TRANSLATOR

Σελίδες

Σάββατο 18 Ιουνίου 2016

Ἀνοιχτή Ἐπιστολή ἀνάληψης εὐθυνῶν πρός ὅλους τούς Ἀρχιερεῖς μας, γιά τόν Οἰκουμενισμό καί πρίν τό ὀλέθριο σφάλμα πραγματοποίησης τῆς ἐπερχομένης ἀντορθόδοξης "Μεγάλης" Συνόδου! Δηλῶστε μας στοιχεῖα ὅσοι τήν συνοπογράφετε. Ἀκολουθεῖ καί δεύτερη Ἐπιστολή πρός τήν Ἱερά Σύνοδο στό τέλος τοῦ παρόντος ἄρθρου!


Ἀνοιχτή Ἐπιστολή ἀνάληψης εὐθυνῶν
 πρός ὅλους τούς Ἀρχιερεῖς μας,
γιά τόν Οἰκουμενισμό
καί πρίν τό ὀλέθριο σφάλμα
πραγματοποίησης τῆς ἐπερχομένης
ἀντορθόδοξης "Μεγάλης" Συνόδου!
Δηλῶστε μας στοιχεῖα ὅσοι τήν συνοπογράφετε.
Ἀκολουθεῖ καί δεύτερη Ἐπιστολή
πρός τήν Ἱερά Σύνοδο
στό τέλος τοῦ παρόντος ἄρθρου! 

Σχετική εικόνα
Μέχρι στιγμῆς μᾶς ἀπάντησε ΕΝΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ!!!
Οἱ ἄλλοι περίπου 90 (Ἑλλάδας καί Κρήτης)...ποῦ;...
(Ἐνημερωθεῖτε στό τέλος τῆς ἀνάρτησης).

Ἡ παροῦσα ἐπιστολή δημοσιεύθηκε 
καί στόν Ὀρθόδοξο Τύπο, 
τεῦχος 13ης Μαΐου 2016

Ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, σέ λίγο καιρό θά πραγματοποιηθεῖ ἡ ὀλέθρια γιά τήν Ὀρθοδοξία μας "Μεγάλη" Σύνοδος. Τήν χαρακτηρίζουμε "ὀλέθρια", λόγῳ τῆς ἀντικανονικῆς διαδικασίας μέ τήν ὁποία δρομολογήθηκε, λόγῳ τῆς ἀντισυνοδικότητός της καί λόγῳ τῆς ἀντορθοδόξου θεματολογίας της.
Ἡ Ἐπιστολή συντάχθηκε καί ὑπογράφθηκε ἀπό μία ὁμάδα Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν πιστῶν καί θά παραμείνει ἀνοιχτή στό διαδίκτυο μέχρι τίς 17-6-2016 γιά περισσότερες ἡλεκτρονικές ὑπογραφές!
Ἡ Ἐπιστολή μέ ἤδη 96 ὑπογράφοντες μέσα σέ λίγες ἡμέρες ἀπεστάλη ταχυδρομικῶς πρός ὅλους τούς Ἀρχιερεῖς μας (Ἑλλάδος καί Κρήτης), τούς Ἀρχιεπισκόπους μας (Ἀθηνῶν-πάσης Ἑλλάδος καί Κρήτης) καί πρός τήν Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους τήν Δευτέρα 28-3-2016!!!

Ὅποιος συμφωνεῖ μέ τό περιεχόμενό της καί ἐπιθυμεῖ νά τήν συνυπογράψει, μπορεῖ νά στέλνει στό email τοῦ Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ, πού εἶναι τό ἑξῆς: istologiokaiomenivatos@gmail.com, τά παρακάτω στοιχεῖα του:
  • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
  • ΠΟΛΗ
  • EMAIL (προαιρετικά)
  • ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Ἡ συλλογή τῶν ὑπογραφῶν ἠλεκτρονικά καί ἡ προσθήκη τῶν νέων ὀνομάτων θά συνεχίζονται καί μετά τήν ἀποστολή τῆς Ἐπιστολῆς, ὅπως σᾶς εἴπαμε, μέχρι τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς (18-6-2016) πού ὁρίστηκε ἡ διεξαγωγή τῆς "Μεγάλης" Συνόδου, γιά νά καταλάβουν οἱ Ποιμένες μας, ὅτι Η ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ!!!

