Σελίδες

TRANSLATOR

Δευτέρα 20 Απριλίου 2015

16) Γιά διάφορα θέματα β΄ μέρος (ἐπιλεγμένα ἀποσπάσματα) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (Συλλογή πνευματικῶν ὁδηγιῶν πρός κατόρθωση τῆς τελειότητος) ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

16) Γιά διάφορα θέματα β΄ μέρος
 (ἐπιλεγμένα ἀποσπάσματα)
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
(Συλλογή πνευματικῶν ὁδηγιῶν 
πρός κατόρθωση τῆς τελειότητος)
ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ


"Ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τάς ψυχάς ὑμῶν"
(Λουκ. 21, 19)

Διαβάστε τό:

http://www.in-agiounikolaoutouneou.gr/assets/mymedia/1382087833_gm_cmf.jpgΚάθε εὐχαριστία πρός τόν Θεό, δέν μπορεῖ νά ἀνταποκριθεῖ οὔτε πρός τήν παραμικρή εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ πρός ἐμᾶς.

Πρόσφερε στόν Θεό τήν συνεχή θυσία, δοξολογία, εὐχαριστία καί εὐγνωμοσύνη στόν Κύριο καί θά ἐλεηθεῖς καί θά σωθεῖς.

Ἡ ἀνάπαυση καί ἡ ἀργία, βλάπτουν τήν ψυχή περισσότερο ἀπό τούς δαίμονες.

Σέ συμφέρει νά ἀναστήσεις περισσότερο τόν ἑαυτόν σου, παρά τό νά ἀναστήσεις τούς νεκρούς.


Ὅτι ἐξαιτίας τῆς ραθυμίας ὅλα τά ὑποφέρουμε, τό φωνάζει αὐτή ἡ πεῖρα τῶν πραγμάτων. Ὅτι ἀπό τήν ραθυμία πηγάζει ἡ κακία καί ἀπό τήν ἐπιμέλεια ἡ ἀρετή.

Ὄχι ἡ προσβολή τῶν δεινῶν, ἀλλά ἡ ραθυμία τῆς δικῆς μας διάνοιας, ἀνατρέπει τήν σωτηρία μας.

Ἕνα μόνο νά σκοπεύεις, ὅπως τά δικά σου σφάλματα νά ἀποβάλεις.

Ὅποιος φυλάσσει τό στόμα του καί τήν γλῶσσα, διατηρεῖ ἀνέπαφη ἀπό θλίψη τήν ψυχή του.

Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ εἶαι τό μεγαλύτερο καί τελειότερο ἀπό τά ἀγαθά πού χάρισε σέ ἐμᾶς ὁ Θεός.

Ὁ καρτερικός εἶναι γενναῖος, ὑπομένει τίς θλίψεις καί ἐλπίζει στόν Θεό.

Ἡ εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου δέν βρίσκεται στήν ἀπόλαυση τῶν ἐπιγείων ἀγαθῶν, ἀλλά στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι τό ἀπόλυτο καί αἰώνιο ἀγαθό.

Εὐτυχισμένος εἶναι ἐκεῖνος πού εὐτελίζει τόν ἑαυτό του καί τόν ταπεινώνει καί ἐξουθενώνει· ὁ τέτοιος ἀπό τόν ὕψιστο Θεό ὑψώνεται καί ἀπό ἀγγέλους ἐπαινεῖται καί κατά τήν κρίση στά ἀριστερά δέν στέκεται.

Εὐτυχισμένος εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού καρτερεῖ στίς προσευχές καί ὑπομένει μέ νηστεῖες, δοξολογώντας μέ ταπείνωση τόν Θεό. Ὁ τέτοιος ἀπολαμβάνει τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν καί γίνεται υἱός καί ἀδελφός καί φίλος καί κληρονόμος τοῦ Θεοῦ.

Τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ καί οἱ θαυμαστές Του ἐπεμβάσεις πρέπει νά διακηρύττονται, γιά νά γίνεται γνωστός ὁ Θεός σέ ὅσους Τόν ἀγνοοῦν, καί γιά νά ἀνανεώνεται ἠ εὐγνωμοσύνη ὅσων γνωρίζουν Αὐτόν.

Ὅσο κάποιος ἀποβαίνει ἁγιότερος, τόσο καί διακρίνει καλύτερα τό κακό.

Χωρίς τήν βοήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κανείς δέν μπορεῖ νά κατορθώσει τίποτε.

Ἡ ἀργία εἶναι ἀκρόπολη ὅλων τῶν παθῶν. Κάνε ἐργόχειρο, γιά νά μήν μπορεῖ ὁ δαίμονας νά σέ πειράξει.

Ἡ πώρωση τῆς συνειδήσεως πολεμεῖται μέ τό μαστίγιο τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἀδιαλείπτου προσευχῆς.

Μέ τήν ἡσυχία, τήν προσευχή καί μελέτη κατορθώνεται ἡ καθαρότητα τῶν παθῶν.

