Σελίδες

TRANSLATOR

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια ἐπί τῶν τελικῶν κειμένων τῆς Συνόδου Κρήτης 2016, ἀπό τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ. (ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ)Σχόλια ἐπί τῶν τελικῶν κειμένων
τῆς Συνόδου Κρήτης 2016,
ἀπό τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ.
(ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ)

 
 Logo of the Holy and Great CouncilΔιαβάστε τούς ὑπόλοιπους σχολιασμούς μας ἐπί τῶν τελικῶν κειμένων τῆς Συνόδου, ἐδῶ:

Δημοσιεύθηκε στίς 28-6-2016

Τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ θά σχολιάζουμε ἕνα ἕνα τά τελικά κείμενα τῆς Συνόδου Κρήτης 2016, ξεκινώντας ἀπό τά πιό ἀνώδυνα καί καταλήγοντας στά πιό ἐπώδυνα καί ἀντορθόδοξα!
Ὁ σχολιασμός μας θεωρήσαμε πώς ἐπιβάλλεται γιά τούς ἑξῆς λόγους:
1. Γιά ὁμολογιακούς λόγους χρέους μας καί ἀγάπης μας πρός τόν Θεό.
2. Γιά ἐνημέρωση τῶν πιστῶν.
3. Γιά τήν ἀδελφική συμβολή μας στούς ἀγωνιστές Ὀρθοδόξους Χριστιανούς (κληρικούς κυρίως καί λαϊκούς), σέ λεπτά σημεῖα πού πίπτουν στήν μικρά ἀντίληψή μας, πού ἴσως βοηθήσουν στίς περαιτέρω ἐνέργειες τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἄν καί ἐφόσον κριθοῦν ἀπαραίτητες ἀπό τήν συνείδησή του.
Ξεκινᾶμε μέ 20 σχόλια πού κρίνουμε ἀπαραίτητα, ὅσον ἀφορᾶ τό τελικό κείμενο περί "σχέσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον", τό ὁποῖο ὁλόκληρο μπορεῖτε νά διαβάσετε ἐδῶ: 
 

Σχόλιο 1ο:

Στήν παράγραφο 1 οἱ Συνοδικοί γράφουν τήν ἑξῆς ὕποπτη ἀσάφεια· "Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία...κατέχει κυρίαν θέσιν εἰς τήν ὑπόθεσιν τῆς προωθήσεως τῆς χριστιανικῆς ἑνότητος ἐντός τοῦ συγχρόνου κόσμου.".
Σημειώνουμε ὡς ἀσάφεια τόν ἀόριστο ὅρο "τῆς χριστιανικῆς ἑνότητος" διότι δέν διευκρινίζει σέ ποιούς Χριστιανικούς ἀναφέρεται. Καί στούς αἱρετικούς "χριστιανούς"; Προφανῶς, διότι ἡ γνήσια καί μοναδική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ οὐδέποτε ὑπῆρξε διασπασμένη, ἀφοῦ ἀποτελεῖ Θεανθρώπινο Ὀργανισμό, Σῶμα τοῦ Τέλειου Θεοῦ καί μέ Κεφαλή τόν ἴδιο τόν Χριστό καί Θεό!...
Σημειώνουμε ὡς ὕποπτη τήν κατ' ἐμᾶς ἐσκεμμένη ἀσάφεια-ἀοριστολογία, διότι σέ σχέση μέ τόν τίτλο τοῦ κειμένου, ὁ ὁποῖος ἐμφανῶς ἀναφέρεται σέ ὅλες τίς "χριστιανικές" "ἐκκλησίες" καί "ὁμολογίες", ἄρα: συνεπάγεται πώς οἱ Συνοδικοί ἀσαφῶς ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ψηφίζουν τήν ΕΝΩΣΗ μέ τούς αἱρετικούς, μάλιστα "ἐντός τοῦ συγχρόνου κόσμου", ὁ ὁποῖος σημειωτέον ἐκτός ἀπό τίς "χριστιανικές" αἱρέσεις περιλαμβάνει καί κάθε ἀλλόθρησκη κακοδοξία. 
Ἡ ἀναφορά τῶν Συνοδικῶν στήν ΕΝΩΣΗ (χρησιμοποιοῦν τήν πιό μαλακή λέξη "ἑνότητα" γιά καθησυχασμό-ἀποβλάκωση τῆς "χριστιανικῆς" μάζας...) ἐντός τοῦ συγχρόνου κόσμου ἀσαφῶς-ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ εἶναι τό βέλος πού δείχνει τήν Παγκοσμιοποίηση καί τήν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὡς Πανθρησκεία της!  