Μόνο τά ὀνόματα θά προστίθενται ἀλφαβητικά στήν Ἐπιστολή στό παρόν ἄρθρο μας καί θά φαίνονται δημόσια. Τά περαιτέρω στοιχεῖα σας πού θά παραμείνουν στήν κατοχή μας, ζητοῦνται ἀποκλειστικά καί μόνο γιά τήν ἐγκυρότητα τῶν ὑπογραφῶν καί σέ περίπτωση πού κάποιος ἀπό τούς παραλῆπτες τῆς Ἐπιστολῆς τά ζητήσει (πρός ἐνημέρωσή του ἤ καί γιά ἐπικοινωνία μαζί σας).
 
Ὁ καθένας μας ἀπό ἐμᾶς, κληρικός καί λαϊκός, εἶναι ὑπεύθυνος, γιά τό τί ἔπραξε καί πῶς ὁμολόγησε σέ κάθε στιγμή τῆς ζωῆς του,  πολλῷ δέ μᾶλλον ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως!

Ἡ Ἐπιστολή εἶναι ἡ ἑξῆς:

Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2016


Πρός ὅλους τούς Σεβαστούς Ἀρχιερεῖς
τῶν Μητροπόλεων τῆς Ἑλλάδος
Κοιν.: Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους

Σεβαστοί μας Ἅγιοι Πατέρες,

                Ὡς μέλη τοῦ πληρώματος τῆς Μίας, Ἁγίας καί Καθολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Μόνου, Ἀληθινοῦ καί Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀνησυχοῦμε καί ἀγωνιοῦμε διά τήν πραγματοποίησιν τῆς μελλούσης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία θά συνέλθει στά Χανιά τῆς Κρήτης, τήν Πεντηκοστή τοῦ 2016.
                       Τολμῶμεν νά τήν ἀποκαλέσομεν ἐκ τῶν προτέρων "ληστρική" γιά τούς ἑξῆς ἐν ὀλίγοις λόγους:
1) Ὀργανώθηκε ἀντικανονικῶς, μέ θέματα πού ὑπεγράφησαν μόνο ἀπό κάποιους Ἀρχιερεῖς-ἀντιπροσώπους αὐθαιρέτως καί ἐν τῇ παντελῇ ἀγνοίᾳ τῶν ὑπολοίπων.
2) Δρομολογεῖται ἀντισυνοδικῶς, ἀποκλείοντας-πρωτοφανῶς διά τά χρονικά τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων-τήν πλήρη ἁπαρτία τῶν Ἐπισκόπων.
3) Περιλαμβάνει καί εἰσηγεῖται ἀντορθοδόξως θέματα πού ἀποκλίνουν ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες καί ἀπό τήν Ὁρθόδοξη Παράδοση καί ἀντίληψη τῆς Ἐκκλησίας μας.

         Γιά αὐτούς τούς σοβαρότατους λόγους, ἐμπόνως ζητοῦμε ἀπό Ὑμᾶς τούς Πατέρες μας, νά ἀναλάβετε δημόσια, ἐγγράφως καί ὑπεύθυνα τίς εὐθύνες σας, ἐνώπιον Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ὅλου τοῦ πληρώματος, Μοναχῶν, Κληρικῶν καί λαϊκῶν καί:

