TRANSLATOR

Σελίδες

Σάββατο 14 Μαρτίου 2015

ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΣΕΒΑΣΘΗΤΕ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ! Γιατί οἱ κληρικοί σιωποῦν; δ΄μέρος Χρῆστος Κων. Λιβανός


ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΣΕΒΑΣΘΗΤΕ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ!
Γιατί οἱ κληρικοί σιωποῦν;
δ΄μέρος
Χρῆστος Κων. Λιβανός

http://02varvara.files.wordpress.com/2009/12/russian-woman-with-child.jpg


Τό α' μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Τό ἄσεμνο εἰσέβαλε καί στούς Ναούς!)
Τό β' μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Ὁ ἐνδυματολογικός κώδικας τοῦ Θεοῦ!)
Τό γ' μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Μέ τόν Χριστό ἤ μέ τόν Διάβολο;) 
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_3599.html
Τό δ΄ μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Γιατί οἱ κληρικοί σιωποῦν;) 
Τό ε' μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Ἐλᾶτε ὅπως εἶστε!)
Τό στ' μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Τί δέον γενέσθαι;)
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_7069.html
Τό ζ' μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Τό Κοινοβούλιο ἱερώτερο τῶν Ναῶν;)
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_3056.html 
Τό η΄ μέρος θά βρεῖτε ἐδῶ:
(Συμπεράσματα-προτάσεις)
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_6317.html


Τέσσερις εἶναι κυρίως οἱ λόγοι, γιά τούς ὁποίους οἱ περισσότεροι κληρικοί σιωποῦν ἐμπρός σ΄τη φοβερή αὐτή λαίλαπα τῆς σατανικῆς γυναικείας μόδας, ἡ ὁποία ἀπό τίς παραλίεσ καί τούς δρόμους εἰσῆλθε τώρα καί στού ἱερούς ναούς καί ἀνεβαίνει καί ψάλλει στά ἀναλόγια (ἄλλη ἀπρέπεια ἀυτή), καί καταλαμβάνει τίς θέσεις τῶν ἀνδρῶν καί πλησιάζει μέ ἀναίδεια καί ἀναισχυτνία τά ἅγια δισκοπότηρα.