Σχόλιο 2ο:
Στήν παράγραφο 4, λέγεται· "Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀδιαλείπτως προσευχομένη «ὑπέρ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως», ἐκαλλιέργει πάντοτε διάλογον μετά τῶν ἐξ αὐτῆς διεστώτων, τῶν ἐγγύς καί τῶν μακράν,...". Ἄς μᾶς ποῦνε οἱ Συνοδικοί ποῦ στήν Ἁγία Γραφή, ποῦ σέ ἁγιοπατερικά κείμενα, ποῦ στούς Ἱερούς Κανόνες ἔχουμε ἐντολή ὡς Χριστιανοί νά κάνουμε "διάλογον" μέ τούς αἱρετικούς; Ὁ Κύριος λέγει· «Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ» (Τίτ. 3, 10). Εἶναι σαφές, πώς τούς "ἐγγύς" καί τούς "μακράν"... καλούμαστε νά τούς νουθετήσουμε ἐν Κυρίῳ καί ὄχι νά ἀνοίγουμε μαζί τους "διάλογον". Μάλιστα αὐτό πρέπει νά γίνει ἐν συνέσει, δηλαδή μετρημένες φορές. Ἄν μετανοήσουν καλῶς. Ἄν ὄχι, φεύγουμε ἀπό αὐτούς γιά νά μήν κολλήσουμε τά δηλητήριά τους ἐκ τῆς συνεχοῦς συναναστροφῆς των. Ὡς γνωστόν, οἱ αἱρετικοί ψεύδονται, ἐπίσης ὡς γνωστόν ἐκ τῆς Ἁγίας Γραφῆς ὁ πατέρας τοῦ ψεύδους εἶναι ὁ διάβολος, ὅπως μᾶς τό λέγει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος διά στόματός Του. Ἐπιπλέον, ὡς γνωστόν ἁγιοπατερικῶς δέν πρέπει νά ἀνοίγουμε ποτέ "διάλογον" μέ τόν διάβολο! 
Συμπέρασμα: οἱ Συνοδικοί ψήφισαν νά κάνουμε "διάλογον" μέ τόν διάβολο, καί μάλιστα μέχρις "ἑνότητος" (βλέπε τήν παράγραφο 1)!!!

Σχόλιο 3ο:
Τό οἰκουμενιστικό παραλήρημα καί ἡ διαβολική πλάνη τῶν Συνοδικῶν συνεχίζονται μέ τά ἑξῆς ἀνεκδιήγητα λεχθέντα τῆς παραγράφου 4· "Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία...μετέσχε τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως ἀπό τῆς ἐμφανίσεως αὐτῆς καί συνετέλεσεν εἰς τήν διαμόρφωσιν καί περαιτέρω ἐξέλιξιν αὐτῆς. Ἄλλωστε, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία χάρις εἰς τό διακρῖνον αὐτήν οἰκουμενικόν καί φιλάνθρωπον πνεῦμα, θεοκελεύστως αἰτούμενον «πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α’ Τιμ. 2, 4), ἀείποτε ἠγωνίσθη ὑπέρ ἀποκαταστάσεως τῆς χριστιανικῆς ἑνότητος. Διό, ἡ Ὀρθόδοξος συμμετοχή εἰς τήν κίνησιν πρός ἀποκατάστασιν τῆς ἑνότητος μετά τῶν ἄλλων Χριστιανῶν ἐν τῇ Μιᾷ, Ἁγίᾳ, Καθολικῇ καί Ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ οὐδόλως τυγχάνει ξένη πρός τήν φύσιν καί τήν ἱστορίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλ’ ἀποτελεῖ συνεπῆ ἔκφρασιν τῆς ἀποστολικῆς πίστεως καί παραδόσεως, ἐντός νέων ἱστορικῶν συνθηκῶν.". 
Οἱ Συνοδικοί χρησιμοποιώντας ἐσφαλμένα, ξεκάρφωτα, κομμένα καί ραμμένα στά οἰκουμενιστικά μέτρα τους ἁγιογραφικά χωρία, ὅπως κάνουν οἱ Χιλιαστές, προσπαθοῦν νά ἀποδείξουν τήν οἰκουμενιστικότητα (καί ὄχι οἰκουμενικότητα) τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὁ Κύριος πράγματι θέλει «πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν», ἀλλά οἱ Συνοδικοί παραλείπουν νά ποῦνε τό πῶς, δηλαδή· "εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κήρυξ καὶ ἀπόστολος, -ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι,- διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ" (Τιμ. 2, 7). Μέ ἄλλα λόγια, χωρίς ἀληθινή πίστη, μακράν τοῦ ψεύδους (τῶν αἱρετικῶν), δέν γίνεται ἐν Χριστῷ κήρυγμα καί ἀποστολή, πολλῷ δέ μᾶλλον ΕΝΩΣΗ-"ἑνότητα" μέ κάθε ψεῦδος καί τούς λάτρεις του ὑπό τήν "πατρότητα" τοῦ διαβόλου!

