TRANSLATOR

Σελίδες

Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016

Ἀντιμετώπισις ἑνός αἱρετικοῦ: (11o: Μόνο μέ τά ἅγια Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας λαμβάνουμε τήν σωτήρια Θεία Χάρη!), ἐκ τοῦ βιβλίου: "ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ", Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου

Ἀντιμετώπισις ἑνός αἱρετικοῦ:
(11o: Μόνο μέ τά ἅγια Μυστήρια
τῆς Ἐκκλησίας μας
λαμβάνουμε τήν σωτήρια Θεία Χάρη!),
ἐκ τοῦ βιβλίου: 
"ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ",
 Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου


http://4.bp.blogspot.com/_VGouHMGlBXw/SvHvLhaqoQI/AAAAAAAAAIY/MFwkodeGFpE/s640/%CE%A4%CE%B1+%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AC+%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1.jpg
Ὑπάρχουν ἐπίσης κακόδοξοι πού διακηρύττουν ὅτι ἀρκεῖ νά πιστέψη κανείς καί αὐτόματα ἡ Θ. Χάρις θά ἐγκατασταθῆ μέσα του.

Μάθετε λοιπόν καί πιστέψτε βαθειά ὅτι ἡ Θ. Χάρις δέν παρέχεται καί δέν λαμβάνεται διαφορετικά, παρά μέ τά ἅγια Μυστήρια πού τελοῦνται ἀπό τούς Ἀποστόλους ἤ τούς διαδόχους τους, ὅπως θέσπισε στήν Ἐκκλησία ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Καί γιά νά βεβαιωθῆτε περισσότερο σ' αὐτό, θά σᾶς ἀναφέρω μερικά παραδείγματα ἀπό τήν Ἁγ. Γραφή:
1) Ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας συζητώντας μέ τόν Νικόδημο εἶπε: "Δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν" (Ἰωάν. 3, 7), ἐννοώντας τήν διά τῆς Θ. Χάριτος πνευματική ἀναγέννησι. Καί μέ τί μέσον ἐρχόταν καί θά ἐνεργοῦσε; Μήπως εἶπε: "Πίστεψε, ἄνοιξε τό στόμα καί ἡ Θ. Χάρις θά εἰσχωρήση μέσα σου καί θά σέ ἀναγεννήση"; Ἀσφαλῶς ὄχι. Δέν εἶπε κάτι τέτοιο. Τί εἶπε; "Ἐάν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καί Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ" (Ἰωάν. 3, 5-7). Αὐτή ἡ γέννησις " δι' ὕδατος καί Πνεύματος" τί ἄλλο εἶναι παρά τό Ἅγιο Βάπτισμα, τό πρῶτο χριστιανικό Μυστήριο;

Ἡ ἀναγέννησις κάνει τήν φύσι μας ἱκανή νά δέχεται καί νά συγκρατῆ τήν Θ. Χάρι. Ἡ προσφορά της ὅμως γίνεται μέ τά Μυστήρια καί πιό συγκεκριμένα μέ τήν "ἐπίθεσιν τῶν χειρῶν", δηλαδή τήν τοποθέτησι τῶν χειρῶν τῶν Ἀποστόλων ἤ τῶν διαδόχων τους πάνω στούς πιστούς.

