις καί ἀποφάσεις ἄθεων, ἀλλόθρησκων, μασόνων ἤ ὀλιγόπιστων πολιτικῶν ἐθνικῶς καί παγκοσμίως!

Δέν γίνεται νά παντρεύεται τό μίσος μέ τήν ἀγάπη, τό μαῦρο μέ τό ἄσπρο, ἡ ἀλήθεια μέ τό ψέμα "Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει·" (Ματθ.6,24).

Ἀπαντοῦμε σέ τρία καίρια ἐρωτήματα πού ἐγείρονται καί ἔχουν σχέση μέ τά τεκταινόμενα:

-Πρέπει νά συγχρωτιζόμαστε πνευματικά μέ ἀσεβεῖς κατά τοῦ Προσώπου τοῦ Θεοῦ;:
-"Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδρᾳ λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν". (Ψαλμ. 1,1)

-Ἔχουν ἀληθινή ἀγάπη τελικά οἱ ἄνθρωποι πού δέν πιστεύουν στόν Ἀληθινό Θεό, ὥστε νά συσχηματιζόμαστε μαζί τους καί μάλιστα σέ κοινές λατρευτικές ἐκδηλώσεις;
-"Ἰνατί ἐφρύαξαν ἔθνη, καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά; παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ;" (Ψαλμός 2:1,2)

-Τί εἶναι σωστό νά κάνουμε κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί πῶς νά ἀντιμετωπίζουμε τούς αἱρετικούς καί τούς μακράν τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ;
-"Διαῤῥήξωμεν τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν καὶ ἀποῤῥίψωμεν ἀφ᾿ ἡμῶν τὸν ζυγὸν αὐτῶν" (Ψαλμ. 2:3)

Καί συνεχίζουμε:
Ο Πάτριάρχης, ἄν θυμᾶστε, παλαιαότερα σέ ὀμιλία του στήν COCA COLA, δώρισε ἕνα κοράνιο, χαρακτηρίζοντάς το δημόσια καί on camera "εὐλογημένο" καί "ἱερό"  ("holly" and "sacred")!
Ἄς θυμηθοῦμε τήν λυπηρή αὐτή στιγμή:Τί λέει ὅμως τό "εὐλογημένο" κοράνι γιά τόν Χριστό καί Θεό καί πῶς διαστρέφονται δογματικές ἀλήθειες τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως;
Καί βέβαια νά σημειώσουμε τήν συνεχόμενη ἀναφορά στόν ΑΛΛΑΧ καί θεό τῶν Μουσουλμάνων (λεπτομέρεια πού διέφυγε ἀπό τόν Πατριάρχη μας, μιά πού τόν δικό μας Ἀληθινό Θεό τόν λένε Ἰησοῦ Χριστό!...)...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ:

1) ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΩΣ ΘΕΟ ΑΛΛΑ ΩΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟ.

2) ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΑΝΩ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ.

3) ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟ.

4) ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ (δηλαδή τόν Ἀληθινό καί Τριαδικό Θεό, ἀλλά τόν Ἀλλάχ).

5) ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.  

ΚΛΠ. ΚΛΠ. ΚΛΠ....

ΠΩΣ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ ΩΣ ''ΑΓΙΟ'' ΚΑΙ ''ΙΕΡΟ''
ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΑ "ΜΕ ΑΓΑΠΗ" ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ,
ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟ;

Ὁ Χριστός ζήτησε νά ὁμολογοῦμε Αὐτόν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων.
Ἐδῶ, τί εἴδους ὁμολογία εἴδαμε;...Οἱ παρόμοιες ἐνέργειες βέβαια, δέν σταμάτησαν πρός τήν κατεύθυνση "ὑπέρ τοῖς τῶν πάντων ἑνώσεως", ἀλλά ὄχι ἐν Χριστῷ καί μέ "ὁμολογίες" καί ἄλλων "ὀρθόδοξων" καί μή, κληρικῶν καί λαϊκῶν! Ἡ "τῶν πάντων" ἕνωσις ἀπαιτεῖ τήν μετάνοια, ἐξομολόγηση, κατήχηση καί βάπτιση τῶν πάντων, πράγμα πού δέν γίνεται ὅπως βλέπουμε!... Ἡ ἀνταλλαγή "εὐλογιῶν" καί ὄχι μόνο, τῶν Οἰκουμενιστῶν πρός πᾶσαν δαιμονική καί πλανεμένην κατεύθυνσιν, συνεχίζεται ἀκάθεκτη μέχρι τῆς τελικῆς ἑνώσεως ὅλων τῶν θρησκειῶν  πού δρομολογοῦν οἱ ταγοί τοῦ Ἀντιχρίστου καί ἐφόσον ἐμεῖς (κλῆρος καί λαός), μένουμε ἀμετανόητοι καί χλιαροί στά θέματα Πίστεως! Πόσο θράσος χρειάστηκε, ὥστε νά ἐπιχειροῦν σκοτεινά κέντρα τῆς Νέας Ἐποχῆς καί τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, νά ἀνοίξουν σύγχρονη κερκόπορτα, ὤστε νά εἰσέλθει ὁ !Ἀλλάχ! καί μάλιστα μέσα στήν Θεολογική Σχολή, στήν ὁποία πρέπει νά διδάσκονται μέ ἀσφάλεια: ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη καί ὁ μόνος Ἀληθινός Τριαδικός Θεός!!!

Προτείνουμε ὁπωσδήποτε νά δεῖτε καί τό ἑξῆς βίντεο:Πηγή βίντεο, τῶν screenshots τοῦ κορανίου, καί μερικῶν συνοπτικῶν συμπερασμάτων πρός τό τέλος τοῦ ἄρθρου (κόκκινα κεφαλαῖα γράμματα): 
http://entoytwnika.blogspot.gr/

2 σχόλια:

 1. ΕΥΓΕ ΣΤΟΥΣ ΕΞΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΧΙ ΣΤΟΝ "ΜΩΑΜΕΘ ΤΟΝ ΠΟΡΘΗΤΗ"!!!
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΑΣ, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΛΟ ΑΓΩΝΑ!!!
  http://apologitikaa.blogspot.com/2014/03/blog-post_8328.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εὐχαριστοῦμε.
   Ὅλοι μαζί γιά τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἑλλάδα πού μᾶς χάρισε ὁ Θεός.
   Καλόν ἀγῶνα καί σέ ἐσᾶς καί Καλή κι εὐλογημένη Σαρακοστή.

   Διαγραφή

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)