Σχόλιο 4ο:
Στήν παράγραφο 5, οἱ Συνοδικοί θρασύτατα καί ἀνερυθρίαστα ἰσοπεδώνουν τήν "Οἰκουμενικήν (οἰκουμενιστικήν) Κίνησιν" καί τούς "θεολογικούς διαλόγους", γιά τά ὁποῖα παρεμπιπτόντως καμαρώνουν, μέ τίς ἀποφάσεις τῶν 7 (καί ὄχι ἐννιά, 8ης Μ. Φωτίου καί 9ης Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ...) Οἰκουμενικν Συνόδων, ἄκουσον-ἄκουσον!
Ἡ ἱεραποστολή εὐαγγελισμοῦ πάσης τῆς οἰκουμένης πού τούς ἀνατέθηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριο, ἀντικαθίσταται ἀπό τούς "διαλόγους". Κάνουν τελεία ἀνυπακοή στό σωτηριολογικό καί ὕψιστο ἔργο τό ὁποῖο τούς ἀνετέθη·
"καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀμήν." (Ματθ. 28: 18-20).
Ὁ διάλογος ἐκτός ἀπό τήν ἀντίρρηση καί ἀποχώρηση, περιλαμβάνει καί τήν ὑποχώρηση, τήν συγκατάθεση, τόν συγκερασμό, τήν ἀποδοχή κ.λ.π.. Ὁ Κύριος, ὄμως, διατάσσει τήν διδασκαλία (καί ὄχι τόν "διάλογον") καί τήν τήρηση ΠΑΝΤΩΝ ὅσων λέγει! 

Σχόλιο 5ο:
Στήν παράγραφο 6 ἔχουμε τελεία προδοσία τῆς Πίστεως καί τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ οἱ Συνοδικοί ψήφισαν τήν ἀποδοχή πάσης αἱρέσεως ὡς "Ἐκκλησία καί Ὁμολογία" (α) καί τήν πορεία πρός τήν ΕΝΩΣΗ (β)· 
α) "ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποδέχεται τήν ἱστορικήν ὀνομασίαν τῶν μή εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ’ αὐτῆς ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν".  
β)  "...μέ ἀντικειμενικόν σκοπόν τήν προλείανσιν τῆς ὁδοῦ τῆς ὁδηγούσης πρός τήν ἑνότητα.".

Σχόλιο 6ο:
Στήν παράγραφο 8 τραβᾶμε τά μαλλιά μας διαβάζοντας· "ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἰς τάς σχέσεις αὐτῆς πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον δέν στηρίζεται μόνον εἰς τάς ἀνθρωπίνους δυνάμεις τῶν διεξαγόντων τούς διαλόγους, ἀλλ’ ἀπεκδέχεται πρωτίστως τήν ἐπιστασίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν τῇ χάριτι τοῦ Κυρίου, εὐχηθέντος «ἵνα πάντες ἕν ὦσιν» (Ἰω. 17, 21).".  
Τό ὅλο ληστρικοσυνοδικό κατάπτυστο ψήφισμα τῶν Συνοδικῶν, τοῦ παρόντος (καί ὄχι μόνο...) κειμένου τῆς ἀποδόσεως "ἐκκλησιαστικότητος" στίς αἱρέσεις καί τῆς πορείας πρός ἕνωσιν μέ αὐτές, βλασφήμως τό ἐπιστεγάζουν μέ τήν "ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος", ἄκουσον-ἄκουσον!!! Θά πέσει φωτιά νά μᾶς κάψει καί ὄχι τό Ἅγιον Πνεῦμα! Αἶσχος!!! Αἶσχος!!! Αἶσχος!!!

