Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

TRANSLATOR


" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)
Σχόλια υβριστικά, κακεντρεχή, αγενή, ασεβή, προσβλητικά, αναπόδεικτα, χωρίς χριστιανικό ήθος ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ!

Σελίδες

Κυριακή 13 Μαρτίου 2016

Συντάχθηκε αἴτημα πρός τούς Ἀρχιερεῖς ἐνόψει τῆς Μεγάλης Συνόδου, πού ζητᾶ νά καταψηφίσουν τόν Οἰκουμενισμό καί περιλαμβάνει συλλογή ὑπογραφῶν! Εὔλογες ἐνστάσεις καί ἔντονοι προβληματισμοί ἀπό τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ!


Συντάχθηκε  αἴτημα πρός τούς Ἀρχιερεῖς
ἐνόψει τῆς Μεγάλης Συνόδου, 
πού ζητᾶ νά καταψηφίσουν τόν Οἰκουμενισμό καί περιλαμβάνει συλλογή ὑπογραφῶν!
Εὔλογες ἐνστάσεις καί ἔντονοι προβληματισμοί
ἀπό τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ!

https://hellasforce.files.wordpress.com/2016/02/cf80ceb1cebdceb8cf81ceb7cf83cebaceb5ceb9ceb1-cf84cebfcf85-ceb1cebdcf84ceb9cf87cf81ceb9cf83cf84cebfcf85.jpg?w=750


Κυκλοφορεῖ ἀπό χθές (11-3-2016) τό παρακάτω αἴτημα πού εἴδαμε ἐδῶ:
http://epomeni-tois-agiois-patrasi.blogspot.gr/2016/03/k-o.html

Γιά τήν εὐκολία σας σᾶς τό μεταφέρουμε, μαζί μέ ὅλη τήν διαδικασία γιά τήν συλλογή ὑπογραφῶν πού τό ἀκολουθεῖ, καί κατόπιν θά σᾶς προβάλλουμε τίς εὔλογες ἐνστάσεις μας καί τούς ἔντονους προβληματισμούς μας καί θά ἀφήσουμε τόν καθένα σας νά ἀποφασίσει τί θά κάνει:

Αίτημα προς τους αρχιερείς ενόψει της Μεγάλης Συνόδου:
Kαταψηφίστε τον Oικουμενισμό

Ἡ Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Σύ­νο­δος τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας, πού προ­βλέ­πε­ται νά συ­νέλ­θει στά Χα­νιά τῆς Κρή­της, τήν Πεν­τη­κο­στή τοῦ 2016, προ­ε­τοι­μά­ζε­ται ἐ­δῶ καί ἕ­ναν αἰ­ώ­να πε­ρί­που ἀ­πό τούς οἰ­κου­με­νι­στι­κούς κύ­κλους τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Πα­τρι­αρ­χεί­ου.

Ἀ­πό τήν ἔ­ναρ­ξη ἀ­κό­μη τῆς προ­πα­ρα­σκευ­ῆς της, ἐκ­δη­λώ­θη­κε ὁ ἀν­τορ­θό­δο­ξος, ἀν­τι­συ­νο­δι­κός καί ἀν­τι­κα­νο­νι­κός χα­ρα­κτή­ρας της. Ἡ Σύ­νο­δος αὐ­τή πα­ρα­βιά­ζει ἐμ­φα­νῶς τίς θε­με­λι­ώ­δεις προ­ϋ­πο­θέ­σεις πού πρέ­πει νά πλη­ροῦν οἱ Οἰ­κου­με­νι­κές Σύ­νο­δοι, ὅ­πως ὁ­ρί­ζον­ται στό «Πη­δά­λιο» ἀ­πό τόν Ἅ­γιο Νι­κό­δη­μο τόν Ἁ­γι­ο­ρεί­τη, δη­λα­δή «τό νά ᾖ­ναι πάν­τα τά ἐ­κτι­θέ­με­να πα­ρ’ αὐ­τῶν δόγ­μα­τα καί οἱ Κα­νό­νες, ὀρ­θό­δο­ξα εὐ­σε­βῆ καί σύμ­φω­να ταῖς θεί­αις Γρα­φαῖς, ἤ ταῖς προ­λα­βού­σαις Οἰ­κου­με­νι­καῖς συ­νό­δοις».

