Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.
" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)

TRANSLATOR

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΑΓΙΑΣΜΕΝΟΙ Ἕνα παλιὸ κείμενο γιὰ τὴν ἐνεστῶσα χρεία

ΟΙ ΑΓΙΑΣΜΕΝΟΙ

(Ἕνα παλιὸ κείμενο

γιὰ τὴν ἐνεστῶσα χρεία)
π. Δημητρίου Μπόκου


 http://www.in-agiounikolaoutouneou.gr/assets/mymedia/1394204110_gm_cmf.jpgπ. Δημητρίου Μπόκου

ν­νι στν ­ριθ­μό, ­ξι ­γό­ρια κα τρί­α κο­ρί­τσια ­π’ τ Γραμ­με­νο­χώ­ρια τν ­ω­αν­νί­νων ο θρυ­λι­κο Ζω­σι­μά­δες (1750-1840 περίπου), ­πο­τε­λον μι ν­τε­λς ­ξαι­ρε­τι­κ πε­ρί­πτω­ση μο­να­δι­κν ν­θρώ­πων.

Τ κο­ρί­τσια (­λε­ξάν­δρα, Ζω­ή, γ­γε­λι­κ) ­μει­ναν στ Γι­άν­νε­να, ­ν τ ­γό­ρια (­ω­άν­νης, ­να­στά­σιος, Νι­κό­λα­ος, Θε­ο­δό­σιος, Ζώ­ης, Μι­χα­ήλ) κα­τέ­φυ­γαν στ Ρω­σί­α κα λ­λο, ­σχο­λού­με­νοι μ τ μ­πό­ριο. Κα πλο­τος τους, σν ε­λο­γη­μέ­νος, α­ξα­νε κα ­ξέ­πλητ­τε τν κό­σμο. Μ ­κε­νοι δν ξι­πά­στη­καν.


ν­τι­θέ­τως, ν­συ­νεί­δη­τα δο­σμέ­νοι στν Θε­ κα στν πα­τρί­δα, ­τα­ξαν σκο­π τς ζω­ς τους τν ­φέ­λεια τς λ­λά­δας, μ τί­μη­μα τ δι­κή τους ­σκη­τι­κ ζω­ή. Προ­τί­μη­σαν ν μέ­νουν στ με­τό­χι τς Μο­νς τν ­βή­ρων στ Μό­σχα, ν κα θ μπο­ρο­σαν κάλ­λι­στα ν ­χουν δι­κά τους πα­λά­τια (στ ­διο μο­να­στή­ρι ζο­σε, ­ξί­σου ­σκη­τι­κά, λ­λος με­γά­λος ­θνι­κς ε­ερ­γέ­της ­π τ χω­ριό τους Ζώ­ης Κα­πλά­νης).

­πέ­λε­ξαν τ ζω­ το ρ­γέ­νη, ν κα ε­χαν κά­θε δυ­να­τό­τη­τα κα ­νε­ση ν χα­ρον μι ­ρε­μη ε­τυ­χι­σμέ­νη ο­κο­γε­νεια­κ ζω­ή. ­πέ­δει­ξαν ­κού­σια σταυ­ρι­κ ­γά­πη, ­στε πε­ρι­ου­σί­α τους, ­παλ­λαγ­μέ­νη ­πς νό­μι­μες) δι­εκ­δι­κή­σεις κλη­ρο­νό­μων, ν με­τα­βι­βα­στε ­πρό­σκο­πτα ­λό­κλη­ρη στν πά­σχου­σα πα­τρί­δα τους.

