Σελίδες

TRANSLATOR

Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015

ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἀρρώστιας β) Ἡ διόρθωση τοῦ χαρακτῆρα 4ο

ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ
Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἀρρώστιας
β) Ἡ διόρθωση τοῦ χαρακτῆρα
4ο


Διαβάστε ὅλα τά κεφάλαια:

Ἀλλά πίστη, ἀγαπητέ μου, ὄχι μόνο μέ λόγια. Πρό πάντων μέ ἔργα. Ἕνα ἀπό τά ἔργα τῆς πίστεως, εἶναι νά προχωρήσεις στή διόρθωση τῶν ἐλαττωμάτων σου. Μήν ἱκανοποιεῖσαι μέ μιά στοιχειώδη κάι ἐπιπόλαιη πίστη. Δέν ἀρκεῖ αὐτό. Δέν σώζεσαι, ἄν κάνεις μόνο ἕνα βιαστικό σταυρό. Ὄχι! Θά σωθεῖς ἄν συμφιλιωθεῖς μέ τόν Θεό. Ἡ συμφιλίωση γίνεται μέ τήν εἰλικρινῆ μετάνοια, μέ τήν ἀναγνώριση τῶν σφαλμάτων σου. Ὅπως ἔχθρα μέ τόν Θεό εἶναι ἠ ἐξακολούθηση μιᾶς ζωῆς, πού ἀπομακρύνεται ἤ εἶναι ἀντίθετη πρός τούς νόμους Του καί τίς ἐντολές Του, ἔτσι φιλία εἶναι ἡ ἐπιστροφή στό δρόμο τῆς ἐνάρετης ζωῆς. Μάλιστα, ἀδελφέ μου! Θά εἶσαι πολύ ἄδικος, ἄν ἀφοῦ τόσο ποθεῖς τήν ὑγεία τοῦ σώματος, ἀμελήσεις νά ἐξυγιάνεις καί τήν ψυχή σου. Καθάρισέ την ἀπό τίς πληγές τῆς ἁμαρτίας, ἀπό τά π΄θη καί τίς ἀδυνμίες της.


Θέλεις νά ἔχεις δικαίωμα νά ζητᾶς νά ἔλθει ὁ Θεός νά σέ σώσει ἀπό τήν ἀρρώστια σου; Μετανόησε, γύρισε στό πατρικό Του σπίτι καί ζήτησε τή συγνώμη καί τήν ἄφεση. Τή δίνει στό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως.
Ναί, μή σοῦ φαίνεται δύσκολο. Ἡ ἐξομολόγηση εἶναι μιά ψυχική ἀνάγκη. Ζητᾶς πολλές φορές ἄνθρωπο, γιά νά ἀνοίξεις τήν καρδιά σου, γιά νά τοῦ ἐκμυστηρευθεῖς τά μυστικά σου.
Ὑπάρχει πιό ἔμπιστος καί πιό ἱκανός νά σέ ἀνακουφίσει ἀπό τόν Θεό; Σέ περιμένει νά ἔλθεις στό πετραχήλι ἑνός καλού "Πνευματικοῦ". Ζήτησε νά ἔλθει νά σέ δεῖ κάι τότε, χωρίς δισταγμό, καθάρισε τήν ψυχή σου ἀπό κάθε ρυπαρή σκέψη, ἄπρεπο λόγο καί ἁμαρτωλή πράξη τοῦ παρελθόντος.

Ἡ νεότερη ἰατρική ἐπιστήμη παραδέχεται, πώς πολλές ἀρρώστιες δέν ἔχουν ἀφορμή μόνο διαταραχές τῆς λειτουργίας τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ, ἀλλά ὀφείλονται καί σέ ψυχικά αἴτια. Δηλαδή, τί ἔγινε; Ἁπλούστατα, ἡ ἰατρική ἐπιστήμη στά τελευταῖα εὐρωπαϊκά συνέδρια τῶν ἐπιφανῶν ἀντιπροσώπων της, ἦλθε νά συμφωνήσει μέ τή χριστιανική διδασκαλία, ἡ ὁποία λέει, πώς ὑπάρχει στενή σχέση μεταξύ τῆς σωματικῆς καί τῆς ψυχικῆς ζωῆς καί ὑποστηρίζει, πως μόνο μέ μιά ἁρμονική ἀνάπτυξη ψυχῆς καί σώματος θά μπορέσουμε νά ζήσουμε λιγότερο δυσάρεστα καί νά ἐξαλείψουμε ἀρκετά ἀπό τά δάκρυα, πού μεταβάλλουν τή γῆ μας σέ "κοιλάδα κλαυθμῶνος".

