Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

TRANSLATOR


" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)
Σχόλια υβριστικά, κακεντρεχή, αγενή, ασεβή, προσβλητικά, αναπόδεικτα, χωρίς χριστιανικό ήθος ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ!

Σελίδες

Κυριακή 1 Μαρτίου 2015

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙΣ; Ἐφρόντισες νά μάθης πῶς θά σωθῆς;- Πῶς θά σωθῆς Μητροπολίτου Δημητριάδος Ἡλία Τσακογιάννη 4ο

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙΣ;
Ἐφρόντισες νά μάθης πῶς θά σωθῆς;-
Πῶς θά σωθῆς 
Μητροπολίτου Δημητριάδος Ἡλία Τσακογιάννη
4ο 
 

Διαβάστε τό:ΕΦΡΟΝΤΙΣΕΣ ΝΑ ΜΑΘΗΣ ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΘΗΣ;
Ὑπάρχουν Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἀγνοοῦν παντελῶς τήν διδασκαλίαν καί τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐάν τούς ρωτήσης τί εἶναι τά μυστήρια τοῦ Εὐχελαίου, τῆς Θείας Εὐχελαίου, τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως, ποῖος ὁ σκοπός των καί ποία ἡ ἀναγκαιότης αὐτῶν εἰς τήν ζωήν μας, δέν θά πάρης ἀπό ὅλους μίαν σωστήν ἀπάντησιν. 
Διατί συμβαίνει τοῦτον;

Διά τόν ἁπλούστατον λόγον ὅτι τά ἀγνοοῦν. Διότι δέν ἐφρόντισαν νά μάθουν. Δέν ἐφρόντισαν νά μελετήσουν σχετικά βιβλία πού ὁμιλοῦν διά τά Μυστήρια αὐτά καί διαφωτίζουν τήν διάνοιαν τοῦ ἀνθρώπου. Δι' αὐτό σέ ἠρώτησα προηγουμένως ἐάν σύ ἔχης φροντίσει νά γνωρίσης καλύτερα τό σπουδαιότερον μέσον τῆς Σωτηρίας σου. Εἶναι ἐνδεχόμενον νά μήν ξέρης πολλά πράγματα διά τό θέμα τῆς ἐξομολογήσεως. Καί ἐπειδή τά ὅσα ἔχεις ἀκούσει, πιθανόν νά εἶναι τόσο ἀλληλοσυγκρουόμενα, ὥστε, ἀντί νά σέ ἔχουν διαφωτίσει, νά σέ ἔχουν κάνει νά εἶσαι προκατειλημμένος καί νά σοῦ ἔχουν δημιουργήσει ὁρισμένες ἐπιφυλάξεις δι' αὐτήν, θά προσπαθήσω, ὅσο μπορῶ πιό σύντομα νά σοῦ ὁμιλησω διά τό θέμα αὐτό.

ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΘΗΣ
Ἡ ἐξομολόγησις εἶναι ἕνα ἀπό τά ἑπτά μηστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἔχει ἱδρυθῆ ἀπό τόν ἴδιον τόν Χριστόν. Εἶναι ἕνα ἀπτόν δεῖγμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Εἶναι καρπός τῆς Σταυρικῆς Θυσίας τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔπαθεν Αὐτός, διά νά συγχωρούμεθα ἡμεῖς. Ἔχυσεν Αὐτός, ἐπί τοῦ Σταυροῦ τό Πανάγιον Αἷμα Του, διά νά θεραπεύωνται εἰς τό μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως αἱ πληγωθεῖσαι ἀπό τήν ἁμαρτίνα ψυχαί μας. Καί τό δικαίωμα τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν μας, τό ἔδωσε ὁ Κύριος εἰς τούς μαθητάς του, μετά τήν Ἀνάστασίν Του. Τότε εἶπεν εἰς αὐτούς: "Ἄν τινῶν ἀφῆτε τάς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται" (Ἰωάν. 20, 23)
Ὠνόμασαν τήν Ἐξομλολόγηση δεύτερο βάπτισμα. Καί ἡ ὀνομασία αὐτήν εἶναι πολύ ἐπιτυχής. Διότι ὅπως διά τοῦ Βαπτίσματος συγχωροῦνται ὅλαι αἰ πρό τοῦ βαπτίσματος ἁμαρτίαι, ἔτσι καί διά τῆς Ἐξομολογήσεως. Ὁσασδήποτε ἁμαρτίας καί ἐάν ἔχη διαπράξει ὁ ἄνθρωπος, συγχωροῦνται ὅλες. Μπαίνει ὁ ἁμαρτωλός εἰς τό Ἐξομολογητήριον ρυπαρός καί ἀκάθαρτος ἀπό τήν ἁμαρτίαν καί βγαίνει ἀπό ἐκεῖ καθαρός καί λευκός σάν τό χιόνι. "Ἐάν ὦσιν αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν ὡς φοινικοῦν, λέγει ὁ Θεός διά τοῦ προφήτου Ἡσαΐου, ὡς χιόνα λευκανῶ" (Ἡσ. 1, 18)

