Σελίδες

TRANSLATOR

Σάββατο 18 Ιουνίου 2016

Ἡ συνειδητή ἀποφυγή τῶν λέξεων: "αἱρέσεις" καί "μετάνοια" ἀπό τίς συνοδικές καί διορθωτικές φράσεις ἀφήνουν ξεκάθαρα περιθώρια ἕνωσης! (Σέ συνέχεια τοῦ ἄρθρου τῆς προτάσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Ναυπάκτου κ.κ. Ἱεροθέου)


Ἡ συνειδητή ἀποφυγή τῶν λέξεων: 
"αἱρέσεις" καί  "μετάνοια"
ἀπό τίς συνοδικές καί διορθωτικές φράσεις
ἀφήνουν ξεκάθαρα περιθώρια ἕνωσης!
(Σέ συνέχεια τοῦ ἄρθρου τῆς προτάσεως 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ναυπάκτου κ.κ. Ἱεροθέου)
http://www.romfea.gr/images/article-images/2016/01/naupaktoy.jpg

Σέ συνέχεια τοῦ ἄρθρου μας:


σήμερα, σᾶς ἐπισημαίνουμε ἕνα πολύ λεπτό καί ἐπικίνδυνο σημεῖο, τόσο στήν φράση τῆς Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου:

"Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τήν ἱστορικήν ὕπαρξιν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν μή εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ' αὐτῆς" (ἄρθρο 6), ὅσο καί στήν πρόταση τοῦ Σεβασμιωτάτου Ναυπάκτου κ.κ. Ἱεροθέου ἀνασκευῆς τῆς φράσης σέ:
"Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία γνωρίζει ὅτι ταυτίζονται τά χαρισματικά καί τά κανονικά ὅριά της, καθώς ἐπίσης γνωρίζει ὅτι ὑπάρχουν καί ἄλλαι Χριστιανικαί Ὁμολογίαι, αἱ ὁποῖαι ἀπεκόπησαν ἐξ αὐτῆς καί δέν εὑρίσκονται ἐν κοινωνίᾳ μετ' αὐτῆς"

Διαβάστε προσεκτικά τίς δύο φράσεις ξανά, καί θά διαπιστώσετε πώς τόσο στήν πρώτη, ὅσο καί στήν δεύτερη, ὑπάρχει ὁ ἴδιος ΚΙΝΔΥΝΟΣ νά προχωρήσουν οἱ Οἰκουμενιστές Συνοδικοί Ἱεράρχες σέ ΕