TRANSLATOR

Σελίδες

Τρίτη 9 Αυγούστου 2016

Προφητεία διά τά Κοινόβια πού λαμβάνει σάρκα καί ὁστά, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος καί τίς διώξεις τῶν Μοναχῶν πού κόβουν τό μνημόσυνο τοῦ Παναιρεσιάρχη Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου! Ἀββᾶς Μωϋσῆς ὁ Αἰθίοψ

 Προφητεία διά τά Κοινόβια
πού λαμβάνει σάρκα καί ὁστά,
ἀρχῆς γενομένης ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος
καί τίς διώξεις τῶν Μοναχῶν
πού κόβουν τό μνημόσυνο
τοῦ Παναιρεσιάρχη Πατριάρχη 
κ.κ. Βαρθολομαίου!
Ἀββᾶς Μωϋσῆς ὁ Αἰθίοψ

http://images.oca.org/icons/lg/august/0828moses-ethiopian-05.jpg

Εἴμαστε ἑνάμισυ μῆνα περίπου μετά τήν λήξη τῆς ληστρικῆς ψευδοσυνόδου Κρήτης ἐν Κολυμπαρίῳ 2016.
Οἱ πρῶτοι Μοναχοί ἐξ Ἀγίου Ὄρους πού ἔκοψαν τό μνημόσυνο τοῦ παναιρεσιάρχη Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου διώκονται παράνομα ἀπό τίς Μονές τους καί ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος, δηλαδή χωρίς νά ἔχουν πέσει σέ δογματικά ἤ ἠθικά παραπτώματα, ἀλλά ἀντίθετα...ἐπειδή ΟΡΘΟΦΡΟΝΟΥΝ!

Καί βέβαια, ἐτούτη ἡ "τιμωρία" ἔπεσε ὡς πέλεκυς στό σβέρκο τῶν Μοναχῶν γρήγορα-γρήγορα πρός "γνώσιν καί συμμόρφωσιν" ὅποιων ἄλλων, Μοναχῶν ἤ Κληρικῶν κυρίως, τολμήσουν νά ἀκολουθήσουν τήν ἐκκοπή μνημοσύνου.
Πρόκειται γιά ἕνα ταχύτατο νεοεποχίτικο-οἰκουμενιστικό ἀναχαιτιστικό "σινιάλο-ἀντανακλαστικό" "ἄνωθεν" πού ἐκτοξεύθηκε πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν, κυρίως ρασοφόραν..., διότι ὡς γνωστόν οἱ Πατέρες καί Ποιμένες ἐπηρρεάζουν τό ποίμνιο, τό ἄγουν (ἤ τό φέρουν...), ὁπότε αὐτοί ἐν πρτοις πρέπει νά τεθοῦν ὑπό πλήρη ὑποδουλικό οἰκουμενιστικό ἔλεγχο, ἔτσι ὥστε νά μήν ἀκολουθήσουν τά ἑκατομμύρια λαϊκά μέλη τῆς Ἐκκλησίας ὀπίσω τους μέ ἐκκοπές μνημοσύνων καί τό ντόμινο ἐκκοπῶν μνημοσύνων γίνει ἀνεξέλεγκτο ἀπό τούς προδότες τῆς Πίστεως!

Ὅπως βλέπετε, ὁ διάολος καί τά ὄργανά του "ἐργάζονται" ὀργανωμένα, μεθοδικά καί ἀκάματα, στοχεύοντας χτυπήματα σέ καίρια σημεῖα, ὥστε νά ξεμπερδεύουν μέ λιγότερους κόπους καί ἀπώλειες ὅσον ἀφορᾶ τά πανθρησκειακά σχέδιά τους...

Τό Ἄγιον Ὄρος καί ὑψηλότερο-τῷ καιρῷ ἐκείνῳ...-προπύργιο τῆς Ὀρθοδοξίας πρός τόν παρόν "ἐάλω", καί οἱ "μονάζοντες" ἄλαλοι, οἰκουμενιστές καί σιγονταριστές τοῦ ἐπερχομένου Ἀντιχρίστου καί ἡγέτη τῆς παγκόσμιας Πανθρησκείας του πού "ἡσυχάζουν" σέ αὐτό, κηδεύουν μαζί μέ τήν συνείδησή τους καί τήν τελευταία ἐλπίδα τῆς Ὀρθοδοξίας στήν χωματερή τῆς ἀφωνίας καί τῆς κακοδοξίας του!
(Βλέπε:

Σέ τοῦτο τό σημεῖο, παραθέτουμε μία ἐπίκαιρη ὅσο ποτέ προφητεία, καί τήν ἀφιερώνουμε στούς Ἡγουμένους, Ἱερομονάχους, Μοναχούς καί στήν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, οἱ ὁποῖοι κατήντησαν τήν ὑψηλή κορφή τοῦ Ἄθωνα ἀπό ἔνδοξη στέγη τῆς Ὀρθοδοξίας, σέ κρημνό πνευματικῆς σήψης ἐν καιρῷ κινδυνευούσης καί προδομένης (μεταψευδοσυνοδικῶς) Πίστεως:
      
Ἀββᾶ Μωϋσέως τοῦ Αἰθίοπος, 
πού θά συμβεῖ τάς ὑστερνάς ἡμέρας 
τοῦ ἑβδόμου καί ἠμίσεως αἰῶνος: 

''...ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκεῖναις θέλει εἶσθε μῖσος, φθόνος, φιλονεικῖαι, μάχαι εἰς τά Κοινόβια μέχρι φόνων, ὡσαύτως καί ἐν ταῖς Λαύραις ἰδιορρυθμίαι...
Ἐκ τῆς κακίας τοῦ ἑνός πρός τόν ἄλλον καί διά τό ὅτι ἠμελήθησαν οἱ Ἱεροί Κανόνες ἀλλά καί οἱ πνευματικοί ἀγῶνες, θέλουν προχειρίζεσθαι ἡγούμενοι καί ποιμένες αὐτῶν ἄνδρες ἀδόκιμοι ἀρετῆς, ἄπιστοι ἀπρόκοποι, ἀνωφελεῖς, ἀγροῖκοι, μή διακρίνοντες τήν δεξιάν ὁδόν ἐκ τῆς ἁριστερᾶς, ἀμελεῖς καί ἀσυντελεῖς, φιλομέριμνοι, καί τάς διανονίας ἀναιδῶς μεταχειριζόμενοι, τά πρωτεῖα μέ δῶρα ἁρπάζοντες καί ἐπεμβαίνοντες εἰς τήν ἡγουμενίαν μή γιγνώσκοντες κατηχεῖν καί νουθετεῖν τό ποίμνιον τῆς ἀδελφότητος καί μή γνωρίζοντες ὅτι εἶναι αὐτοί τύπος καί παράδειμγα ὠφελείας εἰς τούς ἀκολουθοῦντας τήν ἀρετήν καί μή νοοῦντες ὅτι αὐτοί θά δώσωσιν λόγο τῷ Θεῷ ἐν Ἡμέρ Κρίσεως πέρ τοῦ ποιμνίου αὐτῶν.
Ἐκ δέ τῆς τοιαύτης ἀμελείας καί καταφρονήσεως τῶν ποιμένων ἀπολοῦνται. Μέλλουσιν δέ κολάζεσθαι οὐ μόνον οἱ ἀμελεῖς καί ράθυμοι, ἀλλά καί οἱ ἐγκρατεῖς καί ἐνάρετοι ἀδελφοί"
(Λειμωνάριον τό παλαιόν σελ. 78-79).

Κατακλεῖδα:
Καί βέβαια, ὁ παραπάνω συνταρακτικός προφητικός λόγος πού λαμβάνει σάρκα καί ὁστά εἰδικά στίς ἡμέρες μας δέν περιορίζεται μονάχα στά Κοινόβια, στά Μοναστήρια καί στό Ἅγιον Ὄρος. 
Ἀφορᾶ καί ὅλους τούς Ποιμένες πού δέν κατηχοῦν ὀρθά τό ποίμνιό τους, εἰδικά σέ καιρούς ἐπικίνδυνης θρησκευτικῆς πανσπερμίας ὅπως στίς ἡμέρες μας, ἀφήνοντάς το κοιμισμένο στήν ἄγνοια καί κάνοντάς το εὔκολη λεῖα εἰς τά αἱμοβόρα στόματα τῶν λύκων τῆς κάθε αἵρεσης, τῆς κάθε πλάνης καί τοῦ κάθε σκότους. Ἐπιπλέον δέ, τό σπρώχνουν γιά χαριστική βολή μέ τά ἴδια τους τά χέρια συνειδητά στόν γκρεμό τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ἀντιχρίστου καί τῆς Πανθρησκείας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί γίνονται παιδοκτόνοι!
Ὁ Θεός νά μᾶς λυπηθεῖ ὅλους μας καί πρώτους τούς Πατέρες (;) μας καί δι' εὐχῶν τους καί ἐμᾶς.

Συντάκτης τοῦ ἄρθρου, τό:

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)