TRANSLATOR

Σελίδες

Κυριακή 1 Μαρτίου 2015

ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἀρρώστιας α) Ἡ Πίστη 3ο

ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ
Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἀρρώστιας
α) Ἡ Πίστη
3οΔιαβάστε ὅλα τά κεφάλαια:

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ, ἀγαπητέ μου, ἀπό ποιά αἴτια προέρχεται καί ἡ δική σου ἀρρώστια. Ἴσως μέ λίγη προσοχή καί μελέτη στόν ἑαυτό σου, θά μπορέσεις νά τό διαπιστώσεις μόνος σου. Ἴσως καί μήν κατορθώσεις  νά δώσεις σαφή ἀπάντηση στό ἐρώτημά σου: "Γιατί ἀρρώστησα;". Ὅμως, ὅποια κι ἄν εἶναι ἡ αἰτία, μή φανταστεῖς ποτέ, ὅτι ὁ Θεός δέν σ' ἀγαπᾶ. Σέ ἀγαπᾶ, καί σένα καί κάθε ἄνθρωπο, ὁσοδήποτε ἁμαρτωλός καί ἄν εἶναι. Ὅσο κρατᾶ ἡ ζωή αὐτή, ὁ Θεός μᾶς φέρνεται μέ ἀγάπη. Καί ὅταν ἀκόμα μᾶς τιμωρεῖ, δέν τό κάνει μέ ὀργή, ἀλλά μέ πόνο. Γι' ἀυτό ζητᾶ πολύ ἡ πατρική Του καρδιά νά ἐλευθερωθοῦμε ἀπό τόν πόνο.

Θυμήσου πόσους δυστυχισμένους τυφλούς, χωλούς, λεπρούς, παραλυτικούς καί ἄλλους ἀρρώστους ἔκανε καλά κατά τήν ἐπίγεια ζωή Του ὁ Κύριος! Ὅλοι ἔτρεχαν κοντά Του, γιά νά βροῦν τή θεραπεία, γιατί "δύναμις παρ' Αὐτοῦ ἐξήρχετο καί ἰᾶτο πάντας". ὍΛη τήν ζωή του πέρασε εὐεργετώντας τούς ἀνθρώπους. "Ἐκεῖνος τάς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβε καί τάς νόσους ἐβάστασε". 
Καί μετά τήν Ἀνάστασή Του, τήν ἑξῆς ἐντολή ἔδωσε στούς Ἀποστόλους: "ἀσθενοῦντας θεραπεύετε"

Μά, θά μοῦ πεῖς: "Τί νά κάνω, ἀφοῦ δέν εἶναι καί σήμερα ἐδῶ κοντά μου, γιά νά μέ θεραπεύσει;" . Δέν ἔχεις δίκιο νά τό λές. Γιατί, πρῶτα-πρῶτα, δέν χρειάζεται νά Τόν δεῖς μέ τά σωματικά σου μάτια. Εἶναι Θεός καί ἔρχεται ἀόρατα καί χαρίζει τή θεραπεία. Πόσα θαύματα δέν γίνονται καί σήμερα, χωρίς νά τό ἀντιλαμβανόμαστε; Ποῦ ξέρεις, ἄν χωρίς τή χάρη Του καί τήν ἐπέμβασή Του δέν θά εἶχε περισσότερο ἐπιδεινωθεῖ ἡ κατάστασή σου; Πόσες περιπλοκές δέ γλύτωσες, χάρη στήν ἄγρυπνη παρουσία Του; Γιατί, μᾶς ὑποσχέθηκε, πώς θά εἶναι μαζί μας ὅλες τίς ἡμέρες τῆς ζωῆς μας, μέχρι τή συντέλεια τῶν αἰώνων. Ὁ πιστός ἄρρωστος βλέπει μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς τόν Χριστό πάνω στό κρεβάττι μου. Τόν βλέπει ὅταν προσεύχεται σ' Αὐτόν σύμφωνα μέ τήν ἐντολή πού μᾶς ἔδωκε: "αἰτεῖτε καί δοθήσεται ὑμῖν"