1) Νά ἀποκηρύξετε τήν ὀλέθρια Παναίρεση τοῦ Οἱκουμενισμοῦ καί ὅ,τι συνεπάγεται μέ αὐτήν: τίς συμπροσευχές, τά συλλείτουργα, τήν συμμετοχή στό Π.Σ.Ε., τούς ἐναγκαλιστικούς συγχρωτισμούς μέ τούς αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους σέ διαφόρων εἰδῶν ἐκδηλώσεις, τίς γραπτές καί προφορικές συγκαταβατικές δηλώσεις περί "θεωρίας τῶν κλάδων", "Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν", "διηρημένης" Ἐκκλησίας, "μεταπατερικῆς" Θεολογίας καί ἄλλα παρόμοια καί συναφῆ.
2) Νά ἐπικυρώσετε (Συνοδικά, ἐφόσον γίνει ἡ Σύνοδος, καί μή Συνοδικά ὡς πάγια θεολογική προσωπική θέση Σας) τίς ἀποφάσεις ὅλων τῶν προηγούμενων  Οἰκουμενικῶν Συνόδων, στοιχισμένοι ὡς "ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσι".
3)  Νά ἀναγνωρίσετε (Συνοδικά, ἐφόσον γίνει ἡ Σύνοδος, καί μή Συνοδικά ὡς πάγια θεολογική προσωπική θέση Σας) τήν 8η Οἰκουμενική Σύνοδο (τοῦ Μ. Φωτίου) καί τήν 9η Οἰκουμενική Σύνοδο (τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ), στοιχισμένοι ὡς "ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσι".
4) Νά ΑΠΟΚΗΡΥΞΕΤΕ καί νά ἀκυρώσετε τήν ἐπερχόμενη "Ἁγία καί Μεγάλη" Σύνοδο ὡς κακόδοξη (ἀντικανονική, ἀντισυνοδική, ἀντορθόδοξη-οἰκουμενιστική-οἰκουμενίζουσα). 

            Λυπούμεθα πικρῶς, διότι τά βλέμματα ὅλου τοῦ Ὀρθοδόξου κόσμου ἦταν καί ἀκόμη εἶναι στραμμένα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, προκειμένου νά δοῦνε ποία θέση θά λάβει σχετικά μέ τήν ἐπερχόμενη Σύνοδο. Ἀντί, λοιπόν, νά γίνουμε ὑπόδειγμα ὀρθοδόξου ἀναστήματος πρός μίμησιν, πίπτουμε ὡς κατώτεροι τῶν περιστάσεων καί συγκαταβαίνουμε σέ ἱστορικά ὑψίστης σημασίας θεολογικό ὀλίσθημα ἀντικανονικότητος, ἀντισυνοδικότητος καί ἀνορθοδοξίας! Θά γραφτοῦμε μέ μαῦρο μελάνι στά κατάστιχα τῆς Ἱστορίας τῆς Θεολογίας!
                Χαιρετίζουμε μέ δικαία ζήλεια ὅλες τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες πού χρόνια τώρα ἀπέχουν ἀπό τό βδέλυγμα τοῦ Π.Σ.Ε., καθώς καί ὅλους τούς ρασοφόρους πού προέβησαν σέ προσωρινή ἐκκοπή μνημοσύνου τῶν οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων τους, προκειμένου νά φυλάξουν τήν Ὀρθόδοξη Πίστη ἄμωμη, ὅπως συνέβη προσφάτως στήν Μολδαβία (καί ὄχι μόνο), καί προκειμένου νά βοηθήσουν τούς Ἐπισκόπους τους νά ἀνανήψουν καί νά ἔλθουν εἰς ἑαυτούς, τηρώντας τό: «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πράξ. Ε΄: 29). Θυμίζουμε στήν ἀγάπη σας, ὅτι τό αὐτόν εἶχε πράξει καί ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους μέ τήν ἐκκοπή μνημοσύνου τοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, ὅταν πρόδιδε τά τῆς Πίστεως μέ τίς οἰκουμενιστικές του ἐνέργειες. Τά οἰκουμενιστικά δρώμενα τοῦ νῦν Πατριάρχη μας κ. κ. Βαρθολομαίου ἔχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

        Κλείνοντας, πρῶτον, σᾶς ἐξομολογούμαστε πώς αἰσθανόμαστε ὡς πρόβατα μή ἔχοντα ποιμένα, προδομένα καί ἐγκαταλελειμμένα. Ἡ σωτηρία καί ἡ Ὀμολογία Πίστεως τοῦ καθενός μας βεβαίως εἶναι προσωπική ὑπόθεσις καί ὁ καθένας μας θά κριθεῖ προσωπικά στό ἱερό βῆμα τοῦ Κυρίου. Ἡ ἀγάπη, ὅμως, καί ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ἐπαφύονται  καί στήν κοινή, μεταξύ ὅλων ἡμῶν τῶν μελῶν,  συνοδοιπορίας βάσει τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καί πίσω κι ἐπάνω στά χνάρια τῶν Ἁγίων Πατέρων. 
                 Δεύτερον, ζητοῦμε συγνώμη ἐκ τῶν προτέρων ἄν ποῦμε πώς, στήν ἐποχή τῆς πνευματικῆς ἀποστασίας καί ἀμετανοησίας πού βιώνουμε, φοβούμαστε πώς ὄχι μόνο εἴμαστε νόθα τέκνα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἀπευχόμαστε νά ἀρχίσουμε νά ὁμιλοῦμε καί περί νόθης πατρότητος (πρός Θεοῦ, δέν ὑπονοοῦμε τά σεβαστά πρόσωπα, ἀλλά τήν ἰδιότητα).
Ἡ γνησιότης καί τό ἀνόθευτον τοῦ καθενός μας θά ἀποδειχθοῦν μόνο στό: "ΑΛΗΘΕΥΟΝΤΕΣ δέ ἐν ἀγάπῃ" (Ἐφεσ. 4, 14). 