Μετά τήν ἱερή ἐξομολόγηση, θά εἶσαι ἕτοιμος νά κοινωνήσεις, νά ἑνωθεῖς μέ τόν Θεό στό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, στόν Μυστικό Δεῖπνο, ὅπου προσφέρεται τό Ἄχραντο Σῶμα καί τό τίμιο Αἷμα Του. Νά κοινωνεῖς τακτικά. Πάρε μέσα σου τόν Χριστό καί θά δεῖς πόση ἀνακούφιση θά αἰσθανθεῖς. Μήν ἔχεις τήν ἰδέα, πού ἔχουν πολλοί, καί ὅταν βλέπουν ὅτι ἕνας ἄρρωστος θά ἐξομολογηθεῖ καί θά κοινωνήσει, ἔχουν τήν ἐντύπωση πώς εἶναι βαρειά ἄρρωστος ἤ πρόκειται νά πεθάνει. Ὄχι. Ὁ Χριστός δέν πηγαίνει σέ νεκρά σώματα. Πηγαίνει σέ ζωντανά. Δέν θανατώνει, ζωοποιεῖ. "Ἐγώ ἦλθον, ἵνα ζωήν ἔχωσι καί περισσόν ἔχωσι", μᾶς λέει. Ἡ θεία Κοινωνία εἶναι εὐλογία. Δίδεται "εἰς ἴασιν ψυχῆς κάι σώματος". Πολλοί ἔγιναν καλά μέ τή θεία Κοινωνία. Δοκίμασε καί θά πεισθεῖς. Πολλοί γιατροί στάθηκαν ἔκπληκτοι μπροστά σέ τέτοια θαύματα θεραπείας τῶν ἀσθενῶν τους. Διότι η θεία Κοινωνία εἶναι τό καλύτερο καί δραστικότερο φάρμακο. Μήπως τί εἶναι τά ἄλλα φάρμακα; Ποιός θά μᾶς ἔλεγε, πώς ἀπό ἕνα μουχλισμένο πράγμα, θά μποροῦσε νά βγεῖ ἕνα τόσο σωτήριο φάρμακο, ὅπως ἡ πενικιλλίνη; Καί δέν εἶναι δυνατό τό φάρμακο τῆς θείας Κοινωνίας νά μᾶς θεραπεύσει, ἀφοῦ εἶναι τό Πανάγιο Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Λυτρωτοῦ μας, πού ἔρχεται νά μᾶς τό προσφέρει σέ κάθε θεία Λειτουργία; 

Βάλε ἐπάνω στό κρεββάτι σου τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καί προσευχήσου μυστικά, ὅταν μένεις μόνος, χωρίς ἐπισκέψεις. Ἡ προσευχή εἶναι ἡ γλυκύτερη ὥρα γιά ἕναν ἄρρωστο. Ἡ ὥρα γι' ἀνακούφιση, γι' ἀνάπαυση, γιά ἐλπίδες. Διώχνει τούς φόβους, ἀπομακρύνει τίς ἀνησυχίες, ἑλκύει τή θεία χάρη καί ἀγάπη. Εἶναι ἕνα εὔκολο μέσο ἐπικοινωνίας μέ τόν ἐπουράνιο Πατέρα μας, μιά μυστική συνομιλία τῆς ψυχῆς μέ τόν Πλάστη της.

Ὕψωνε τό νοῦ καί τήν καρδιά σου πρός τόν Οὐρανό καί ἀνάθετε στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ τή ζωή σου. Θά νοιώσεις τότε τήν ἀπάντησή Του νά σοῦ ὑπόσχεται, ὅ,τι ζητεῖς.

Ὧ! πόσο εὐτυχής θά εἶσαι, ἄν, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἀρρώστιας σου, κερδίσεις τή σωτηρία τῆς ψυχῆς σου! Θά μπορεῖς τότε νά ἐπαναλαμβάνεις μαζί μέ τόν Ἀπ. Παῦλο: "ὅταν ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι".

Ξέρεις, ὅτι ὁ μεγάλος αὐτός Ἀπόστολος, πού σ' αὐτόν ὀφείλεται ἠ διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ στόν εἰδωλολατρικό κόσμο, ἦταν κι αὐτός ἄρρωστος καί ὑπέφερε πολύ; Καί ὅτι πολλές φορές εἶχε παρακαλέσει τόν Θεό νά τοῦ ἀφαιρέσει τήν ἀρρώστια, καί πῆρε τήν ἀπάντηση ἀπό τόν Κύριο: "ἡ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται";

Δέν θά ἤθελες νά εἶσαι κι ἐσύ ἕνας τέτοιος ἄρρωστος, ἀδελφέ μου; Θέλησε καί θά τό κατορθώσεις. Θά ἀναγεννηθεῖς τότε. Δέν θά εἶσαι διπλᾶ ἄρρωστος. Θά εἶσαι σέ καλύτερη θέση ἀπό ἐκείνους, πού εἶναι γεροί στό σῶμα καί περπατοῦν στούς δρόμους, ὄμως μέσα τους ἡ ψυχή τους, ἡ καρδιά τους, εἶναι γαγγραινιασμένη. Ὦ! μή τούς χαίρεσαι, γιατί δέν λυποῦνται κι αυτοί γιά σένα. Εἶναι νά λυπᾶσαι σύ αὐτούς. Ἐσύ θά εἶσαι εὐτυχής, ἄν γίνεςι τό ἀγαπημένο παιδί τοῦ Θεοῦ, ἄν μέ τήν εὐκαιρία αὐτή τῆς ἀρρώστιας σου γίνεις καινούργιος ἄνθρωπος. Θά βλέπεις τότε ἐντελῶς διαφορετικά τή ζωή σου. Μέ ἕνα μεγάλο νόημα καί σκοπό, πού δέν μπόρεσες νά βρεῖς ἀλλοῦ πουθενά. 
(συνέχεια...)


Τό παρόν ἔντυπον διανέμεται δωρεάν ἀπό τήν
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΣΟΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Τ. Κ. 57002
ΣΟΧΟΣ 2013
Τηλ. 23950 22562 ἀπό 10.00-1.00 μ.μ.
Τηλ. προμήθειας ἐντύπου 6977412378
Ἀπό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ ταῖς εὐλογίαις καί εἰς μνήμην ζώντων καί κεκοιμημένων συγγενῶν, φίλων καί γνωστῶν.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEB4BJTPm4QpXG1MTodUrccKhSnH8BLBpU52CX81hXtHbdC54t3stFmAtyLiAyobs1j1h9xxHT9pgeioZ7bolI7cSEeGuZnYSfsPHtZOvYJbhgFAIt975Apq_P5URH6EXpbyVEi9zcfrMu/s1600/DSC_0058.JPG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)