Σχόλιο 7ο:
Στήν παράγραφο 9, οἱ Συνοδικοί στά πνευματικά ἐγκλήματά τους περί ἀποδόσεως ἐκκλησιαστικότητος στίς αἱρέσεις καί περί "ἐνότητος" μέ αὐτές ἐπικαλοῦνται ψευδῶς τήν ἀνύπαρκτη "ὁμοθυμία" καί "ὁμοφωνία" "πασῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν"! Νά ὑπενθυμίσουμε στούς Συνοδικούς πώς οἱ συμμετέχοντες Ἐπίσκοποι μετά τοῦ ποιμνίου τους (χωρίς νά ὑπολογίζουμε τά πλήθη πιστῶν πού διαφωνοῦν μαζί τους) στήν ψευδοσύνοδο τῆς συμφορᾶς ἀπολογοῦνται περίπου 133 ἑκατομμύρια πιστῶν, ἐνῶ οἱ Ἐκκλησίες που ἀπεῖχαν ἀπολογοῦνται πάνω ἀπό 177 ἑκατομμύρια (Ἐπίσκοποι καί πιστοί). Ἄν ὑπολογίσουμε τά 3/4 τῶν Ἐπισκόπων πού δέν ρωτήθηκαν (μόνο ἐκ τῆς Ἑλλάδος) καί αὐτῶν πού καταψήφισαν τό παρόν εἰδεχθές κείμενο μετά τῶν ἑκατομμυρίων πιστῶν τους, βγάζουμε συμπέρασμα πώς ὄχι μόνο ἁγιοπνευματικῶς, ἀλλά οὔτε ἀνθρωπίνως δέν ὑφίσταται καμμία "ὁμοθυμία' καί "ὁμοφωνία", ἀλλά μόνο μία οἰκουμενιστική πλεκτάνη 10 Προκαθημένων καί μίας χούφτας πλανεμένων Ἐπισκόπων πού θά γραφθοῦν ὅλοι μαζί στά μαῦρα κατάστιχα τῆς θεολογικῆς ἱστορίας, γιά τούς ὁποίους εὐχόμαστε νά μετανοήσουν ἔγκαιρα, ὥστε νά μήν γραφτοῦν καί στά μαῦρα κατάστιχα ἐκτός Βιβλίου τῆς Ζωῆς τοῦ Θεοῦ.
παρ. 9: 
"Οἱ σύγχρονοι διμερεῖς θεολογικοί διάλογοι, κηρυχθέντες ὑπό Πανορθοδόξων Διασκέψεων, ἐκφράζουν τήν ὁμόθυμον ἀπόφασιν πασῶν τῶν κατά τόπους ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, αἱ ὁποῖαι καλοῦνται νά συμμετέχουν ἐνεργῶς καί συνεχῶς εἰς τήν διεξαγωγήν αὐτῶν, ἵνα μή παρακωλύηται ἡ ὁμόφωνος μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας πρός δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ. Ἐν ᾗ περιπτώσει τοπική τις Ἐκκλησία ἤθελεν ἀποφασίσει νά μή ὁρίσῃ ἐκπροσώπους αὐτῆς εἴς τινα διάλογον ἤ συνέλευσιν διαλόγου, ἐάν ἡ ἀπόφασις αὕτη δέν εἶναι πανορθόδοξος, ὁ διάλογος συνεχίζεται. Πρό τῆς ἐνάρξεως τοῦ διαλόγου ἤ τῆς συνελεύσεως ἀντιστοίχως, ἡ ἀπουσία τοπικῆς Ἐκκλησίας τινός δέον ὅπως συζητηθῇ ὁπωσδήποτε ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπιτροπῆς τοῦ διαλόγου πρός ἔκφρασιν τῆς ἀλληλεγγύης καί τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Οἱ διμερεῖς καί πολυμερεῖς θεολογικοί διάλογοι δέον ὅπως ὑπόκεινται εἰς πανορθοδόξους περιοδικάς ἀξιολογήσεις.".

Σχόλιο 8ο:
Στήν παράγραφο 10, ὁ Πατριάρχης πιέζει κι ἐπιβάλλει "μέ τό γάντι" σέ ΟΛΕΣ τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες νά συμμετέχουν στά οἰκουμενιστικά δρώμενα καί στούς διαλόγους, ἐνῶ στήν περίπτωση ἀποχῆς των, θά ζητᾶ γραπτῶς "σοβαρούς ἐκκλησιαστικούς λόγους". Μέ ἄλλα λόγια, τί;...Θά ὑπάρχουν τιμωρίες ἀπό δῶ καί πέρα σέ ὅσους λένε ΟΧΙ στόν Οἰκουμενισμό; Θά τούς καθαιρεῖ καί θά τούς διώκει; Μέχρι καί ὁ Θεός καί Δημιουργός μας μᾶς ἀφήνει ἐλεύθερους, ἀκόμη καί ὅταν ἁμαρτάνουμε. Ὁ Πατριάρχης θά γίνει δικτάτορας τοῦ πνεύματος;

