TRANSLATOR

Σελίδες

Σάββατο 7 Μαρτίου 2015

ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ Καί κάτι ἀκόμη 8ο

ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ
Καί κάτι ἀκόμη
8οΔιαβάστε ὅλα τά κεφάλαια:

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ, λοιπόν, μαζί μέ τίς πνευματικές ὁδηγίες αὐτές καί τίς συστάσεις τῶν γιατρῶν σου. Εἶναι, κι αὐτό ἱερή ὑποχρέωση. Εἶναι οἱ ἄνθρωποι στούς ὁποίους ὀφείλουμε σεβασμό καί ἀγάπη. Ὅταν εἴμαστε στό σπίτι, ὀφείλουμε νά ὑπακούουμε στούς γονεῖς μας· στό σχολεῖο, στούς διδασκάλους μας· στήν ὑπηρεσία, στούς ἀνωτέρους μας καί τώρα-στήν ἀρρώστια-στούς γιατρούς μας. Προσπάθησε νά ἐκτελεῖς ἀκριβῶς τίς ὁδηγίες τους. Νά παίρνεις τό φάρμακο τήν ὥρα πού πρέπει. Νά μένεςι στό κρεββάτι ὄσο ἐπιβάλλεται. Νά δέχεσαι τή θεραπεία, τήν ἀκινησία, τίς ἀλλαγές, τή δίαιτα, πού σοῦ ἐπιβάλλουν, μ' εὐγνωμοσύνη.

Δεῖξε καί στίς ἀδελφές νοσοκόμες μιά καλή διαγωγή, ἕνα ἀδελφικό σεβασμό. Δέν πρέπει νά κάνεις τό ἔργο τους κουραστικό. Αὐτές ἀφήνουν ἄλλα πιό ἐπικερδή ἐπαγγέλματα καί ζοῦν μέσα στίς ἀρρώστιες, στά μικρόβια, ἀπό ἕνα χριστιανικό ἀλτρουϊσμό. Νά τίς θεωρεῖς ἱερά πρόσωπα καί ποτέ σου νά μήν ἐπιχειρήσεις νά τίς θίξεις με λόγια ἤ μέ τή διαγωγή σου.
Τό Νοσοκομεῖο ἔχει ἕνα κανονισμό. Πειθάρχησε σ' ἀυτόν αὐστηρά. Μή ζητᾶς ποτέ νά σοῦ κάνουν ἐξαιρέσεις. Δίνε ἐσύ πρῶτος τό παράδειγμα τῆς κάθε ἐφαρμογῆς του. Βοήθα στήν τάξη, στήν καθαριότητα καί στήν ἡσυχία, πού ὀφείλουν νά ἐπικρατοῦν σέ τέτοια Ἱδρύματα. Θά σέ ὠφελήσει καί στήν ὑπόλοιπη ζωή σου ἠ ἐξάσκηση αὐτή. Θά μάθεις ἔτσι νά εἶσαι τακτικός κάισ τό σπίτι σου, ὅιταν μέ τό καλό ἐπιστρέψεις σ' αὐτό ὑγιής.

Μέ αὐτά θά μπορέσεις νά γίνεις ἕνας εὐεργετικός παράγοντας καί στούς συνανθρώπους σου πού ἀντιμετωπίζουν τό ἴδιο μέ σένα πρόβλημα. Δέν θά ἔχουν ὅλοι τή θέληση καί τή δύναμη νά ἐφαρμόσουν αὐτά, πού ἐσύ εὐκολότερα θά κάνεις. Ὅμως, σύ μπορεῖς νά σταθεῖς κοντά τους σάν ἔνας πεπειραμένος ψυχικός νοσοκόμος, γιά νά τούς μιλήσεις γι' αὐτά πού ἄρχισες νά νοιώθεις, νά τοῦς πεῖς πόσο ὠφελήθηκες, ἀπό τότε πού στράφηκες στόν Χριστό.

Δεῖξε καί σ' ἐκείνους ἀγάπη. Τόνωσέ τους τό φρόνημα. Ἐξυπηρέτησέ τους σέ ὅ,τι σοῦ εἶναι δυνατόν. "Πάντα ὅσα ἄν θέλετε ἴνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ποιεῖτε καί ὑμεῖς ὁμοίως αὐτοῖς", εἶπε ὁ Χριστός. Ἀκολούθησε καί σύ τόν ἴδιο κανόνα. Ἄν εἶναι κανένας κοντά σου, πού δέν ἔχει ἄνθρωπο νά τόν ἐπισκεφθεῖ, στάσου ἐσύ σύντροφός του. Κι ἄν εἶναι φτωχός καί στερεῖται, βοήθα τον ἀπό ὅσα σοῦ φέρνουν οἱ δικοί σου. Δώστου λίγη χαρά στή μοναξιά του.