Ὁμολογοῦμεν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τόν Μόνον Ζῶντα καί Ἀληθινόν Θεόν, καί ἐλπίζομεν ὅτι αὐτό θά πράξετε ἁγιοπνευματικῶς καί Ὑμεῖς Σεβαστοί μας Πατέρες, ὡς "ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσιν".
 
"Οὐ μέλλει ἡμῖν τί εἶπον ἤ τί ἐφρόνησαν μερικοί Πατέρες,
ἀλλά τί λέει ἡ Γραφή, ΚΑΙ ΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ,
καί ἡ κοινή τῶν Πατέρων δόξα"
(Ἱερόν Πηδάλιον)Προσευχητικῶς, ἐμπόνως, μέ φόβο Θεοῦ καί ἀντιπροσωπεύοντας χιλιάδες ἀγανακτισμένους καί ἀπογοητευμένους πιστούς, 

Οἱ ὑπογράφοντες ἀλφαβητικά:  
Ἀγγελίδης Νικόλαος 
Ἀναστασιάδης Δημήτριος
π. Ἀρβανίτης Ἰωάννης
Ἀργυρακόπουλος Κωνσταντῖνος
Γιαννακοπούλου Βασιλική
Ἰωαννίδης Λάζαρος 
Καίπης Παναγιώτης 
Καπλάνογλου Ἀνδρονίκη
Καπουκρανίδης Κύρος
Καπουκρανίδου Φανή
Κοντογεώργης Χριστόφορος
Κοντογιάννης Ἀλέξιος
Κουλίδης Ἰωάννης
Κούλλης Μάλαης
Κωνῆ Ἑλένη 
Κωστούλας Γιῶργος
Λιάμπας Χρῆστος 
Μακρής Παναγιώτης
Μιχαηλίδου Μελίνα
Μπάλτσας Αἰμίλιος 
Μπελογιάννη Βασιλική
Μυλωνᾶ Ἀγλαΐα 
Ναθαναηλίδης Ἀλέξανδρος 
Παναγιάρη Μαρδίτσα
Παπαδόπουλος Νικόλαος
Ρίζος Ἰωάννης
Ρουμελιώτης Χρῆστος 
Σαββόπουλος Γ. Νικόλαος
Σαμαρτζίδου Θεοδώρα
Σαραφίδης Παντελεήμων 
Σαρλαντζῆ Μαρία 
Σημαντηράκης Δημήτριος
Σημάτης Παναγιώτης 
Σιόγκα Εἰρήνη
Σπυρογιάννη Εὐφροσύνη
Σταυρόπουλος Μιλτιάδης 
Τόρη Ἀναστασία 
Τόρη Ἑλένη 
Τόρη Μαρίνα 
Τσακίρογλου Ἀδαμάντιος
Τσολογιάννης Ὁδυσσέας 
Φούρκας Κωνσταντῖνος
Χατζηγιάννη Ἄννα
Χατζηγιάννης Βασίλειος 
Χειλαδάκης Νικόλαος
Χειλαδάκη Σουλτάνα
Χριστόπουλος Ἰωάννης

