Σελίδες

TRANSLATOR

Τρίτη 28 Απριλίου 2015

"ΥΙΕ ΜΟΥ ΔΟΣ ΜΟΙ ΣΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ..." 2. Εἶναι γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους (Ψυχωφελῆ ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ βιβλίου) Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ

"ΥΙΕ ΜΟΥ ΔΟΣ ΜΟΙ ΣΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ..."
2. Εἶναι γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους
(Ψυχωφελῆ ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ βιβλίου)
Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ

 


Διαβάστε ὅλα τά ἀποσπάσματα ἐδῶ:
17. Προσευχή καί ζωή
Η ΕΥΧΗΛόγῳ τῆς σπουδαιότητας τῆς προσευχῆς τοῦ Ἰησοῦ, ὁ Δαυΐδ καλεῖ ὅλους τούς Χριστιανούς νά τήν ἐφαρμόζουν: "Αἰνεῖτε, παῖδες, Κύριον, αἰνεῖτε τό ὄνομα Κυρίου· εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐογημένον ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος. Ἀπό ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν αἰνεῖτε τό ὄνομα Κυρίου" (Ψαλμ. 112, 1-3). "Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν ὀνόματι Αὐτοῦ, προσκυνήσατε τῷ Κυρίῳ ἐν αὐλῇ ἁγίᾳ Αὐτοῦ" (Ψαλμ. 28, 2)