Σχόλιο 9ο:
Στήν παράγραφο 11, λέγεται τό ἑξῆς· 
"Ἡ κατά τήν διεξαγωγήν τῶν θεολογικῶν διαλόγων ἀκολουθουμένη μεθοδολογία ἀποσκοπεῖ εἴς τε τήν λύσιν τῶν παραδεδομένων θεολογικῶν διαφορῶν ἤ τῶν τυχόν νέων διαφοροποιήσεων καί εἰς τήν ἀναζήτησιν τῶν κοινῶν στοιχείων τῆς χριστιανικῆς πίστεως".
Καταλαβαίνουμε ὅλοι, πώς σέ αὐτό τό σημεῖο οἱ Συνοδικοί εἰσηγοῦνται ξεκάθαρα τήν οἰκουμενιστική καί παναιρετική προδοσία τῆς Πίστεως, ἐφόσον διά τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητιμοῦ θά προδίδονται τά δόγματα πρός χάριν "τῶν κοινῶν στοιχείων"!
Ἡ βλασφημία καί ἡ ἀπόκλιση ἐκ τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι πασιφανεῖς. Ὁ Κύριος λέγει· "ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ ἐμοὶ λόγοι οὐ μὴ παρελεύσονται" (Μάρκ. 13, 31). Οἱ Συνοδικοί δέν ἔχουν πρόβλημα. Πρός χάριν τῶν "κοινῶν σημείων" θά πετοῦν εἰς τήν κάλαθον τῶν ἀπορριμάτων τούς λόγους τοῦ Κυρίου καί τά ὀρθόδοξα δόγματα, γιά νά κατασκευάσουν μία οἰκουμενιστική "πίστη κοινῶν στοιχεῖων" τῆς κακιᾶς διαβολικῆς ὥρας! 

Σχόλιο 10ο:
Κι ἐπειδή ψεῦδος καί ὑποκρισία πηγαίνουν πάντοτε πακέτο, διαβάζουμε ἐν συνεχείᾳ στήν 12η παράγραφο· 
"Εἶναι εὐνόητον ὅτι κατά τήν διεξαγωγήν τῶν θεολογικῶν διαλόγων κοινός πάντων σκοπός εἶναι ἡ τελική ἀποκατάστασις τῆς ἐν τῇ ὀρθῇ πίστει καί τῇ ἀγάπῃ ἑνότητος". 
Λύστε μας τόν ἑξῆς συνοδικό γρίφο· 
πῶς γίνεται κατά τήν παρ. 11 νά ἀναζητοῦνται "τά κοινά στοιχεῖα" μέ τίς αἱρέσεις, καί κατά τήν παρ. 12 νά εἶναι "εὐνόητον" ἡ "ἀποκατάστασις ἐν τῇ ὀρθῇ πίστει";
Ἀρχικῶς ψευδόμασθε διότι σφάζουμε μέρη τῆς Ἀληθείας καί κατόπιν ὑποκρινόμεθα πώς σκοπός μας εἶναι ἡ ὀρθή πίστη! 

Ἄν λύσετε τόν γρίφο, στεῖλτε μας τήν λύση στό μέηλ τοῦ Ἱστολογίου μας ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ (istologiokaiomenivatos@gmail.com).  

Σχόλιο 11o:
"ἡ ὑπάρχουσα ἑνότης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρέπει νά ἀποκαλύπτηται καί ἐκδηλοῦται καί ἐν τῷ χώρῳ τῶν διαλόγων τούτων.".
Στήν παράγραφο 13, οἱ Συνοδικοί ἀπεφάσισαν νά "ἀποκαλύπτηται""ἑνότης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας" μέσα στούς χώρους τῶν οἰκουμενιστικῶν διαλόγων! Σά νά λέμε πώς θά μποῦμε στήν κόλαση γιά νά ἀποκαλύψουμε στά δαιμόνια τήν ἁγιότητά μας! 
Θά τήν δοῦνε οἱ δαίμονες καί θά χτυπήσουν παλαμάκια ἀπό τήν χαρά τῆς μετανοίας τους!

Τόσα χρόνια οἱ ἀποκομμένοι ἐκ τῆς Ἀμπέλου καί ὄχι ἑνωμένοι μέ Αὐτήν αἱρετικοί, ὄχι μόνο δέν βλέπουν τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλά μᾶς "ἑνώνουν" μαζί τους μέ τίς οἰκουμενιστικές, "μεταπατερικές", νεοεποχικές καί διαβολικές κακοδοξίες τους! 