Προ­σευ­χό­μα­στε, ἐμ­πό­νως, ἀλ­λά καί ζη­τοῦ­με ἀ­πό Σᾶς, Ἅ­γιοι Ἀρ­χι­ε­ρεῖς τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, νά πα­ρα­μεί­νε­τε στα­θε­ροί στήν ἕ­ως τώ­ρα πί­στη τῆς Ἁ­γί­ας μας Ἐκ­κλη­σί­ας, τήν πί­στη δη­λα­δή τῶν ἁ­γί­ων Προ­φη­τῶν, Ἀ­πο­στό­λων καί Πα­τέ­ρων τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, δι­α­χρο­νι­κῶς, καί ἰ­δι­αί­τε­ρα στίς ἀ­πο­φά­σεις τῶν Οἰ­κου­με­νι­κῶν Συ­νό­δων.
Σᾶς πα­ρα­κα­λοῦ­με, θερ­μῶς, νά κα­τα­ψη­φί­σε­τε ἀ­πε­ρί­φρα­στα τόν Οἰ­κου­με­νι­σμό, στό σύ­νο­λό του καί νά ἀν­τι­τα­χθεῖ­τε μέ δογ­μα­τι­κή ἀ­κρί­βεια σέ κά­θε ἀν­τορ­θό­δο­ξη Εἰ­σή­γη­ση, στά θέ­μα­τα τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου.
Νά μήν προ­βεῖ­τε, κα­τά τήν ἀ­πα­γο­ρευ­τι­κή ἐν­το­λή τοῦ Κυ­ρί­ου: «οὐ­δείς δέ ἐ­πι­βάλ­λει ἐ­πί­βλη­μα ῥά­κους ἀ­γνά­φου ἐ­πί ἱ­μα­τί­ῳ πα­λαι­ῷ» (Ματθ. 9, 16), σέ ἐμ­βα­λω­μα­τι­κή δι­όρ­θω­ση τῶν οἰ­κου­με­νι­στι­κῶν Κει­μέ­νων, ἀλ­λά στήν συ­νο­λι­κή ἀ­πόρ­ρι­ψή τους.
Τά δόγ­μα­τα τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Πί­στε­ώς μας τά ἀ­πο­δε­χό­μα­στε, δέν τά δι­α­πραγ­μα­τευ­ό­μα­στε.

Υπογράψτε το παραπάνω αίτημα:
Συμφωνῶ μέ τό Αἴτημα Μελῶν τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας πρός τούς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Μάρτιος 20116) καί προσυπογράφω


Όσοι επιθυμούν να υπογράψουν το αίτημα μπορούν να το κατεβάσουν από εδώ ή και εάν συγκεντρώσουν περισσότερες υπογραφές κατεβάζοντας τον αντίστοιχο πίνακα απόεδώ


Διαφορετικά μπορούν ηλεκτρονικά να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα:  


Καί συνεχίζουμε.
Συμφωνοῦμε μέ τό κείμενο πού συντάχθηκε, στό ὅτι ἡ ἐπερχόμενη "Μεγάλη" Σύνοδος μεθοδεύθηκε ἀντισυνοδικά, ἀντορθόδοξα καί ἀντικανονικά.

Συμφωνοῦμε ΕΝ ΜΕΡΕΙ τόσο μέ τήν κίνηση νά ἐνημερωθοῦν ὅλοι οἱ Ἱεράρχες μας, πού καλῶς ἤ κακῶς δέν γνωρίζουν ὅλοι τί ἀκριβῶς διαδραματίζεται σχετικά μέ τήν ἀντικανονική μεθόδευση καί ὀργάνωση τῆς Συνόδου καί μέ τήν θεματολογία της, ὅσο καί μέ τό αἴτημα νά ΑΠΟΚΗΡΥΞΟΥΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ!

Οἱ εὔλογες ἐνστάσεις μας στό αἴτημα ἔτσι ὅπως τίθεται, εἶναι οἱ ἑξῆς:
1) Ἄν ἀδιαφορήσουν ὅλοι ἤ κάποιοι Ἱεράρχες μας νά καταψηφίσουν τόν Οἰκουμενισμό, τί γίνεται; ...
2)    Ἄν ὄντως γίνει θαῦμα καί καταψηφίσουν ὅλοι τόν Οἰκουμενισμό, πάλι τί γίνεται; ...(Βέβαια, αὐτό εἶναι μία οὐτοπία, ἐφόσον κάποιοι ἀπό αὐτούς εἶναι ἤδη ἐμπλεκόμενοι συμμέτοχοι καί συναινοῦντες σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν ὀργάνωση καί πραγματοποίηση τῆς Συνόδου! Ἄρα: ἁπαρτία καταψηφιζόντων ἀπορρίπτεται ἐκ τῶν προτέρων!).
Τό αἴτημα εἶναι ἐλλειματικό! Δέν διασαφηνίζει τί ζητᾶμε ἀπό τούς Ἱεράρχες μας  ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ!
Ζητᾶμε νά καταψηφίσουν τόν Οἰκουμενισμό, ἀλλά τί γίνεται μέ τήν Σύνοδο; Ὁ χρόνος κυλᾶ ἀδυσώπητος καί εἰς βάρος τῆς Πίστεώς μας καί ἡμῶν τῶν πιστῶν.
Γιατί δέν διευκρινίζεται στό αἴτημα τί σημαίνει "καταψηφίστε τόν Οἰκουμενισμό";
Σημαίνει ἁπλῶς λέω "ὄχι στόν Οἰκουμενισμό"; 
Σημαίνει "ζητῶ νά ἀκυρωθεῖ ἡ Σύνοδος"; 
Σημαίνει "τά θέματα τῆς Συνόδου εἶναι ἀπαράδεκτα, ὁπότε νά πραγματοποιηθεῖ ἡ Σύνοδος, ἀλλά νά τεθοῦν σωστά θέματα";   
Σημαίνει "νά εἶναι ΟΛΟΙ οἱ Ἐπίσκοποι παρόντες στή Σύνοδο";
καί ἄλλα πιθανόν...