Νέες ὑπογραφές πού συνεχίζονται ἠλεκτρονικά κατ' ἀλφαβητική σειρά:
Ἀβραμίδης Γεώργιος
Ἀνδριώτη Ἀγγελική
Βαρβέρης Κυριάκος
Βλάχου Ἀγγελική
Βλάχος Σταμάτιος
Βουτζουλίδης Κων/νος
Γαλανόπουλος Ἀλέξανδρος
Γεωργιάδης Σταῦρος
Γραικοῦ Εὐγενία 
Γραικοῦ Κωνσταντίνα 
Γκαζίνου Καλομοίρα
Διαμαντοπούλου Κωνσταντίνα 
Ἐμμανουήλ Δημήτριος
Ἰγνατιάδης Παναγιώτης
Κανιώρου Μαγδαληνή
Κανιώρου Μαρία 
Καννελόπουλος Μιχαήλ
Καραλιώτα Ἑλένη 
Κατσαροῦ Νικολίνα
Κατσουλίδης Νικόλαος
Κουτσινάρη Ἑλένη 
Μακρίδου Ἰ. Χρυσάνθη
Μαμάκης Δημήτριος
Μαρίνης Ἰωάννης
Μεταξάρη Ἀθανασία 
Μπάστας Διονύσιος
Νίννης Στέφανος
Παναγιωτόπουλος Σώστης
Παπαγιαννόπουλος Νικόλαος 
Παναγούλια Κωνσταντίνα
Παπακωνσταντίνου Βασίλειος
Παπανικολάου Χρῆστος
Περράκη Νικολέτα  
Πίκουλα Ἑλένη
Πιτσιάβας Βασίλειος
Πιτσιάβας Κων/νος 
Πουπναρᾶ Δανάη
Ρούτης Π. Γεώργιος
Σκάκος Ν. Εὐάγγελος
Σουφλῆ Καλλιόπη 
Τζούπης Ἀλέξανδρος
Τυροπάνης Παναγιώτης 
Χαραλάμπους Σπυρίδων
Χατζηαράπης Ἰορδάνης
Χατζηνικολάου Δημήτριος
Χατζούδη Ἑλένη 
Χατζούδη Νίκη
Χριστοδούλου Κων/νος
Χρονόπουλος Πέτρος

Ὑ.Γ.:
1. Ἡ Ἐπιστολή εἶναι ἀνοιχτή στό διαδίκτυο καί πρός τρέχουσα-συνεχόμενη συλλογή νέων ὑπογραφῶν ἀπό ὅσους συμφωνοῦν μέ τό περιεχόμενό της.
Ὁ στόχος μας βεβαίως δέν εἶναι οἱ πολλές ὑπογραφές, ἀλλά τό αὐτονόητον, δηλαδή ἡ Ὁμολογία τῆς Ἀληθείας ἡ ὁποία διαχρονικῶς, πως λοι γνωρίζουμε, ἀκόμη κι ἄν ἐκφράζεται ἀπό ἕναν ἀποτελεῖ τήν ἀπόλυτη πλειοψηφία, διότι σέ αὐτήν βρίσκεται καί ἀναπαύεται ἡ Αὐτοαλήθεια Ἄπειρος Θεός. Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία σιωπᾶ καί πολλοί οἰκουμενίζουν.
Ἡ Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους σιωπᾶ.
Οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες
δέν ἐφαρμόζουν αὐτά μέ τά ὁποῖα σέ ἐπίσημες ἐπιστολές τους
εἶχαν δεσμευθεῖ πρίν χρόνια. 
Ἦλθε ὁ καιρός νά ἀναλάβουμε τίς εὐθύνες μας:
Μοναχοί, Κληρικοί καί λαϊκοί!
Καλόν Ἀγώνα ἀδέλφια μου.
Ὁ Χριστός θά νικήσει!
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

 http://2.bp.blogspot.com/_4OSqHncntP4/S8LIq-7K7uI/AAAAAAAAAhI/odtPBZp6-m8/s1600/Anastasis.jpg    

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΟΣΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Ποιοί μᾶς ἀπάντησαν:
Σήμερα Τετάρτη 20-4-2016 λάβαμε τήν πρώτη μας ἀπάντηση ἀπό τόν Μητροπολίτη Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβρόσιο, στήν: "Ἀνοιχτή Ἐπιστολή ἀνάληψης εὐθυνῶν πρός ὅλους τούς Ἀρχιερεῖς μας, γιά τόν Οἰκουμενισμό καί πρίν τό ὀλέθριο σφάλμα πραγματοποίησης τῆς ἐπερχομένης ἀντορθόδοξης "Μεγάλης" Συνόδου"!

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΒΑΤΟΥ.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)