2) Ἕνα περιστατικό πού συνέβη στήν Ἔφεσο κατά τήν περίοδο μιᾶς περιοδείας τοῦ Ἀποστόλου Παύλου θ' ἀποδείξη αὐτή τήν ἀλήθεια. Φθάνοντας στήν Ἔφεσο Ἀπόστολος συνάντησε δώδεκα πιστούς καί τούς ρώτησε:
-Ὅταν πιστέψατε, λάβατε τό Πνεῦμα τό Ἄγιο;
Κι ἐκεῖνοι ἀπάντησαν:
-Δέν ἀκούσαμε τίποτε γιά τό Πνεῦμα τό Ἅγιο.
-Πῶς τότε βαπτισθήκατε; ρώτησε Ἀπόστολος. 
-Στό βάπτισμα τοῦ Ἰωάννου, ἀπάντησαν.
Τότε ὁ Ἀπόστολος τούς ἐξήγησε ὅτι τό βάπτισμα τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου ἦταν μόνο προετοιμασία γιά τήν πίστι στόν Χριστό. Καί ἀφοῦ τούς ὁλοκλήρωσε τήν εὐαγγελική διδασκαλία, τούς βάπτισε μέ τό χριστιανικό βάπτισμα. Μετά τήν βάπτισι τοποθέτησε πάνω τους τά χέρια του καί ἔλαβαν τό Ἅγ. Πνεῦμα.

Βλέπετε ὅτι ἄλλο εἶναι τό βάπτισμα καί ἄλλο ἡ "ἐπίθεσις τῶν χειρῶν".  Μέ τήν "ἐπίθεσι τῶν χειρῶν" μόνο, δίνεται ἡ Θ. Χάρις. Αὐτή τήν αἰσθητή ἐνέργεια τήν ἀντικατέστησαν ἀργότερα οἱ Ἀπόστολοι μέ τό χρῖσμα καί ἔτσι καθιερώθηκε τό χρσμα σάν Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τά δύο αὐτά περιστατικά, τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου καί τῶν πιστῶν τῆς Ἐφέσου, εἶναι ἀρκετά γιά νά βεβαιωθῆτε ὅτι ἡ Θ. Χάρις μεταδίδεται μέ αἰσθητή ὁδό, διά μέσου τῶν ἁγίων Μυστηρίων καί ὄχι μέ τήν νοερή μόνον ὁδό τῆς θεωρητικῆς ἁπλῶς πίστεως.

Ἔτσι θέσπισε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Θ' ἀπαριθμήσω ἐδῶ καί τά ἄλλα Μυστήρια:
Ἡ συγχώρησις τῶν ἁμαρτιῶν, στίς ὁποῖες πέφτει κανείς μετά τό βάπτισμα, δέν ἐπιτελεῖται μέ μιά ἁπλή νοερή ἐξομολόγησι στόν Θεό, ἀλλά μέ ἐξομολόγησι πού γίνεται ἐνώπιον πνευματικοῦ πατρός, μέ βαθειά συντριβή καί ἀπόφασι νά μήν ἐπαναληφθοῦν οἰ ἴδιες ἁμαρτίες. 

Τό Μυστήριο τῆς Θ. Κοινωνίας δημιουργεῖ μιά ζωντανή ἑνότητα τοῦ πιστοῦ μέ τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό.

Ἡ δύναμις τῆς Θ. Χάριτος γιά τήν συνέχισι τοῦ ἐξαγιαστικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας παρέχεται μέ τό Μυστήριο τῆς Χειροτονίας.

Δύο πρόσωπα ἑνώνονται σέ ἕνα καί δημιουργοῦν εὐλογημένη χριστιανική οἰκογένεια μέ τό Μυστήριο τοῦ Γάμου.

Οἱ ἀσθνεῖς θεραπεύονται μέ τό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου. 

Τά Μυστήρια εἶναι ρυάκια τῆς Θείας Χάριτος πού ἀρδεύουν ζωογόνα τούς πιστούς. Δέν ὑπάρχει ἄλλη ὁδός, ἄλλο μέσο γιά νά λάβη κανείς τήν Θεία Χάρι. Καί ὅποιος διακηρύττει ἄλλο δρόμο, εἶναι κακόδοξος καί πλανεμένος.                
   https://www.stamoulis.gr/Images/Products/17937.jpg 

Ἐκδόσεις:
"ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ"
Γιά τό διαδίκτυο πληκτρολόγηση-δημοσίευση, τό:

Διαβάστε τά ἄλλα Μέρη, ἐδῶ:LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)