Σελίδες

TRANSLATOR

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής Ἐπιστολή ΞΣΤ' Ὅταν ἐξομολογῆται ὁ ἄνθρωπος, καθαρίζεται ἡ ψυχή του καί γίνεται ὡς ἀδάμαντας φωτεινός.

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου
Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής
Ἐπιστολή ΞΣΤ' 
Ὅταν ἐξομολογῆται ὁ ἄνθρωπος, 
καθαρίζεται ἡ ψυχή του 
καί γίνεται ὡς ἀδάμαντας φωτεινός.

 Αποτέλεσμα εικόνας για έκφρασισ μοναχήσ εμπειρίασΣχετική εικόνα
d47


Διαβάστε ἀπόσπασμα ἀπό τήν Ἐπιστολή:  Α΄ , Β΄ , Γ΄ , Δ΄ , Ε΄ , ΣΤ΄, Ζ΄ ,Η΄ , Θ΄, Ι΄ , ΙΑ΄ , ΙΒ΄ , ΙΓ΄ , ΙΔ΄ , ΙΕ΄ , ΙΣΤ΄ , ΙΖ΄ , ΙΗ΄ , ΙΘ΄ , Κ΄ , ΚΑ΄ , ΚΒ΄ , ΚΓ΄ , ΚΔ΄ ΚΕ΄, ΚΖ΄ , ΚΘ΄ , Λ΄ , ΛΑ΄ , ΛΒ΄ , ΛΓ΄ , ΛΔ΄ , ΛΕ΄ , ΛΣΤ΄ , ΛΗ΄ , ΛΘ΄ , Μ΄ , ΜΑ΄ , ΜΒ' , ΜΓ΄ , ΜΣΤ΄ , ΜΖ΄ , ΜΗ΄ , ΜΘ΄ , Ν΄ , ΝΑ΄ , ΝΒ΄ , ΝΓ΄ , ΝΔ΄ , ΝΕ΄ , ΝΣΤ΄ , ΝΖ΄ , ΝΗ΄ , ΝΘ΄ , Ξ΄ , ΞΑ΄ , ΞΒ΄ΞΓ΄ , ΞΔ΄ , ΞΕ΄ ,
 

Ὅταν ἐξομολογῆται ὁ ἄνθρωπος, καθαρίζεται ἡ ψυχή του καί γίνεται ὡς ἀδάμαντας φωτεινός.(ΞΣΤ΄).
http://3.bp.blogspot.com/-u2T41MLcD0o/TwKuT0H0HvI/AAAAAAAADSQ/K8DTIEi-RzU/s320/images.jpgἩ ζωή τοῦ ἀνθρώπου, Κυρία μου, εἶναι μέ τάς θλίψεις καί τά βάσανα ζυμωμένη.

Ὅταν βλέπῃς ὀλίγην χαράν εἰς τήν ψυχήν σου, γνώριζε ὅτι εἶναι ἕνα τηλεφώνημα νά ὐπομένῃς τήν θλῖψιν ὅπου θά ἔλθῃ.

Ὁ πλησιέστερος τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ Θεός. Κανείς ἄλλος δέν εἶναι πιό πλησιέστερος ἀπό τόν Θεόν. Ἐν Αὐτῷ ζῶμεν καί κινούμεθα` εἰς τήν ἀγκάλην Του διαρκῶς εὑρισκόμεθα.

Δυνάμεθα λοιπόν εἰς κάθε πνοήν νά Τόν βάνωμεν καί μίαν ἐνδόμυχον φωνήν·

-Θεέ μου, ποῦ εἶσαι; Ἀντιλαβοῦ, πρόφθασον, βοήθει μοι, σκέπασόν με! Ἰησοῦ μου, ἐλέησόν με!

Σχετική εικόναἩ Παναγία μας εἶναι Μήτηρ τοῦ ἐλέους, πηγή ἀγαθότητος, ἡ δέ χάρις Της προλαμβάνει παντοῦ· ὅπου μόλις ἀνοίξῃς τό στόμα νά τήν φωνάξῃς, προφθάνει ἀμέσως ὡς Μήτηρ ἀληθινή. Μή διστάζῃς λοιπόν εἰς κάθε στιγμήν Αὐτήν νά ἐπικαλῆσαι καί εὑρίσκεις ἄμισθον βοηθόν καί ἰατρόν εἰς τάς θλίψεις σου.

Ὁ Θεός, τέκνον μου, εἶναι πανταχοῦ καί ὁ ὀφθαλμός Του κατοπτεύει τά πάντα· καί παραβλέπει διότι ἀναμένει μετάνοιαν. Ὁπόταν ἡμεῖς σφάλλωμεν εἴτε ὀλίγον-εἴτε πολύ Ἐκεῖνος τό βλέπει διότι εἶναι Παρών, ἀλλά ἡμεῖς δέν Τόν βλέπομεν, διότι εἴμεθα νήπια εἰς τήν γνῶσιν.

Ὅταν πάλιν μᾶς τιμωρεῖ, διά νά στρέφωμεν τό βλέμμα μας πρός Αὐτόν, ἡμεῖς νομίζομεν ὅτι πάσχομεν ἄδικα. Καί ὅμως, ὅταν ταπεινωθῶμεν, τότε ἀνοίγονται οἰ ὀφθαλμοί τῆς ψυχῆς μας καί γνωρίζομεν ὅτι ὅσα κάμνει ὁ Κϋριος εἶναι λίαν καλά· τότε τόν βλέπομεν Πατέρα μας Πολυέλεον καί πλήρη ἀγάπην καί ἀγαθότητα γέμοντα. 

Δέν γνωρίζω, Κυρία μου, ἐάν ἔχετε κάμῃ γενικήν καί καθαράν ἐξομολόγησιν ἀπό παιδικῆς ἡλικίας ἑπτά ἐτῶν καί ἐντεῦθεν. Κάμετε καθαράν ἀνασκόπησιν ὅλου τοῦ παρελθόντος καί γράφετε τα εἰς ἕνα χαρτί, καί θά εὕρετε μεγάλην ὠφέλειαν στήν ψυχήν σας. Ὅμοίως καί ὁ σύζυγος.

http://www.officialpsds.com/images/thumbs/Sparkling-Diamond-High-Res-psd54886.png
Διότι ὄχι μόνον τό εἶδος αὐτό πού ἐγράψατε, ἀλλά πάσης φύσεως πταίσματα, ὅπου δέν τά νομίζει κανείς διά ἁμαρτήματα` καί ὄμως, ὅταν ἐξομολογῆται κανείς καθαρίζεται ἡ ψυχή του καί γίνεται ὡς ἀδάμαντας φωτεινός. 

Θά ἀρχίσετε παιδιόθεν· ποῖα ἁμαρτήματα γίνονται ἀπό ὀκτώ ἕως δέκα ἐτῶν, ποῖα ἀπό δέκα ἕως εἴκοσι καί ἐπέκεινα, θυμικοῦ μέρους κάι ἐπιθυμητικοῦ.


 

ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ
Γιά τό διαδίκτυο, πληκτρολόγηση-διάθεση:
ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ  http://kaiomenivatos.blogspot.com/  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)