Σελίδες

TRANSLATOR

Σάββατο 11 Απριλίου 2015

6) Γιά τήν ἐλεημοσύνη καί τήν φιλανθρωπία (ἐπιλεγμένα ἀποσπάσματα) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (Συλλογή πνευματικῶν ὁδηγιῶν πρός κατόρθωση τῆς τελειότητος) ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

6) Γιά τήν ἐλεημοσύνη καί τήν φιλανθρωπία
 (ἐπιλεγμένα ἀποσπάσματα)
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
(Συλλογή πνευματικῶν ὁδηγιῶν 
πρός κατόρθωση τῆς τελειότητος)
ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥΔιαβάστε τό:


"Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται"
(Ματθ. 5, 7)

Άγιος Αθανάσιος Κατούνας: Μακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ...
Ὁ Θεός ὑπόσχεται στούς ἐλεήμονες νά δώσει τήν αἰώνια ζωή. Νά δώσει συγχώρηση τῶν προηγουμένων τους ἁμαρτημάτων καί τήν διαφύλαξη ἀπό τά μέλλοντα.

Ἡ ἐλεημοσύνη καθαρίζει ἀπό τήν ἁμαρτία.

Μέ τίποτε ἄλλο ὁ ἄνθρωπος δέν ἐξομοιώνεται μέ τόν Θεό, ὅσο μέ τήν εὐεργεσία. Ὅ,τι προσφέρουμε στούς φτωχούς τό προσφέρουμε στόν ἴδιο τόν Κύριο.

Ἄν διαφυλάττεις τόν πλοῦτο, δέν τόν ἔχεις, ἄν τόν σκορπίσεις, δέν θά τόν χάσεις.

Δέν ἐλέησες, δέν θά ἐλεηθεῖς. Δέν ἄνοιξες τό σπίτι σου, δέν θά ἀνοιχτεῖ γιά σένα ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Δέν ἔδωσες ψωμί, δέν θά λάβεις τήν αἰώνια ζωή.

Μακάριος ἐκεῖνος πού ἐνδιαφέρεται γιά τούς φτωχούς. Σέ ἡμέρα ἀνάγκης ὁ Κύριος θά τόν λυτρώσει.

Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι βασίλισσα τῶν ἀρετῶν, ἡ ἀνοίγουσα γρήγορα τίς ἀψίδες τῶν οὐρανῶν στούς ἀνθρώπους, ἠ ἀρίστη συνήγορος.

Δέν θέλει ὁ Θεός ἀπό λύπη ἤ ἀπό ἀνάγκη νά ἐλεοῦμε, ἀλλά νά ἐλεοῦμε μέ ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τόν πλησίον.

Ἄν θέλουμε νά λέμε τόν Θεό πατέρα μας, πρέπει νά εἴμαστε εὔσπλαχνοι καί νά κάνουμε τούς ἀδελφούς μας νά χαίρονται.

Κάνε φίλους τούς πτωχούς ἀπό τόν πλοῦτο σου, γιά νά σέ δχτοῦν μέ χαρά, ὅταν πεθάνεις, στήν αἰώνια διαμονή τους. 

Ἡ πνευματική φιλανθρωπία ἔχει πολύ μεγάλη ἀξία κατά τούς Ἁγίους. Εἰδικά τό πρῶτο εἶδος πνευματικῆς φιλανθρωπίς, δηλαδή ἠ προσφορά καί θυσία γιά τήν εὐρύτερη κυκλοφορία τῶν πατερικῶν κειμένων. Καλή εἶναι καί ἡ ὑλική φιλανθρωπία, ἀρκεῖ νά γίνεται μέ ἀγάπη Χριστοῦ, ταπείνωση καί τήν δόξα τοῦ Θεοῦ.

Ἕνας πλούσιος πού δέν ἔχει ἀρετές, μπορεῖ νά τίς ἀποκτήσει, ἄν ἐλεεῖ τούς πτωχούς, πού εἶναι πλούσιοι στίς ἀρετές.

Ποτέ δέν πέθανε μέ κακό θάνατο, ὄποιος μέ χαρά ἐργάστηκε τά ἔργα τῆς ἐλεημοσύνης.