Σχόλιο 12ο:
Διαβάζουμε στήν παράγραφο 14· 
"Οὐδείς διάλογος θεωρεῖται περατωθείς πρίν ἤ κηρυχθῇ λήξας διά τοιαύτης πανορθοδόξου ἀποφάνσεως.". Ἄν διαβάσετε ὅλη τήν μικρή τούτη παράγραφο, διασαφηνίζεται λίγο πρίν πώς ὅταν λέγεται "πανορθόδοξη ἀπόφανση" σημαίνει: Πατριάρχης + Δέκα Προκαθήμενοι. Δηλαδή αὐτή ἡ χούφτα τῶν Οἰκουμενιστῶν πού δολίως ὁραματίστηκαν, διοργάνωσαν καί ἀποπεράτωσαν μία Ψευδή καί Ληστρική Παναιρετική Σύνοδο, ὡς ἄλλος Πάπας, θά κόβουν καί θά ράβουν ἐπιβάλλοντας τούς Οἰκουμενιστικούς Διαλόγους, τήν ἔναρξη, πορεία καί λήξη τους! Μέ αὐτό τό πλευρό νά κοιμοῦνται.

Σχόλιο 13ο:
Στήν παράγραφο 16, οἱ Συνοδικοί νομιμοποιοῦν συνοδικῶς τό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.) καί ὅλους τούς Φορεῖς πού ἐνεργοῦν τήν Οἰκουμενική (οἰκουμενιστική) Κίνηση, πού ἔχει σκοπό τήν δημιουργία μίας Παγκόσμιας Θρησκείας: τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τοῦ Ἀντιχρίστου, ταυτόχρονα μέ τήν πορεία πρός τήν ἐγκαθίδρυση μίας Παγκόσμιας Κυβέρνησης ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέρες τήν ἀρχή τῶν ὁποίων διανύουμε! Βλέπουμε μέ μεγάλη λύπη τούς Συνοδικούς αὐτῆς τῆς ψευδοσυνόδου, νά γίνονται ὄργανα τοῦ Σατανᾶ καί νά ἐκπληρώνουν τό "ἔργο" του! 

Σχόλιο 14ο:
Στήν παράγραφο 18, διαβάζουμε· 
"Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία...οὐδόλως ἀποδέχεται τήν ἰδέαν τῆς «ἰσότητος τῶν Ὁμολογιῶν» καί οὐδόλως δύναται νά δεχθῇ τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ὥς τινα διομολογιακήν προσαρμογήν. Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, ἡ ἑνότης ἡ ὁποία ἀναζητεῖται ἐν τῷ Π.Σ.Ε. δέν δύναται νά εἶναι προϊόν μόνον θεολογικῶν συμφωνιῶν, ἀλλά καί τῆς ἐν τοῖς μυστηρίοις τηρουμένης καί βιουμένης ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ ἑνότητος τῆς πίστεως."
Σᾶς κάνουμε τήν μετάφραση τῶν διαβολικῶν ἀποφάσεων: οἱ Συνοδικοί "ἀναζητοῦν" τήν "ἑνότητα" ὄχι μόνο ὡς ὁμολογία πού θά περιορίζεται σέ "θεολογικές συμφωνίες" στό Π.Σ.Ε., ἀλλά καί στήν πράξη! Δηλαδή: ΣΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ! Καταλάβατε; 

Σχόλιο 15ο:
Στήν παράγραφο 19 διαβάζουμε· 
"Σκοπός τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν δέν εἶναι νά διαπραγματεύεται ἑνώσεις μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν, ὅπερ δύναται νά γίνῃ μόνον ὑπό τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐνεργουσῶν ἐξ ἰδίας πρωτοβουλίας, ἀλλά νά φέρῃ τάς Ἐκκλησίας εἰς ζῶσαν ἐπαφήν πρός ἀλλήλας...". 
Σέ αὐτό τό σημεῖο οἱ Συνοδικοί παίζουν πονηρῶς μέ τίς λέξεις (ἀλλά κρατοῦν τήν ἴδια "οὐσία"), γιά νά παραμυθιάσουν τούς ἀναγνῶστες τοῦ κειμένου. Συγκεκριμένα, ἀπό τήν μία λένε πώς σκοπός τοῦ Π.Σ.Ε. δέν εἶναι ἡ ἕνωση τῶν "Ἐκκλησιῶν", ἀπό τήν ἄλλη, ὅμως, λένε πώς σκοπός εἶναι ἡ "ζῶσα ἐπαφή πρός ἀλλήλας"! Ὄχι Γιάννης...Γιαννάκης! Καί βέβαια ὅταν σέ ὄλο τό κείμενο μιλᾶνε καί διατρανώνουν τήν "ἑνότητα" μέ τόν "λοιπόν χριστιανικόν κόσμον", ψεύδονται ἀσυστόλως καί αὐτοαναιροῦνται ὄταν ἐπικαλοῦνται πώς δέν ἔχουν σκοπό τήν ἔνωση τῶν Ἐκκλησιῶν! 