         Προσεύχεσθε μ' αὐτό τόν τρόπο ἔτσι πού νά φανερώνεται στίς προσευχές σας ἡ μεγαλοπρέπεια τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ καί μέ τή δύναμή Του νά ὑψώνεστε καί νά λατρεύετε "ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ". Προσεύχεσθε μέ προσοχή καί ἀδιάκοπα. Προσεύχεσθε μέ δέος τρέμοντας μπροστά στό μεγαλεῖο τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ, "καί ἐλπισάτωσαν ἐπί σέ", παντοδύναμε καί πανάγαθε Ἰησοῦ, "οἱ γινώσκοντες τό ὄνομά Σου" ἀπό τήν εὐλογημένη δική τους πείρα, "ὅτι οὐκ ἐγκατέλιπες τούς ἐκζητοῦντας Σε, Κύριε" (Ψαλμ. 9, 11)
          Μονάχα οἱ φτωχοί στό πνεῦμα, πού προσκολλοῦνται ἀδιάλειπτα στόν Κύριο μέ προσευχή, γιατί ἀδιάλειπτα νιώθουν τή φτώχεια τους καί τήν ἀνάγκη τους, μποροῦν νά ἀνακαλύψουν μέσα τους τό μεγαλεῖο τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ. "Μή ἀποστραφήτω τεταπεινωμένος καί κατησχυμμένος", ἀπελπισμένος, στήν προσευχή του, ἀλλά ἄς τήν προσφέρει ἀκέραιη καί ἀπερίσπαστη. "Πτωχός καί πένης αἰνέσουσι τό ὄνομά Σου" (Ψαλμ. 73, 21). "Μακάριος ἀνήρ, οὗ ἐστι τό ὄνομα Κυρίου ἐλπίς αὐτοῦ, καί οὐκ ἐπέβλεψεν εἰς ματαιότητας καί μανίας ψευδεῖς" (Ψαλμ. 39, 5). Αὐτός, ὅταν προσεύχεται, δέ θά δώσει προσοχή στή δελεαστική ἐνέργεια μάταιων ἐλπίδων καί παθῶν, πού προσπαθοῦν νά μολύνουν καί νά χαλάσουν τήν προσευχή του.
          Ἡ νύκτα ὐποβοηθεῖ ἰδιαίτερα τήν ἄσκηση στήν προσευχή τοῦ Ἰησοῦ, γιατί προσφέρει τό σκοτάδι καί τή σιωπή. Ὁ Δαυΐδ, ὁ μεγάλος ἐκεῖνος ἄνθρωπος τῆς προσευχῆ, καταγινόταν μέ τή θύμηση τοῦ Θεοῦ: "Ἐμνήσθην ἐν νυκτί τοῦ ὀνόματός Σου, Κύριε", λέγει. Συντόνισα νύκτα τήν ψυχή μου σέ ἕνα θεῖο τόνο, "καί", ἀφοῦ πέτυχα τόν τόνο ἐκεῖνο σ΄τη δράση μου τῆς ἄλλης μέρας, "ἐφύλαξα τόν νόμου Σου" (Ψαλμ. 118, 55). "Τήν νύκτα", συμβουλεύει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης, μνημονεύοντας τόν Ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος, "τήν περισσότερην ὥραν νά ἐξοδεύης εἰς τήν προσευχήν καί εἰς τήν ψαλμωδίαν ὀλίγην ὥραν νά κάνης καί σύ"
           Στόν σκληρό ἀγώνα μέ τούς ἀόρατους ἐχθρούς τῆς σωτηρίας μας τό ὑπέρτατο ὅπλο εἶναι ἡ προσευχή τοῦ Ἰησοῦ. "Πάντα τά ἔθνη"-οἱ ταραχοποιοί καί πονηροί δαίμονες ὀνομάζονται ἔθνη-"ἐκύκλωσάν με, καί τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς· κυκλώσαντες ἐκύκλωσάν με, καί τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς· ἐκύκλωσαν ὡσεί μέλισσαι κηρίον καί ἐξεκαύθησαν ὡσεί πῦρ ἐν ἀκάνθαις, καί τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς" (Ψαλμ. 117, 10-12). "Μέ τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ μαστίγωσε τούς ἐχρθούς, γιατί πιό ἰσχυρό ὅπλο ἀπ' αὐτό τό ὄνομα δέν ὑπάρχει οὔτε στόν οὐρανό οὔτε στή γῆ". "Ἐν Σοί", Κύριε Ἰησοῦ, "τούς ἐχθρούς ἡμῶν κερατιοῦμεν καί ἐν τῷ ὀνόματί Σου ἐξουθενώσομεν τούς ἐπανισταμένουνς ἡμῖν· οὐ γάρ ἐπί τῷ τόξῳ μου ἐλπιῶ, καί ἡ ρομφαία μου οὐ σώσει με· ἔσωσας γάρ ἡμᾶς ἐκ τῶν θλιβόντων ἡμᾶς καί τούς μισοῦντας ἡμᾶς κατήσχυνας. Ἐν τῷ Θεῷ ἐπαινεσθησόμεθα ὅλην τήν ἡμέραν καί ἐν τῷ ὀνόματί Σου ἐξομολογησόμεθα εἰς τόν αἰῶνα" (Ψαλμ. 43, 6-9).
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP3LFRcqlzCnyv-5Uz1pXaflykjFCaeZHhhh0QvMvFJz2iSsRsHnYFrgKPI1cV355vibrPxhbOvBCOK3uicMrg-NAZBZxvNTElupVw94XxfD1GMLqWbh6Fay95Q6LQbZDszaqXjqSxGj0/s1600/Church-Maple+Leaves.jpg               Ἀφοῦ καθυποτάξει καί διασκορπίσει τούς ἐχθρούς μέ τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ, ὁ νοῦς εἰσέρχεται στή χορεία τῶν μακαρίων πνευμάτων καί μπαίνει, γιά νά προσφέρει λατρεία ἀληθινή, στό ναό τῆς καριδᾶς πού πρίν τοῦ ἦταν κλειστός, ἄδοντας μυστικά ἕνα νέο πνευματικό ὕμνο: "Ἐξομολογήσομαί Σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, ὅτι ἤκουσας τά ρήματα τοῦ στόματός μου, καί ἐναντίον ἀγγέλων ψαλῶ Σοι. Προσκυνήσω πρός ναόν ἅγιόν Σου καί ἐξομολογήσομαι τῷ ὀνόματί Σου ἐπί τῷ ἐλέει σου καί τῇ ἀληθείᾳ Σου, ὅτι ἐμεγάλυνας ἐπί πᾶν ὄνομα τό λόγιόν Σου. Ἐν ᾖ ἄν ἡμέρᾳ ἐπικαλέσωμαί Σε, ταχύ ἐπάκουσόν μου· πολυωρήσεις με ἐν ψυχῇ μου ἐν δυνάμει Σου" (Ψαλμ. 137, 1-3).

Ἔκδοση: "ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΜΕΣΟΥ"
Γιά τό διαδίκτυο, πληκτρολόγηση-δημοσίευση:
ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ  http://kaiomenivatos.blogspot.gr/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)