Χι­λιά­δες ρω­σι­κ ρού­βλια ­φτα­ναν στ Γι­άν­νε­να κα κά­λυ­πταν ­λες τς ­νάγ­κες: προι­κί­ζον­ταν ρ­φα­ν φτω­χ κο­ρί­τσια, πε­ρι­μα­ζεύ­ον­ταν γ­κα­τα­λε­λειμ­μέ­να παι­διά, τρό­φι­μα κα ρο­χα μοι­ρά­ζον­ταν τ Χρι­στού­γεν­να κα τ Πά­σχα σ ­λους τος φτω­χος κα φυ­λα­κι­σμέ­νους τς πό­λης, Χρι­στια­νούς, ­βραί­ους, Μου­σουλ­μά­νους, ­νε­ξαρ­τή­τως θρη­σκεύ­μα­τος. ­λη­θι­ν ­γά­πη, α­τ πο δί­δα­ξε Χρι­στός, ­πέ­χει ­π κά­θε ­πό­νοι­α ρα­τσι­σμο. ­π τ χρή­μα­τα πο ­δελ­φό­τη­τα τν Ζω­σι­μά­δων ­στελ­νε κά­θε χρό­νο στ Γι­άν­νε­να, πλη­ρώ­νον­ταν ο για­τρο τς πό­λης, γι ν ­πι­σκέ­πτον­ται δω­ρε­ν τος φτω­χος ρ­ρώ­στους.

­ταν τέ­τοι­α ­κτα­ση τς φι­λαν­θρω­πί­ας τους, πο γε­μά­τοι ε­γνω­μο­σύ­νη ο Γι­αν­νι­­τες δν τος ­λε­γαν πι μ τ ­νο­μά τους, λ­λ τος ­πο­κα­λο­σαν: «ο ­γι­α­σμέ­νοι» (­πει­ρω­τι­κο ν­τί­λα­λοι, τε­χος 95, σ. 8).

Ο ε­ερ­γε­σί­ες τους πρς τν πα­τρί­δα ξε­περ­νον κά­θε φαν­τα­σί­α. Ε­ναι φυ­σι­κ ­δύ­να­το ν ­πα­ριθ­μη­θον ­δ. Στε­κό­μα­στε μό­νο μ ­νυ­πό­κρι­το θαυ­μα­σμ μπρο­στ στ πε­ρί­λαμ­προ πα­ρά­δειγ­μά τους. ­να­γνω­ρί­ζου­με ­νε­πι­φύ­λα­κτα τ γνή­σια δι­ά­θε­σή τους γι ­λο­κλη­ρω­τι­κ προ­σφο­ρ κα ­γά­πη. Τό­σο δι­α­φο­ρε­τι­κ ­π τ δι­κή μας, μί­ζε­ρη συ­νή­θως, δι­ά­θε­ση! Ο Ζω­σι­μά­δες κα λ­λοι με­γά­λοι ε­ερ­γέ­τες το γέ­νους μας ­πο­τε­λον τ «μο­να­δι­κ παγ­κό­σμιο φαι­νό­με­νο», πο ­κού­ει στ ­νο­μα «­πει­ρ­τες ­θνι­κο Ε­ερ­γέ­τες» (Πε­ριοδ. «Ζω­σι­μά­δες», Μάρτ. 2013, σ. 5).

Στος χα­λε­πος και­ρος πο ζο­με σή­με­ρα, ο ­γι­α­σμέ­νοι Ζω­σι­μά­δες ε­ναι φω­τει­ν ­ρό­ση­μο κα ­δη­γη­τι­κς φά­ρος μας. Τώ­ρα κα­λε­ται σ συ­να­γερ­μ δι­κή μας κα­λο­σύ­νη κα ε­σπλα­χνί­α. Τ χέ­ρια πο ­πλώ­νον­ται ­κε­τευ­τι­κ πρς τ μέ­ρος μας πλη­θαί­νουν ­δι­ά­κο­πα. Τί­πο­τε δν μς δι­και­ο­λο­γε ν πα­ρα­μέ­νου­με ­δι­ά­φο­ροι κα ­δρα­νες.

Δν ­χου­με πολ­λ γι ν δώ­σου­με; Μ Θε­ός μας ε­ναι πλού­σιος. Κα πτώ­χευ­σε γι ν πλου­τί­σου­με. Μ τ σταυ­ρι­κή του θυ­σί­α π­ρε προ­σω­πι­κ ­πά­νω του τν πό­νο κα τ φτώ­χεια μας. Πάψαμε πι ν εμαστε φτωχοί.