Σχόλιο 16ο:
Στήν παράγραφο 20 διαβάζουμε· 
"Ἐν τούτοις ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία διατηρεῖ ἐπιφυλάξεις διά κεφαλαιώδη ζητήματα πίστεως καί τάξεως, διότι αἱ μή Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι καί Ὁμολογίαι παρεξέκλιναν ἐκ τῆς ἀληθοῦς πίστεως τῆς μιᾶς, ἁγίας, καθολικῆς καί ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.". 
Τρικυμίᾳ ἐν κρανίῳ!
Ἐφόσον οἱ Συνοδικοί παραδέχονται, ἔστω καί χλιαρῶς, πώς "αἱ μή Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι καί Ὁμολογίαι παρεξέκλιναν ἐκ τῆς ἀληθοῦς πίστεως τῆς μιᾶς, ... Ἐκκλησίας.", γιατί  ψήφισαν συνοδικά τήν ἀναγνώρισή τους ὡς "Ἐκκλησίες";
Ἐπίσης, νά ρωτήσουμε στούς Συνοδικούς μας μία εὔλογη ἀπορία ἑκατομμυρίων πιστῶν ἀνά τόν κόσμο:
-Πόσες "μία" Ἐκκλησίες ὑπάρχουν σύμφωνα μέ τά "πιστεύω" τους;  

Σχόλιο 17ο:
Παραθέτουμε ὁλόκληρη τήν ἀπειλητική παράγραφο 22·  
"Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεωρεῖ καταδικαστέαν πᾶσαν διάσπασιν τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, ὑπό ἀτόμων ἤ ὁμάδων, ἐπί προφάσει τηρήσεως ἤ δῆθεν προασπίσεως τῆς γνησίας Ὀρθοδοξίας. Ὡς μαρτυρεῖ ἡ ὅλη ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ διατήρησις τῆς γνησίας ὀρθοδόξου πίστεως διασφαλίζεται μόνον διά τοῦ συνοδικοῦ συστήματος, τό ὁποῖον ἀνέκαθεν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀπετέλει τήν ἀνωτάτην αὐθεντίαν ἐπί θεμάτων πίστεως καί κανονικῶν διατάξεων (κανών 6 τῆς Β’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου).".
Κάνουμε τίς ἑξῆς ἐπισημάνσεις:
α) Ἡ διάσπαση τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, πάντοντε προερχόταν ἀπό αὐτούς πού ἐξέκκλιναν ἀπό τήν ὀρθή Πίστη, ὅπως κάνουν στίς ἡμέρες μας οἱ "μεταπατερικοί" πού ἔπαψαν νά εἶναι "ὡς ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσι", καί οἱ οἰκουμενιστές πού γυρεύουν "ἐνότητες" μέ τόν κάθε καρυδιᾶς καρύδι αἱρετικό. Δυστυχῶς ἀνάμεσα σέ αὐτούς συγκαταλέγεσθε καί Ὑμεῖς οἱ Συνοδικοί καί μάλιστα διά τῆς ὑπογραφῆς Σας!
β) Θυμίζουμε στούς Συνοδικούς, πού ὄ,τι θυμοῦνται χαίρονται, ὑπῆρξαν καί ληστρικές Σύνοδοι, οἱ ὁποῖες δέν σεβάστηκαν τόν Χριστό, τούς Ἁγίους, τούς Ἱερούς Κανόνες, τήν Ἱερά Παράδοση καί τίς προηγούμενες νόμιμες Συνόδους, ὅπως κάνει καί ἡ παροῦσα!!!
γ) Ἡ μόνη "καταδικαστέαν διάσπασιν τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας" ἐπί τοῦ παρόντος, εἶσθε Ὑμεῖς οἱ Συνοδικοί αὐτῆς τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ διαβόλου, τόν ὁποῖον ἔχετε γιά πατέρα! 
δ) Τίς ἀπειλές Σας περί "καταδίκης" νά τίς μαζέψετε πίσω στά μπογαλάκια Σας καί νά φροντίσετε ἀπό δῶ καί πέρα πῶς θά ἀποφύγετε τήν δική Σας καταδίκη στά μάτια τοῦ Θεοῦ καί τῶν Πιστῶν μέ τήν προδοσία Σας.
     