1. Ἡ ἀδιαφορία. Πολλοί κληρικοί ἀδιαφοροῦν γι' αὐτό τόα αἶσχος, πού παρατηρεῖται στούς Ἱ. Ναούς, διότι εἶναι στυγνοί ἐπαγγελμαίες, δέν τούς ἐνδιαφέρι ἡ εὐπρέπεια τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ, παρά μόνο τό ἀτομικό τους συμφέρον, τό ἀξίωμά τους καί ὅσα ἀπορρέουν ἀπ' ἀυτό. Οἱ κληρικοί αὐτοί εἶναι ἀνάξιοι τῆς ἱερωσύνης τους καί ἑπομένως οὔτε ὀ Θεός οὔτε ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἀναμένουν κάποια ἀντίδρασι ἀπ' αὐτούς.
2. Ἡ δειλία. Ἄλλοι πάλι κληρικοί φοβοῦνται. Τί φοβοῦνται; Φοβοῦνται τόν κόσμο, πῶς θά ἀντιδράση ὁ κόσμος, ἐάν ἐλέγξουν τήν ἁμαρτία. Ὑπολογίζουν περισσότερο τή γνώμη τοῦ κόσμου, παρά τό θέλημα καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Προτιμοῦν ν' ἀρέσουν στόν κόσμο, παρά στό Θεό. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅμως προτιμοῦσε νά εἶναι δοῦλος τοῦ Χριστοῦ, παρά ν' ἀρέσῃ στούς ἀνθρώπους (Γαλ.1, 10). Οἱ κληρικοί αὐτοί, εἶναι ἀνάξιοι καί αὐτοί τῆς ὑψηλῆς ἀποστολῆς των λόγῳ δειλίας, προτιμοῦν νά εἶναι δοῦλοι τοῦ κόσμου, παρά τοῦ Χριστοῦ. Οὔτε ἀπ' αὐτούς ἀναμένει κάτι τό ἡρωικό ἡ Ἐκκλησία.
3. Τό κοσμικό φρόνημα. Ἄλλοι πάλι κληρικοί εἶναι δυστυχῶς κοσμικοί, πολλές δέ φορές κοσμικώτεροι τῶν κοσμικῶν. Αὐτοί δέν ἐνοχλοῦνται ἀπό τήν ἁμαρτωλή μόδα. Δέν τούς ἐνδιαφέρει ἡ σωτηρία τοῦ ποιμνίου, πού τούς ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός. Ἀνέχονται καί εὐλογοῦν κάθε ἁμαρτία, κάθε νεωτερισμό καί καινοτομία, κάθε ἀσέβεια καί παρανομία, ἀρκεῖ νά φαίνωνται σύγχρονοι, προοδευτικοί, "ἀνοιχτά μυαλά" καί νά εἶναι ἀποδεκτοί ἀπό τή νέα γενιά! Οἱ ἐκκοσμικευμένοι κληρικοί ἀποτελοῦν σήμερα τόν μεγαλύτερο κίνδυνο γιά τήν Ἐκκλησία. Ἀλλά καί νά θέλῃ ἕνας παπάς νά ἐλέγξῃ τήν αίσχρή μόδα, πῶς νά τό πράξη τή στιγμή, πού ἡ ἴδια ἡ παπαδιά του κυκλοφορεῖ μέ παντελόνια, οἱ δέ θυγατέρες του μέ σοῦπερ μίνι καί καυτά σόρτς; Ὁ Θεός ἄς ἐλεήσῃ ὄλους μας, πρό πάντων δέ "τούς κληρικούς τοῦ ὀγδόου αἰῶνος".
4. Ἀφήσαμε τήν κυριώτερη αἰτία σιωπῆς τοῦ Κλήρου τελευταία. Ποιά εἶναι αὐτή; Εἶναι ὁ ἀφοπλισμός τους. Καί ἐξηγούμεθα: Πολλοί κληρικοί μας δέν εἶναι ἀδιάφοροι, δειλοί, ἐπαγγελματίες καί κοσμικοί. Εἶναι καλοί, εὐσεβεῖς. Λυποῦνται καί στενάζουν γι' αὐτή τήν ἀθλιότητα, πού ἐπεκράτησε μέσα στούς ναούς των. Καί θά ἤθελαν νά τήν ἐξαλείψουν χρησιμοποιώντας τά μέσα, πού τούς παρέχει ἡ Ἐκκλησία, κυριώτερο τῶν ὁποίων εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Αὐτό εἶναι τό ἀποτελεσματικώτερο ὅπλο τοῦ κληρικοῦ κατά τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ Διαβόλου, ἡ "μάχαιρα τοῦ Πνεύματος" (Ἐφ. 6, 17), ἡ ὁποία εἶναι δραστική καί κοπτερώτερη περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο μαχαίρι. Δυστυχῶς ὅμως κάποιος χαρισματικός, ἀλλά τραγικός ἀρχιεπίσκοπος, πού δέν ζῆ πιά, μέ μιά φράσι τούς ἀφώπλισε, τούς ἀφαίρεσε τήν μάχαιρα καί μαζί μ' αὐτήν τή δυνατότητα ν' ἀντιμετωπίσουν τό κακό.


Τό παρόν ἔντυπον διανέμεται δωρεάν  
Ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο: "ΠΡΟΣ ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ" τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ Κουφαλίων
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΟΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ.Κ. 57002
ΣΟΧΟΣ 2013
Τηλ. 23950 22562 ἀπό 10.00-1.00 μ.μ.
Τηλ. προμήθειας ἐντύπου 6977412378
Ἀπό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ ταῖς εὐλογίαις καί εἰς μνήμην ζώντων καί κεκοιμημένων συγγενῶν, φίλων καί γνωστῶν.  

http://4.bp.blogspot.com/-2yangV9c-P4/Uw36obPuJOI/AAAAAAABQXY/NpBaU1s4E9I/s1600/DSC_0058.JPG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)