ν πατέρας εναι πλούσιος, δν θά ’ναι κα τ παιδιά του πλούσια; ν λοιπν χει Θεός, λλ μες δν χουμε, τί συμβαίνει; Φαίνεται τι πολέσαμε τν υοθεσία μας. Δν εμαστε πι παιδι το Θεο. Τ γνήσια τέκνα το Θεο εναι «ς πτωχοί, πολλος δ πλουτίζοντες, ς μηδν χοντες κα πάντα κατέχοντες» (Β΄ Κορ. 6, 10).

ς δίνουμε λοιπν μες π τ λίγα πο χουμε κα ­κε­νος πο γνώ­ρι­σε ­π κον­τ τς ­νάγ­κες μας κα ­χει τ δύ­να­μη ν κά­νει τ λί­γο πο­λύ, τι­μών­τας διαίτερα τ δί­λε­πτο τς χή­ρας (Μάρκ. 12, 42), θ ε­λο­γε φειδώλευτα κα τ δι­κά μας πε­νι­χρά μέσα. Θ τπολλαπλασιάζει σν τος πέντε ρτους. Κα θ συντηρονται π ατ πολλο λλοι γύρω μας. κενος ξέρει ν διαχειρισθε πολύ καλ τ δίλεπτά μας. Θ κάμει θαύματα μ’ατά. Μ λί­γη κα­λ δι­ά­θε­ση λοιπὸν θ βρεθον χί­λιοι τρό­ποι ν’ ν­τα­πο­κρι­θο­με.

και­ρς τς ­ποι­ας κρί­σης γεν­νά­ει γε­νι­κευ­μέ­νη ­να­σφά­λεια. ­δη­γε σ ­σχα­τη ­πό­γνω­ση τν ­λι­κ κα πνευ­μα­τι­κ ­δύ­να­μο ν­θρω­πο. κόμα κα στν ατοκτονία. Εμαστε κι μες νοχοι κάθε φορ πο συμβαίνει κάτι τέτοιο. Συνυπεύθυνοι.

ς ν­τι­στρέ­ψου­με λοιπν τ πράγματα. Πς; Προ­σβλέ­πον­τας μ βα­θει μ­πι­στο­σύ­νη στ φι­λεύ­σπλα­χνο πρό­σω­πο το Χρι­στο. ν συ­νε­χεί­, ς με­ταγ­γί­ζου­με στος λαχίστους δελφούς του (Ματθ. 25, 40) τ σιγουρι κα ε­σπλα­χνί­α πο ­πορ­ρέ­ει ­π τ πρό­σω­πο α­τό.

Κα ς δείχνουμε κα τ δι­κό μας φι­λό­τι­μο μ ργα, χι μόνο μ λόγια, κα­τ τ μέ­τρο τς τρέ­χου­σας ­νάγ­κης. «Πίστις χωρς τν ργων νεκρά στι» (ακ. 2, 14-26).

Τ θέλει ατ π μς. Γι’ α­τ λ­λω­στε μς ­φη­σε ­πο­στό­λους στ πό­δι του. Εναι δική μας τώρα ποστολ ν δείξουμε τ εσπλαχνο πρόσωπό του στν πελπισμένο νθρωπο, πως τόσο πέροχα τ δειξαν τότε, σ πολ χαλεπώτερους καιρούς, ο γιασμένοι Ζωσιμάδες.

Θ διαφορήσουμε;

Σα­ρα­κο­στὴ 2012


Ἀ ν τ ι ύ λ η
Ἱ. Ναὸς Ἁγ. Βασιλείου, 481 00 Πρέβεζα
Τηλ. 26820-25861/23075/6980 898 504Διαδίδω τὴν «Ἀ ν τ ι ύ λ η»
Ἐ­κτυ­πώνω/προ­ω­θῶ σὲ φι­λι­κά μου e-mails

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.

.

.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)