Ἀλήθεια, γιά πές μου: Θά μποροῦσες νά πεῖς εἰλιρινά, ὅτι Τόν ζήτησες νά ἔλθει στό κρεβάττι τῆς ἀρρώστιας σου; Τόν ζήτησες νά ἔλθει πρῶτος ἀπό ὅλους τούς ἄλλους γιατρούς καί περισσότερο ἀπό ὅλους; Εἶναι πρόθυμος νά ἔλθει, μόλις Τοῦ δώσεις τήν ἀγάπη σου. Θά ἔλθει νά σέ γεμίσει ἐλπίδα, νά σοῦ ἐμπνεύσει θάρρος. Θά σοῦ δώσει ψυχικές δυνάμεις, μέ τίς ὁποῖες θά ἐξουδετερώσεις τό φορτίο τῆς ἀρρώστιας σου. Ὁ ἄρρωστος, πού πιστεύει, ἔχει στή διάθεσή του διπλᾶ φάρμακα θεραπείας καί γι' αὐτό, τίς περισσότερες φορές, γίνεται καλά. Γίνεται καλά, ἀφοῦ περάσει τήν ἀρρώστια του μέ λιγότερη ὀδύνη. 

 Ἔλεγε κάποτε ἕνας γιατρός: "Δέν ἤμουν καί τόσο πιστός. Ὅμως, ἔνα περιστατικό στό νοσοκομεῖο μας, μέ ἔκαμε νά θαυμάσω τή δύναμη πού ἔχει ἡ πίστη. Σέ δύο κρεββάτια, δίπλα-δίπλα, εἴχαμε δυό ἀρρώστους ἀπό τήν ἴδια ὀδυνηρή ἀσθένεια. Στό ἴδιο σημεῖο προχωρημένη, ἔπρεπε νά ἔχουν κάι οἱ δυό τούς ἴδιους δυνατούς πόνους. Ὅμως ὁ ἕνας βογγοῦσε καί φώναζε δυνατά, ὁ ἄλλος ἔβγαζε μονάχα ἕναν ἐλαφρό ἀναστεναγμό. Ἔμεινα ἔκπληκτος. Γιατί ὁ ἕνας νά πονεῖ τόσο καί ὁ ἄλλος λίγο; Δέν ἦταν ὅμως ὁ λόγος ἀυτός. Δέν πονοῦσε λιγότερο ἀπό τόν πρῶτο. Ἦταν προικισμένος μέ μιά ἀκατανίκητη δύναμη, πού τοῦ γλύκαινε καί τούς πιό δυνατούς πόνους. Ἦταν χριστιανός. Στό πρόσωπό του καθρεφτιζόταν ἡ γαλήνη. Μποροῦσε, ὄχι μόνο νά ὑποφέρει τούς πόνους του, ἀλλά κάι νά παρηγορεῖ τό διπλανό του".
Ναί, εἶναι ἀλήθεια. Ὅπως πάντα, ἔτσι καί στήν ἀρρώστια, ὁ χριστιανός εἶναι ὑπόδειγμα. Δέν γογύζει κατά τοῦ Θεοῦ, δέν βλασφημεῖ, δέν εἶναι δύστροπος πρός τούς ἄλλους. Γνωρίζει νά ἐπιβάλλεται στόν ἑαυτό του, νά δαμάζει τούς νόμους τῆς φύσεως μέ τή δύναμη τῆς γενναίας καί πιστῆς ψυχῆς του.