Ὤ! πόσο εὐεργετικός μπορεῖ νά γίνει στούς γύρω του κι ἕνας ἄρρωστος!  Νά εἶσαι βέβαιος, ὅτι ποτέ δέν θά ξεχάσει τήν καλωσύνη σου. Ὁ ἄνθρωπος θυμᾶται καλύτερα ἐκείνους πού βρέθηκαν κοντά του στίς δύσκολες ὧρες, παρά ἐκείνους πού χάρηκαν μαζί του στίς εὐτυχίες του.
Τί χαρά σ' ἐσένα, ἄν στήν ἀρρώστια σου κάνεις αὐτό, πού σοῦ ζητᾶ ὁ Θεός. Ἀλλά, ἀκόμη, μύριες πιό χαρές, ἄν, καί μετά τήν ἀρρώστια, συνεχίσεις τόν ἴδιο τρόπο ζωῆς.
Ναί! πρόσεξε μή πάθεις κάτι, πού οἱ περισσότεροι παθαίνουν.
Μή λησμονήσεις τόν Θεό μόλις περάσει τό κακό, ἡ ἀνάγκη, ἡ ἀρρώστια. Θά εἶσαι ἕνας κλέφτης, ἕνας πού ἐξαπάτησε τόν Θεό, καί παίρνοντάς του τή θεραπεία, Τόν περιφρόνησε.

Θυμᾶσαι τούς δέκα λεπρούς, πού συνάντησε μιά μέρα ὁ Χριστός; Πρίν θεραπευθοῦν, φώναξαν καί οἱ δέκα μέ ὅλη τή δύναμη τῆς φωνῆς: "Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς". Μετά ὅμως τή θεραπεία τους, ἕνας μονάχα, κι αὐτός Σαμαρείτης, βρέθηκε νά γυρίσει, νά πέσει νά Τόν προσκυνήσει καί νά Τοῦ πεῖ τό "εὐχαριστῶ". Οἱ ἄλλοι Τόν ξέχασαν τόσο γρήγορα. Ὄχι. Μή φανεῖς καί σύ ὅμοιος. Μόλις γυρίσεις στό σπίτι σου καλά, πήγαινε στήν ἐκκλησία νά Τόν εὐχαριστήσεις, νά Τόν δοξολογήσεις γιά τήν σωτηρία σου. Καί συνέχισε ἔπειτα νά ζεῖς σάν πιστό παιδί τῆς Ἐκκλησίας καί νά ἐφαρμόζεις στή ζωή σου τίς ἅγιες ἐντολές Του. Ἄν ἐπιβάλλεται νά εἶσαι εὐγνώμων πρός τούς ἀνθρώπους-εὐεργέτες σου, πολύ περισσότερο ἐπιβάλλεται νά εὐγνωμονεῖς τόν Θεό. Ἀλλά μεγαλύτερη ἐκδήλωση εὐγνωμοσύνης ἀπό τό νά ἀκολουθεῖς τό θέλημά Του, δέν ὑπάρχει. Στόν παραλυτικό, πού θεράπευσε ὁ Χριστός τόνισε: "Ἴδε ὑγιής γέγονας, μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μή χεῖρόν τί σοι γίνηται". Προσοχή μεγάλη, λοιπόν.

Εὔχομαι, ἀγαπητέ(ή) μου, νά εἶναι ὅλα περαστικά. Εἴθε ὁ Θεός νά ἀπαντήσει μέ πατρική στοργή στίς ὁλόθερμες προσευχές, τίς ὁποῖες ἡ Ἐκκλησία ἀναπέμπει καθημερινά πρός Αὐτόν γιά τούς ἀσθενεῖς ὄλου τοῦ κόσμου καί νά τούς χαρίσει ὑγεία καί δύναμη. Εἴθε νά ἐξαλείψει ἀπό τή γῆ κάθε πικρό δάκρυ. Νά φυλάει καθέναν ἀπό κάθε κακό. Νά ὁδηγήσει ὅλους μας στό δρόμο τῆς ἀληθινῆς χαρᾶς Του καί εἰρήνης, γιά νά Τόν δοξάζουμε ὅλοι μας ὡς Σωτῆρα, καί μέ τό σῶμα, πού εἶναι Ναός Του, γερό, καί μέ τήν ψυχή τήν ἄϋλη καί αἰώνια, καθαρή καί ἐνάρετη.
"Δοξάσατε δή τόν Θεόν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καί ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ" (Εὐχή τῆς Ἐκκλησίας).

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ!


Τό παρόν ἔντυπον διανέμεται δωρεάν ἀπό τήν
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΣΟΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Τ. Κ. 57002
ΣΟΧΟΣ 2013
Τηλ. 23950 22562 ἀπό 10.00-1.00 μ.μ.
Τηλ. προμήθειας ἐντύπου 6977412378
Ἀπό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ ταῖς εὐλογίαις καί εἰς μνήμην ζώντων καί κεκοιμημένων συγγενῶν, φίλων καί γνωστῶν.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEB4BJTPm4QpXG1MTodUrccKhSnH8BLBpU52CX81hXtHbdC54t3stFmAtyLiAyobs1j1h9xxHT9pgeioZ7bolI7cSEeGuZnYSfsPHtZOvYJbhgFAIt975Apq_P5URH6EXpbyVEi9zcfrMu/s1600/DSC_0058.JPG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)