Τό ἁγιαστήριο τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ καρδιά κάθε ἀνθρώπου. Εὐλογημένος ὁ ἄνθρωπος πού στηρίζεται στόν Κύριο καί εἶναι ὁ Κϋριος ἡ ἐλπίδα του.

Ἄν ἐλπίζεις στόν Θεό, δέν θά ἀποτύχεις ποτέ τῶν ἀγαθῶν ἐκείνων πού ἐπιποθεῖς.

Ἡ μετάνοια μᾶς ἀνοίγει τόν οὐρανό, μᾶς βάζει στόν παράδεισο.

Καί τήν πιό μικρή ὑπηρεσία πού προσφέρουμε στόν Θεό θά μᾶς τήν ἀνταποδώσει μέ τήν αἰώνια Βασιλεία Του.

Νά ἀποδίδουμε ὅλα τά κατορθώματά μας στόν Κύριο ὁ Ὁποῖος μᾶς εἶπε: Χωρίς ἐμοῦ δέν μπορεῖτε νά κάνετε τίποτε.

Εἶναι εὔκολο νά πονᾶς μέ τόν πόνο τοῦ ἄλλου. Τό δύσκολο εἶναι νά χαίρεσαι μέ τή χαρά τοῦ ἄλλου, χωρίς νά τρυπάει τήν καρδιά σου τό ἀγκαθάκι τῆς ζήλειας. 

Ὅταν περιφρονεῖσαι ἀπό τόν κόσμο γιά τήν ἀλήθεια καί τήν ἀρετή, τότε ὁ Θεός θά σέ δοξάσει γι' αὐτές τίς ταπεινώσεις πολύ περισσότερο στή μέλλουσα ζωή.

Ἕνας πού εἶναι ἄρρωστος καί εὐχαριστεῖ τόν Θεό εἶναι πολύ ἀνώτερος ἀπό ἐκεῖνον πού εἶναι ὑγιής καί κάνει πολλές ἐλεημοσύνες.

Ὁ ἀληθινά εὐχαριστῶν τόν Κύριον γνωρίζεται ὅταν σέ μεγάλες συμφορές Τόν δοξάζει.

Νά εὐχαριστεῖς σύνέχεια τόν Κύριο καί νά Τόν δοξάζεις πάντοτε, γιά νά σέ δοξάσει Αὐτός στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Ἡ Ἐκκλησία μεταδίδει στούς πιστούς τήν σώζουσα χάρη. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ταμεῖο ἀληθείας καί ἁγιασμοῦ, ἀλάνθαστο καί ἀναγκαῖο.

Ὅταν ὁ Θεός πρόκειται κάποιο παράδοξο νά κάνει, δέν τό πραγματοποιεῖ ἀμέσως τό θαῦμα, ἀλλά ἀφήνει προηγουμένως αὐτούς νά δοκιμάσουν μέ αἴσθηση τά δεινά, γιά νά μήν ἐπιδείξουν μετά τήν ἀπαλλαγή ἀπό τά δεινά, καμία ἀγνωμοσύνη.

Χωρίς ἄλλο καί χωρίς ἀμφισβήτηση ὁ Θεός θά εἰσακούσει τήν φωνή τοῦ ἁμαρτωλοῦ πού μετανοεῖ.

Ποτέ νά μήν ἀποθαρρύνεσαι γιά ὅ,τι σοῦ συμβαίνει. Ὁ Θεός θά σέ βοηθήσει, ἀρκεῖ νά ἐπιστρέψεις κοντά Του μέ μετάνοια καί νά Τόν ἐπικαλεῖσαι μέ θερμή πίστη.

http://4.bp.blogspot.com/-3sszSihTAtI/U8WhBV3rcyI/AAAAAAAAZr4/1vSKHDgGgTQ/s1600/%CE%9A%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1+%CE%A3%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC.jpgΜία εἶναι ἡ ἀλήθεια, ὅτι κάθε ἄνθρωπος κάποια στιγμή θά τελειώση τήν ζωή του καί θά βρεθῆ στήν ἀιωνιότητα. Καί ἐφ' ὅσον αὐτό θά γίνη, ἅς φροντίσουμε προσωπικά. Πρέπει νά βρεθοῦμε ἑτοιμασμένοι, καθαρισμένοι, ἐξομολογημένοι, ἀγαπημένοι κ.λ.π.. Ἄς τό κάνουμε τώρα πού ἔχουμε τόν χρόνο στήν διάθεσή μας. Ἄς πιέσουμε τόν ἑαυτό μας νά πιστέψουμε τήν ἀλήθεια αὐτή, ὅτι θά πεθάνουμε, θά κριθοῦμε, θά δικαστοῦμε μέ βάση τό Εὐαγγέλιο. Νά κρατήσουμε τό Εὐαγγέλιο καί νά προσπαθήσουμε νά τό ἐφαρμόσουμε.

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ! Ἐκδόσεις: "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"
Γιά τό διαδίκτυο, πληκτρολόγηση-δημοσίευση:
ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.gr/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)