Σελίδες

TRANSLATOR

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής Ἐπιστολή ΞΔ΄ Δέν δέχεται μερισμούς ἡ καρδία· τόν Θεόν σου μόνον θά προσκυνῇς καί Αὐτόν θά λατρεύῃς.


ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου
Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής
Ἐπιστολή ΞΔ΄
Δέν δέχεται μερισμούς ἡ καρδία· 
τόν Θεόν σου μόνον θά προσκυνῇς 
καί Αὐτόν θά λατρεύῃς.

Σχετική εικόναΣχετική εικόνα
d47Διαβάστε ἀπόσπασμα ἀπό τήν Ἐπιστολή:  Α΄ , Β΄ , Γ΄ , Δ΄ , Ε΄ , ΣΤ΄, Ζ΄ ,Η΄ , Θ΄, Ι΄ , ΙΑ΄ , ΙΒ΄ , ΙΓ΄ , ΙΔ΄ , ΙΕ΄ , ΙΣΤ΄ , ΙΖ΄ , ΙΗ΄ , ΙΘ΄ , Κ΄ , ΚΑ΄ , ΚΒ΄ , ΚΓ΄ , ΚΔ΄ ΚΕ΄, ΚΖ΄ , ΚΘ΄ , Λ΄ , ΛΑ΄ , ΛΒ΄ , ΛΓ΄ , ΛΔ΄ , ΛΕ΄ , ΛΣΤ΄ , ΛΗ΄ , ΛΘ΄ , Μ΄ , ΜΑ΄ , ΜΒ' , ΜΓ΄ , ΜΣΤ΄ , ΜΖ΄ , ΜΗ΄ , ΜΘ΄ , Ν΄ , ΝΑ΄ , ΝΒ΄ , ΝΓ΄ , ΝΔ΄ , ΝΕ΄ , ΝΣΤ΄ , ΝΖ΄ , ΝΗ΄ , ΝΘ΄ , Ξ΄ , ΞΑ΄ , ΞΒ΄ΞΓ΄ ,
 Δέν δέχεται μερισμούς ἡ καρδία· τόν Θεόν σου μόνον θά προσκυνῇς καί Αὐτόν θά λατρεύῃς.(ΞΔ΄).
http://fdathanasiou.files.wordpress.com/2011/03/kyrie-cf84cebf-cf80ceb5cf81ceb9ceb5cf87cf8ccebcceb5cebdcebf.jpg
Γίνεται μετά κόπου ἡ προσευχή. Ἀλλά ὕστερα λέγεται μέ χωρίς κόπον καί θαυμαστήν ἀγαλλίασιν. Διότι, ἐπειδή ἔχομεν τήν συγγένειαν μετά τοῦ Θεοῦ-ὄχι οὐσιαστικῶς, ἀλλά ὅπως εἴπαμεν εἴμεθα τό ἐμφύσημα τοῦ Θεοῦ-ὅταν καθαρεύσωμεν ἐκ τῆς ἁμαρτίας διά νηστείας, ἀγρυπνίας, κάι προσευχῆς αὐτῆς ὅπου λέγομεν· διά βιαίας ἐργασίας καί νήψεως καί δίκην κλεισούρας ὁ νοῦς ἐγκαρτερῶν μέσα εἰς τήν καρδίαν μή συγχωρούμενος νά ἐξέξλθῃ, ἐπιβλέπει ὁ ἀγαθός μας Θεός καί ἐξαποστέλλει τήν δροσοβόλον Του χάριν. Ὅπου καθάπερ νεφέλη διαυγεστάτη καταφωτίζει καί τηλαυγῶς θεωρεῖ τόν ἔσωθεν ἄνθρωπον ὁ ἐν σκότει εὑρισκόμενος πρίν ἀπό ὀλίγον. Καί παραμένει μαζί του ἡ χάρις καθόσον θελήσει ὁ Κύριος. Αὐτό γίνεται συνεχῶς καί ὁ ἄνθρωπος καθαρίζεται διαρκῶς καί τελειοῦται χάριτι Θεοῦ.