Οἱ ἔντονοι προβληματισμοί μας ὅσον ἀφορᾶ στήν ὅλη αὐτή κίνηση καί στό αἴτημα ἔτσι ὅπως τίθεται, εἶναι οἱ ἑξῆς:
Μέχρι τώρα, ἤδη χιλιάδες ἀπό ἐμᾶς ἔχουμε ὑπογράψει τά ἑξῆς:
1) Τήν παλαιά ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ,
2) Τήν νέα ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΝΕΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ 2015 Ὑπογράψτε τήν ἀνανεωμένη ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ! )
3) Κατά τῆς "νέας ἐκκλησιολογίας τοῦ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου ( Ἡ νέα ἐκκλησιολογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου (Συλλογή ὑπογραφῶν! )

Τό ἀποτέλεσμα: μία τρύπα εἰς τό ὕδωρ!
Ὁ Οἰκουμενισμός καί οἱ Οἰκουμενιστές προχωροῦν ἀκάθεκτα καί προκλητικῶς. Ἀπόδειξις; Ἡ ἀντικανονική Σύνοδος καί τά "μυστήρια" θέματά της πού προφανῶς θά τά "κατοχυρώσει" ὡς "ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι..."!

Αὐτήν τήν φορά τί ὑπογράφουμε πάλι; ...

Ἐπαναλαμβάνουμε πώς τό αἴτημα εἶναι ἐλλειματικό!
Θά ἦταν πιό ξεκάθαρο καί ὁλοκληρωμένο νά ζητούσαμε τό ἑξῆς:
Σεβαστοί μας Ἱεράρχες ζητᾶμε νά ἀποκηρύξετε δημόσια καί ὑπεύθυνα τόν Οἰκουμενισμό, τή θεματαλογία τῆς Συνόδου κι ἑπομένως τήν ἴδια ἀντικανονική Σύνοδο πού δρομολογήθηκε χωρίς τήν ὁλομέλεια τῶν Ἐπισκόπων, τῶν Μοναχῶν καί τῶν λαϊκῶν καί μέ τήν παρουσία αἱρετικῶν παπικῶν "παρατηρητῶν", καί ζητᾶμε ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ!
Αὐτό εἶναι ξεκάθαρο αἴτημα.
Γιά νά μήν γίνουμε "ἀέρα δέροντες" μέ ἀτέρμονες ὑπογραφές κόντρα ὑπογραφῶν!   

Παρόλ' αὐτά, ἐμεῖς θά ὑπογράψουμε αὐτό τό αἴτημα, ἔστω καί ἄν δέν μᾶς καλύπτει πλήρως, διότι κατά τήν ἐκκλησιολογικήν τάξιν ἔχουμε χρέος νά "ἐνοχλήσουμε" ὡς λογικά πρόβατα τούς Ἐπισκόπους μας, καί μάλιστα σέ μία τέτοια κρίσιμη στιγμή πρό τῆς ἀντικανονικῆς ἐπερχομένης Συνόδου.  Ζητᾶμε ἀπό τούς Σεβαστούς Ἐπισκόπους μας  νά λάβουμε τήν ξεκάθαρη, ὑπεύθυνη καί ὀρθόδοξη στάση τους, στό καίριο σημεῖο ἀπό τό ὁποῖο προκύπτουν ὅλα τά προβλήματα, δηλαδή τόν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ καί ΝΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΗΡΥΞΟΥΝ-ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΟΥΝ!

Ὡς Ἱστολόγιον, ὅμως, καί ὡς πρόσωπα, δέν θά ἐπαναπαυθοῦμε σέ περίπτωση ὅπου οἱ Ἐπίσκοποί μας σιωπήσουν ἤ λάβουν ἀντορθόδοξη στάση.Μέ προσευχή, ἐμπόνως καί φόβο Θεοῦ,
LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.
.

.

.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)