Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.
" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)

TRANSLATOR

Κυριακή, 10 Απριλίου 2016

ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΙΣ: Αν η είδηση αυτή είναι βάσιμη, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά στους κόλπους της Ιεραρχίας!!! Κινητοποίησις Αρχιερέων κατά της Αντικανονικής Αντιπροσωπείας;;;

ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΙΣ:
Αν η είδηση αυτή είναι βάσιμη, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά στους κόλπους της Ιεραρχίας!!! Κινητοποίησις Αρχιερέων 
κατά της Αντικανονικής Αντιπροσωπείας;;; 


 

ΟΥ ΣΥΓΧΩΡΕΙ ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΣΙΣ
 ΕΙΣ ΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ..    
 Άγιος Μάρκος ό Εύγενικός

ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
 
Ορθοδόξων Επισκόπων εξ απάσης  της Οικουμένης

«Ο Επίσκοπος …….., της Ορθοδόξου Εκκλησίας, συν τοις Αδελφοίς μου, ως γνήσιος Διάδοχος των Αποστόλων, κατά την υποχρέωσιν την οποίαν έχω εκ των Ιερών Κανόνων και εκ του Ιερού Ευαγγελίου, διακοινώνω, ότι θα προσέλθω, συν Θεώ, αυτοπροσώπως, αυτοδικαίως και αυτοβούλως, εις την Μεγάλην Σύνοδον, καθώς εποίησαν και άπαντες οι Απόστολοι κατά την Αγίαν Αποστολικήν Σύνοδον (το 48 μ.Χ. εις Ιεροσόλυμα), καθότι, υπ’ ουδενός επιτρέπεται να αντιπροσωπευθώ, και ούτε εξουσιοδοτώ τινά να με εκπροσωπήση εν Συνόδω.

Εάν δε ήθελον παρεμποδισθή, καθ’ οιονδήποτε τρόπον, άμεσον η έμμεσον, πολιτικόν η Εκκλησιαστικόν, ώστε να παραστώ και να επιτελέσω εν συνειδήσει το Συνοδικόν μου Αρχιερατικόν καθήκον, τότε προτίθεμαι μετά των αδελφών, να προβώ εις τας κάτωθι βασικάς Ιεροκανονικάς ενεργείας και κινήσεις:

Θα προσέλθω αυτοδικαίως εις Μεγάλην Κανονικήν Σύνοδον, συγκροτουμένην εξ όλων των Ιεραρχών, η οποία θα συγκληθή, συν Θεώ, εις τα Αθήνας, λογικόν τινά χρόνον, μετά την παρεμπόδισιν εμού και των άλλων αδελφών, των Αποστολικών Διαδόχων.

Έκαστος εκ των Αποστολικών Διαδόχων, κατά τον Ιερόν Ευαγγέλιον και τους Ιερούς Κανόνας θα διαθέτη αυτόβουλον ελευθέραν γνώμην και ΜΙΑΝ ισχυράν προσωπικήν ψήφον.

Δεν θα έχη ουδεμία δυσκολία η εμπόδιο να μετατρέπη την άποψί του εις ψήφον.

Προφανώς όχι, όπως ίσως να επισυμβή εις την αυτοαποκαλουμένη «Μεγάλη Σύνοδο», όπου επιβάλλεται η αχαρακτήριστος πρακτική, ώστε να καθιερωθή το νεοφανές αντικανονικόν και αντιευαγγελικόν ολίσθημα της μιας ψήφου ανά Αυτοκέφαλον Εκκλησίαν.

Εκεί, ο καθείς εκ των Αρχιερέων εκάστης 24-μελούς αντιπροσωπίας θα έχη το «1/24 μιας ψήφου», κάτι εντελώς πρωτόφαντον και απαράδεκτον.

Εις την Μεγάλην ταύτην Κανονικήν Σύνοδον, θα Προεδρεύσουν κατά σειράν, οι έχοντες τα Πρεσβεία Χειροτονίας Αρχιερείς, (εφ’ όσον θα απουσιάζουν οι Προκαθήμενοι), τας δε ευθύνας της οργανώσεως, θα επωμισθή αριθμός τις Επισκόπων, εκ των νεωτέρων κατά τα πρεσβεία, ως Ιερογραμματείς.

ι Προεδρεύοντες και οι Ιερογραμματείς θα είναι εξ όλων των
Αυτοκεφάλων Εκκλησιών).

Η ούτως συγκροτηθησομένη Μεγάλη Ιερά Σύνοδος της Ορθοδοξίας, εν Πνεύματι Αγίω, εκπροσωπούσα ολόκληρον τον ευσεβή λαόν, ως και τους Κληρικούς και Μοναχούς της Οικουμένης, θα ενδιατρίψη
δεόντως, επί των υπαρχόντων κορυφαίων ζητημάτων και θεμάτων.

Επί πλεον, η εξ “αυτοδιορισμένων” αυθαιρέτως αντιπροσώπων συγκροτηθησομένη «Συνάντησις», η αυτοαποκαλουμένη «Μεγάλη Σύνοδος», ούσα «Λειψή και Ελλιπής» εκ του συνόλου των Επισκόπων, θα οριοθετηθή με τας δεούσας Ιεροκανονικάς διατυπώσεις, κάτι το οποίον ασφαλώς θα αποδώση και η Εκκλησιαστική Ιστορία.

Επισημειούμεν ότι, προσδιορίζομεν ως τόπον αυτής της Συνόδου τας Αθήνας, την Παύλου Πόλιν, καθαρά δια λόγους διαχρονικού συμβολικού τονισμού, καθότι είναι, μία εκ των Αποστολικών Πόλεων, αλλά η μόνη, σήμερον, Ελευθέρα Πρωτεύουσα Ορθοδόξου Χριστιανικού Εθνους, εις ολόκληρον την Οικουμένην».

Η Διακοίνωσίς μας απορρέει από την Κυριακήν εντολήν, με την οποίαν ο ίδιος ο γλυκύτατος Ιησούς, διακελεύει, τα τέκνα Του, τους Επισκόπους Του, τους όντας εις Τόπον και Τύπον του Ιδίου, να είμεθα άπαντες, παρόντες και ενωμένοι εις την Εκκλησίαν, εν Πνεύματι Αγίω, αγάπη και εσωτερική κοινωνία: «Εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστε͵ εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις» (Ιωάνν. ιγ 35).

«… Πατερ Άγιε͵ τήρησον αυτούς εν τω ονόματί Σου ω δέδωκάς μοι͵ ίνα ώσιν εν καθώς ημείς. …. ίνα πάντες εν ώσιν͵ καθώς συ͵ πάτερ͵ εν εμοί καγώ εν σοι͵ ίνα και αυτοί εν ημίν ώσιν͵ ίνα ο κόσμος πιστεύη ότι συ με απέστειλας…» (Ιωάνν ιζ 11, 21).

Εν κατακλείδι, διακηρύττουμε την βαθυτάτην αγάπη μας εις την «Μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν», εις τας Διαχρονικάς Παρακαταθήκας της, εις τους Θεοπνεύστους Ιερούς Κανόνας της και εις τας ακαταλύτους Αγιοπατερικάς Παραδόσεις της.
Ο ελέω Θεού Επίσκοπος
Συν τοις αδελφοίς μου
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Ορθόδοξος Τύπος, 01/04/2016

Πηγή: http://orthodoxostypos.gr/493-2/

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.

.

.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)