Καθότι, ὅταν ἡ χάρις ἐπισκιάζῃ, καί ἡ πνοή τοῦ Θεοῦ φλεγομένη ἀπό ἀγάπην ὑψώνεται, ὅπου εἶναι ἡ ψυχή μας ὠς εἴπομεν, τότε γίνεται θεία ἕνωσις. Καί τόσον ἀφομοιοῦται μέ τόν Θεόν, ὅπου δέν γνωρίζεται μήτε χωρίζεται τό ἕν ἀπό τό ἄλλο, ὅπως ὁ ἥλιος μέ τό φῶς του ἤ τό πῦρ μέ τό σίδηρον, ὅταν ἑνωθοῦν. Διότι τό ἐμφύσημα καί ἡ χάρις πηγάζουν ἐκ τῆς ἰδίας πηγῆς, ὅπου εἶναι ὁ γλυκύς μας Θεός.

Ὦ, πόσον καλός εἶναι ὁ ἀγαθός μας Θεός! Πόσον εὔσπλαχνος! Δέν ἔχει κανένα συμφέρον οὔτε εἶχε ποτέ ἀνάγκην ἀπό τόν ἄνθρωπον, ὡς ὐπερτέλειος ὅπου εἶναι. Ἀλλά, θέλων νά μεταδώσῃ ἀπό πολλήν Του ἀγάπην τά ὑπερτέλειά Του χαρίσματα, ἐδημιούργησεν ὅλα τά κτίσματα. Καί πλάσας τόν ἄνθρωπον, τόν ἔκαμεν βασιλέα, καί ὅλα τοῦ τά ἐχάρισεν. 

Ἕνα μόνον ζητεῖ ὁ Θεός· νά τόν τιμᾷς, νά τόν ἀγαπᾷς καί νά φυλάττῃς τάς ἐντολάς Του, ἀναγνωρίζων ὅτι ὁ Πλαστουργός σου εἶναι Αὐτός. Δέν θέλει νά μοιράζῃς τήν δόξαν Του καί https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhM6Xo-EocWxJYagPOe4vlf6IZwmdpYFG4kQWsCE8uFt42VOQF5o-9Nb2J3By23K6d30AKtTd6d8T4yDDaiDAU17FGXIepDSrJ_WzDJjLZIB1xcwN4s3kX12xZtyq40e_2jdgvPZq6Ghac/s1600/9.gifνά λατρεύῃς, ἄλλα ἀντί ἄλλων. Δέν θέλει νά ἀγαπήσῃς κανένα πρᾶγμα περισσότερο ἀπ' Αὐτόν. Δι' αὐτό καί δίδων τάς ἐντολάς Του εἰς τόν θεόγραφον Νόμον τῷ Μωϋσεῖ, τόν λέγει· "Ἄκουε Ἰσραήλ· ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐξ ὅλης ψυχῆς σου, ἐξ ὅλης καρδίας, ἐξ ὅλης ἰσχύος, ἐξ ὅλης τῆς διανοίας"

Λοιπόν ἐκατάλαβες, ἀγαπητόν μου παιδί; Δέν σοῦ ἄφησε τίποτε νά κλίνῃ ἀλλοῦ ἡ ἀγάπη σου, ἀλλά ὅλως διόλου, πᾶσα ἡ ἔφεσις τῆς ψυχῆς σου νά ἀγαπήσῃ τόν Κύριον. Ἔτσι θά ἐπισκηνώσῃ ἡ χάρις Του. Δέν δέχεται μερισμούς ἡ καρδία· τόν Θεόν σου μόνον θά προσκυνῇς καί Αὐτόν θά λατρεύῃς. Ἄ, τότε! Τότε θά ἔλθῃ μέσα σου ὁ Χριστός, ὅπου εἶναι ὁ Λόγος σύν τῷ Πατρί καί τῷ Πνεύματι, καί μονήν ὑπεσχέθη, κάι ἔσει ναός.


ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)