Φθάνει κανείς εἰς τόν Πνευματικόν τρυματισμένος ἀπό τήν ἁμαρτίαν καί πάσχων βαρέως ἀπό αὐτήν καί ἀπομακρύνεται τελείως ὑγιής, διότι, "τῷ μώλωπι Αὐτοῦ (τοῦ Χριστοῦ) ἡμεῖς ἰάθημεν" (Ἡσ. 53, 5). Τό δικαίωμα δέ τό ὁποῖον ἔλαβον οἱ Ἀπόστολοι νά συγχωροῦν ἁμαρτίας, δέν τό ἐκράτησαν διά τούς ἑαυτούς των μόνον. Τό μεταβίβασαν διά τῆς χειροτονίας εἰς τούς διαδόχους των Ἐπισκόπους. Καί οἱ ἐπίσκοποι, τό μεταδίδουν κατά τήν κρίση των, εἰς τού Πρεσβυτέρους. Ἔτσι οἱ πνευματικοί, οἱ ὁποῖοι σήμερον τελοῦν τό μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως καί συγχωροῦν τάς ἁμαρτίας τῶν ἐξομολογουμένων, ἐνεργοῦν συμφώνως πρός τήν ἐντολήν τοῦ Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Ἰησοῦ. 

Ὅπως βλέπεις, τό μυστήριον διά τό ὁποῖον σοῦ ὁμιλῶ, δέν εἶναι ἐφεύρεσις καί δημιούργημα τῶν ἱερέων ὅπως τολμοῦν νά εἴπουν μερικοί, ἀλλά ἐφεύρεσις καί δημιούργημα τῆς ἀπείρου ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἁμαρτωλόν. Ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος "οὐ βούλεται τόν θάνατον τοῦ ἀσεβοῦς ὡς τό ἀποστρέψαι τόν ἀσεβῆ ἀπό τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ καί ζῆν αὐτόν" (Ἰεζεκιήλ 33, 31), μᾶς ἔδωσεν ἕνα τόσον εὔκολον μέσον διά τοῦ ὁποίου δυνάμεθα νά ἀπαλλαγῶμεν ἀπό τό βάρος τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ἐνοχῆς.    
(συνέχεια...)

Τό παρόν ἔντυπον διανέμεται δωρεάν ἀπό τήν
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΣΟΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Τ. Κ. 57002
ΣΟΧΟΣ 2013
Τηλ. 23950 22562 ἀπό 10.00-1.00 μ.μ.
Τηλ. προμήθειας ἐντύπου 6977412378
Ἀπό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ ταῖς εὐλογίαις καί εἰς μνήμην ζώντων καί κεκοιμημένων συγγενῶν, φίλων καί γνωστῶν.


http://4.bp.blogspot.com/-2yangV9c-P4/Uw36obPuJOI/AAAAAAABQXY/NpBaU1s4E9I/s1600/DSC_0058.JPG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.
.

.

.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)