Σελίδες

TRANSLATOR

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΣΤ΄ Ἐκεῖνος ὅπου τούς αἰῶνας ἐποίησε, καί πρό τῶν αἰώνων ὑπῆρχε, καί ἐν ἄκρᾳ σιγῇ τάς οὐρανίους Δυνάμεις τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων ἐδημιούργησε.

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου 
Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΣΤ΄
Ἐκεῖνος ὅπου τούς αἰῶνας ἐποίησε,
 καί πρό τῶν αἰώνων ὑπῆρχε,
καί ἐν ἄκρᾳ σιγῇ 
τάς οὐρανίους Δυνάμεις τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων ἐδημιούργησε.
.

http://www.egolpion.com/img/logos/ekfrasis_monaxikhs_empeirias-exofullo.jpghttp://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/01/joseph1.jpg 
d47Διαβάστε ἀπόσπασμα ἀπό τήν Ἐπιστολή:  Α΄ , Β΄ , Γ΄ , Δ΄ , Ε΄ , ΣΤ΄, Ζ΄ ,Η΄ , Θ΄, Ι΄ , ΙΑ΄ , ΙΒ΄ , ΙΓ΄ , ΙΔ΄ , ΙΕ΄ , ΙΣΤ΄ , ΙΖ΄ , ΙΗ΄ , ΙΘ΄ , Κ΄ , ΚΑ΄ , ΚΒ΄ , ΚΓ΄ , ΚΔ΄ ΚΕ΄, ΚΖ΄ , ΚΘ΄ , Λ΄ , ΛΑ΄ , ΛΒ΄ , ΛΓ΄ , ΛΔ΄ , ΛΕ΄ , ΛΣΤ΄ , ΛΗ΄ , ΛΘ΄ , Μ΄ , ΜΑ΄ , ΜΒ' , ΜΓ΄ , ΜΣΤ΄ , ΜΖ΄ , ΜΗ΄ , ΜΘ΄ , Ν΄ , ΝΑ΄ , ΝΒ΄ , ΝΓ΄ , ΝΔ΄ , ΝΕ΄ ,


Ἐκεῖνος ὅπου τούς αἰῶνας ἐποίησε, καί πρό τῶν αἰώνων ὑπῆρχει, κάι ἐν ἄκρᾳ σιγῇ τάς οὐρανίους Δυνάμεις τῶν ἁγίων Ἀγγέλων ἐδημιούργησε. (ΝΣΤ΄).
http://www.ec-patr.net/keimena/YMNOI/HristosGenate_Eirmos.jpg
Χριστός γεννᾶται, ἵνα σώση τούς πάντας.

Χαίρετε λοιπόν καί ἀγάλλεσθε μετά Ἀγγέλων καί τῶν Ποιμένων σύν πάσῃ τῇ Κτίσει, ἠγαπημένα τεκνία τοῦ Ἰησοῦ...

Καί πρῶτον μέν σᾶς κομίζω καθάπερ οἱ Μάγοι τήν εἴδησιν τήν λαμπράν, ὅτι ὁ γλυκύς Ἰησοῦς μας γεννᾶται καί πᾶσα ἡ φύσις ἀγάλλεται καί εὐωδιάζει, διότι βλέπει ἐν χερσί βασταζόμενον τόν Δημιουργόν της. Οἱ Ἄγγελοι συναγάλλονται καί μελωδικῶς ψάλλουσι· 

"Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη"!

Διότι ἐγεννήθη ὁ εἰρηνάρχης Θεός. Ἐκεῖνος ὅπου τούς αἰῶνας ἐποίησε, καί πρό τῶν αἰώνων ὑπῆρχε καί ἐν ἄκρᾳ σιγῇ τάς οὐρανίους Δυνάμεις τῶν ἁγίων Ἀγγέλων ἐδημιούργησε. Αὐτός σήμερον βαστάζεται εἰς τάς ἀγκάλας γλυκυτάτης Μητρός. Γαλακτοτροφεῖται καί θάλπεται διά νά σώσῃ πάντας ἡμᾶς. 

Ἐγεννήθη ὁ γλυκύς Ἰησοῦς διά νά ἀναγεννήσῃ ἡμᾶς. Ἔγινεν ἄνθρωπος, διά νά μᾶς δείξῃ τόν τρόπον ὄπου πρέπει νά τόν ἀκολουθήσωμεν καί νά μιμηθῶμεν τάς πράξεις Του. Μᾶς ἄφησεν ἐντολάς, διά νά μή πλανηθῶμεν εἰς ἀνοδίαν καί βαδίσωμεν εἰς τό σκότος.

Ἔλαβε σάρκα ὁ γλυκύς μας Χριστός διά νά ἐσθίωμεν κάι ἀπολαμβάνωμεν τήν μακαρίαν συγγένειαν. Νά γινώμεθα ἀδλεφοί τοῦ Χρισοτῦ μας καί τέκνα τῆς Παναχράντου Μητρός Του. Καί ἐν τέλει νά γίνωμεν κατά πάντα μιμηταί τοῦ Κυρίου καί κατά χάριν τέκνα τοῦ ἐπουρανίου Πατρός.

Ἄς ἐξετάσωμεν λοιπον ὀ καθείς μας, νέοι καί γέροντες, μικροί καί μεγάλοι· εἰς τόν κάθε λόγον ὅπου θά εἰποῦμεν, εἰς τό κάθε μας βῆμα, εἰς ὅλας τάς στιγμάς νυκτός καί ἡμέρας μήπως κάμνωμεν, λέγωμεν ἤ διανοούμεθα κάτι πού δέν ἀρέσει εἰς τόν Χριστόν;

http://www.evagelidisilias.gr/sites/default/files/06156.gifἌραγε εἴμεθα ἄξιοι πάντοτε, ὁπόταν προσερχώμεθα νά κοινωνήσωμεν τόν Χριστόν; Ἄραγε βαδίζομεν κατά μίμησιν; Ἄραγε μένει μέσα μας ὁ γλυκύς Ἰησοῦς; Ηὕρε θέσιν εἰς τήν καθαράν μας καρδίαν ἤ ἀμέσως ἀναχωρεῖ; 

Ταῦτα πάντα ὀφείλει νά ἐξετάζῃ ὁ ἀληθής Χριστιανός εἰς κάθε στιγμήν· μάλιστα ἐκεῖνος πού θέλει νά βαδίσῃ τήν στενήν καί τεθλιμμένην ὁδόν τοῦ Κυρίου μας καί νά ἔλθῃ σέ τελειότητα. Ὅπως καί σεῖς, τά ἠγαπημένα τεκνία τοῦ καλοῦ κἀγαθοῦ πνευματικοῦ μου υἱοῦ, ὅπου τόσον ὑπέφερε καί τήν ὑγείαν του ἔχασε διά νά βρῆτε ἐσεῖς τήν ψυχικήν σας χαράν καί ὑγείαν.

Διότι ὁ κάθε ποιμήν προβάτων λογικῶν ὀφείλει νά θυσιάζῃ τόν ἑαυτόν του ὑπέρ τοῦ ποιμνίου, μιμούμενος τόν Δεσπότην Χριστόν, ὅστις ἦλθε νά δώσῃ τήν ψυχήν Του λύτρον ἀντί πολλῶν.


ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)