Σχόλιο 18ο:
Παραθέτουμε ὁλόκληρη τήν παράγραφο 23· 
"Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔχει κοινήν τήν συνείδησιν περί τῆς ἀναγκαιότητος τοῦ διαχριστιανικοῦ θεολογικοῦ διαλόγου, διό καί κρίνει ἀναγκαῖον νά συνοδεύηται οὗτος πάντοτε ὑπό τῆς ἐν τῷ κόσμῳ μαρτυρίας διά πράξεων ἀμοιβαίας κατανοήσεως καί ἀγάπης, αἱ ὁποῖαι ἐκφράζουν τήν «ἀνεκλάλητον χαράν» τοῦ Εὐαγγελίου (Α’ Πέτρ. 1, 8), ἀποκλειομένης πάσης πράξεως προσηλυτισμοῦ, οὐνίας ἤ ἄλλης προκλητικῆς ἐνεργείας ὁμολογιακοῦ ἀνταγωνισμοῦ. Ὑπό τό πνεῦμα αὐτό, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεωρεῖ σημαντικόν ὅπως ὅλοι οἱ Χριστιανοί, ἐμπνεόμενοι ὑπό τῶν κοινῶν θεμελιωδῶν ἀρχῶν τοῦ Εὐαγγελίου, προσπαθήσωμεν νά δώσωμεν εἰς τά ἀκανθώδη προβλήματα τοῦ συγχρόνου κόσμου, μίαν ὁλοπρόθυμον καί ἀλληλέγγυον ἀπάντησιν, βασιζομένην εἰς τό πρότυπον τοῦ ἐν Χριστῷ καινοῦ ἀνθρώπου.".
Ἔχουμε νά ποῦμε τά ἑξῆς:
α) Ἀπό πότε ἡ ὁμολογία εἶναι "προσηλυτισμός" καί "ἀνταγωνισμός", ἐνῶ οἱ "διάλογοι" καί οἱ "διαθρησκευτικοί" συγκρητισμοί μέ τούς αἱρετικούς πού ἐπιβάλλονται συνοδικῶς εἶναι καλόν κἀγαθόν;
β) Ἀπό πότε καί σέ ποιά ἄλλη νόμιμη-ἀναγνωρισμένη στήν συνείδηση τῶν Πιστῶν Σύνοδο ἐπιβάλλεται ὁ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ τῆς ὁμολογίας, ἐνῶ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ-ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ οἱ αἱρέσεις, ἀλλά ἀντιθέτως ἀναγνωρίζονται καί τούς ἀποδίδεται ἐκκλησιαστικότητα;
γ) Ὁ "καινός ἐν Χριστῷ ἄνθρωπος" τί σχέση ἔχει μέ τόν "Βελίαρ" τῶν αἱρέσεων, τόν ὁποῖον Ὑμεῖς Συνοδικοί Πατέρες ἔχετε γιά πατέρα;

Σχόλιο 19ο:
Ἀντιγράφουμε ἀπόσπασμα ἀπό τήν τελευταία 24η παράγραφο· 
"Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔχει συνείδησιν τοῦ γεγονότος, ὅτι ἡ κίνησις πρός ἀποκατάστασιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν λαμβάνει νέας μορφάς, ἵνα ἀνταποκριθῇ εἰς τάς νέας συνθήκας καί ἀντιμετωπίσῃ τάς νέας προκλήσεις τοῦ συγχρόνου κόσμου.". 
Ἡ Νέα Ἐποχή στό μεγαλεῖο της καί ΜΕΣΑ σέ "Πανορθόδοξη" Σύνοδο!

Ἡ "νεοπατερική" ("μεταπατερική") θεολογία στό μεγαλεῖο της καί ΜΕΣΑ σέ "Πανορθόδοξη" Σύνοδο!

Τελειώνουμε μέ αὐτό:

Κύριος λέγει·

        "Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου;" (Β΄ Κορινθ. 6, 14-15).   

Οἱ Συνοδικοί γίνεσθε "ἑτεροζυγοῦντες" μέ ἀπίστους αἱρετικούς καί ΟΧΙ ὁμοζυγοῦντες μέ τούς Ὀρθόδοξους Πιστούς.

Οἱ Συνοδικοί συμφωνεῖτε μέ τόν Βελίαρ καί μέ τήν ΝΕΑ Ἐποχή του καί ΟΧΙ μέ τούς Ἁγίους Πατέρες "ὡς ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσι" καί μέ τήν Ἱερά μας Παράδοση! 
 
Σχόλιο 20ο :
Γιατί δέν τέθηκε ὡς θέμα ἡ καταδίκη τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἱκουμενισμοῦ καί τῆς Μασονίας, ἀλλά ἡ καταδίκη τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῶν Πιστῶν;

...


  
Συντάκτης τοῦ ἄρθρου, τό:

 
Διαβάστε ὅλα τά τελικά κείμενα τῆς Συνόδου, ἐδῶ:

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)