Ἀλλά καί μέ ἄλλο τρόπο ὁ Θεός ἔρχεται νά βοηθήσει κάθε πιστό ἄρρωστο. Νομίζεις, ὅτι χωρίς τόν Θεό θά μποροῦσαν οἱ γιατροί νά σέ κάνουν καλά; Ποιός τούς φωτίζει νά μή κάνουν κακή διάγνωση ἤ νά μήν ἐπιβάλλουν ἐσφαλμένη θεραπεία; Ποιός στέκει ἐπάνω τους τήν ὥρα πού σέ χειρουργοῦν; Ποιός δίνει τή φώτιση τοῦ νοῦ στούς μεγάλους εὐεργέτες τῆς ἀνθρωπότητας, γιατρούς καί χημιούς, γιά νά ἀνακαλύψουν τά μικρόβια, τόν τρόπο γιά τήν καταπολέμησή τους καί τά διάφορα φάρμακα; Δέν σέ ἀγαπᾶ πολύ ὁ Θεός, πού ἐπέτρεψε ἔστω νά ἀρρωστήσεις σέ μιά ἐποχή, πού ὅλα τά μέσα εἶναι τόσο ἄφθονα, πού γίνονται τόσα θαύματα στήν ἰατρική ἐπιστήμη, πού ἐπιτυγχάνουν τόσες δύσκολες ἐγχειρήσεις στόν ἐγκέφαλο, στήν καρδιά, στούς πνεύμονες, παντοῦ; Σκέψου, ὅτι ὑπῆρχε ἐποχή, πού οἱ ἄνθρωποι πέθαιναν μέ τήν παραμικρότερη ἀρρώστια, πού τά μέσα τῆς θεραπείας ἦταν πρωτόγονα. Θά ἤθελες νά ζεῖς στήν ἐποχή πού ἔδεναν τόν ἄρρωστο μέ ἁλυσίδες, γιά νά τοῦ κόψουν ἕνα μέλος τοῦ σώματος, πού ἔπρεπε νά κοπεῖ, χωρίς νά ὐπάρχουν οὔτε τά ἀναισθητικά, οὔτε τά μέσα πού ἔχουν τά σύγχρονα χειρουργεῖα; Ἄν σκεφθεῖς, λοιπόν, λιγάκι πιό σοβαρά, θά παραδεχτεῖς ὅτι ὁ Θεός, παρ' ὅλη τήν κακία της, εὐνοεῖ τή γενιά μας καί προσπαθεῖ νά τῆς ἀνακουφίσει τίς συμφορές, ὁδηγώντας μερικούς ἀνθρώπους στίς μεγάλες ἐπιστημονικές σωτήριες ἀνακαλύψεις.

Ἔπειτα, μή ξεχνᾶς, ὅτι ἡ ἰδέα νά γίνουν τόσα νοσοκομεῖα κάι φιλανθρωπικά καταστήματα, μέσα στά ὁποῖα νά ἀνακουφίζεται ὀ ἀνθρώπινος πόνος, ὀφείλεται στό Χριστιανισμό. Σ' αὐτόν ἔχει τή βάση της ἠ νεώτερη κοινωνική πρόνοια. 
Μεῖτεν ἥσυχος, λοιπόν. Καί, καθώς ἐμπιστεύεσαι στούς γιατρούς, πρόστρεξε μέ πίστη στόν μεγαλύτερο Γιατρό τῆς ζωῆς σου, ἀπό τόν Ὁποῖο δωρεάν θά λάβεις τή θεραπεία. Ἔχε μόνο ὑπομονή. Ἔχεις ἀκούσει γιά τίς θλίψεις καί τήν ὐπομονή τοῦ Ἰώβ. Ἔμειναν παροιμιώδη τά βάσανά του. Ἀλλεπάλληλα χτυπήματα τόν εἶχαν πλήξει. Ἐπάνω σ' αὐτά καί οἱ ἀρρώστιες. Καί ὄμως ἔμεινε ἀκλόνητη ἡ πίστη του στόν Θεό καί περίμενε μέ καρτερία τή λύτρωσή του. Καί τό εὐτυχισμένο τέλος, πού τοῦ χάρισε ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Κυρίου, ἦλθε. Ἀποκαταστάθηκε σέ μεγαλύτερη ἀπό πρίν εὐτυχία.

Πίστευε, λοιπόν, καί σύ, ὁσοδήποτε βαριά κι ἄν εἶναι ἡ ἀρρώστια σου. Ἄν, πάλι, εἶσαι πολύ ἐλαφρά ἀσθενής, μήν ἐπαναπαύεσαι. Μήν ἀδιαφορήσεις, μή λησμονήσεις νά ἐπικαλεῖσαι τόν Θεό. Κι οἱ μικρές δοκιμασίες χρειάζονται μεγάλη πίστη.
(συνέχεια...)


Τό παρόν ἔντυπον διανέμεται δωρεάν ἀπό τήν
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΣΟΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Τ. Κ. 57002
ΣΟΧΟΣ 2013
Τηλ. 23950 22562 ἀπό 10.00-1.00 μ.μ.
Τηλ. προμήθειας ἐντύπου 6977412378
Ἀπό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ ταῖς εὐλογίαις καί εἰς μνήμην ζώντων καί κεκοιμημένων συγγενῶν, φίλων καί γνωστῶν.


http://4.bp.blogspot.com/-2yangV9c-P4/Uw36obPuJOI/AAAAAAABQXY/NpBaU1s4E9I/s1600/DSC_0058.JPG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)