Μερικοί λένε, δέν ἐλεῶ γιά νά ἔχω γιά τίς ἀνάγκες μου· καί ποιά μεγαλύτερη ἀνάγκη ὑπάρχει γι' ἀυτούς ἀπό τό νά ἐλευθερωθοῦν ἀπό τά τόσα κακά αὐτοῦ τοῦ κόσμου καί τοῦ ἄλλου καί νά κερδίσουν στόν παράδεισο μιά αἰώνια δόξα;

Ὄχι ἀπό τό πλῆθος καί τήν ποιότητα τῶν διδομένων ὁ Θεός τόν μεταδοτικό καί φιλάνθρωπο κρίνει, ἀλλά τήν προαίρεση ἀποδέχεται ἐκείνου πού δίδει. Διά αὐτό καί τήν χήρα ἐκείνη ὡς εὐγνώμονα κρίνει τό Εὐχέλαιο, πού ἐπέδωσε τόν ὀβολό, ἐπειδή τίποτε δέν παρακράτησε ἀπό ὅσα εἶχε.

Μέ τήν κατά Θεόν ἐλεημοσύνη κερδίζουμε τόν παράδεισο καί τήν αἰώνια δόξα. Αὐτά ἔχω πού ἔδωσα, καί ὅσα δέν ἔδωσα, τά ἔχασα.

Ὁ ἐλεῶν πτωχόν δανείζει στόν Θεό. Οἱ θησαυροί τῆς ἐλεημοσύνης μένουν αἰώνια. Δέν κλέβονται οὔτε ἀφανίζονται.

Ἐλέησε, στέναξε, δάκρυσε γιά αὐτόν πού πάσχει καί σώζεσαι.

Πάνω ἀπό τή νηστεία καί τήν ἄσκηση θεωρεῖ ὁ Θεός πολύ μεγαλύτερη τήν ἐλεημοσύνη καί συμπάθεια. ("Ἔλεον θέλω καί οὐ θυσία")   

Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι τῶν ἐλημόνων, τῶν πενθούντων, τῶν νηστευόντων καί τῶν ἀγρυπνούντων· οἱ ἐλεήσαντες καί πενθήσαντες καί διψήσατνες τήν δικαιοσύνη εὐφραίονται στούς αἰῶνες.

Μέ τήν ἐλεημοσύνη κάνεις τόν Δεσπότη σου ὑπόχρεο.

Δέν μποροῦν νά μᾶς συμφιλιώσουν μέ τόν Θεό τόσο οἱ σωματικοί ἀγῶνες καί οἱ κόποι, ὅσο ἡ συμπάθεια τῆς ψυχῆς καί ἡ φιλανθρωπία, καί ἡ πρός τόν πλησίον ἀγάπη.

"Ἐάν εἴμεθα φιλάνθρωποι, ἐλεήμονες, εἴμεθα εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, διότι λέγει ὁ Κύριος· Γίνεσθε οἰκτίρμονες, ὡς ὁ Πατήρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί" (Λουκ. 6, 36)
(Σεβηριανός, 5ος αἰών)

[=-op.jpg]"Οὐ δύνασθε Θεῶ δουλεύειν καί μαμωνᾷ" (Λουκ. 16, 13).

Ἡ ἐλεημοσύνη περισσότερον συμφέρει εἰς ἐκείνους πού τήν δίδουν, παρά εἰς ἐκείνους πού ἔχουν νά τήν λάβουν.

Δῶσε ἐλεημοσύνες κάθε ἡμέρα. Ἐκείνη ἡ ἡμέρα, πού δέν δίνετε ἐλεημοσύνη, ἔχει χαθεῖ γιά τήν αἰωνιότητα, ἔχει χαθεῖ γιά τήν ψυχή σας. Οἱ ἐλεημοσύνες μᾶς βοηθοῦν νά δεχθοῦμε τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι μέρος τῆς ἀγάπης, καί ἐκεῖνος πού ἔχει ἀληθινή ἀγάπη ὅλους ἀγαπᾶ, ὄλους ἐλεεῖ, γιά ὅλους εὔχεται· κανένα δέν μισεῖ, δέν κατηγορεῖ, κανένα δέν λυπεῖ ἤ βδελύσεται.


 Ἐκδόσεις: "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"
Γιά τό διαδίκτυο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)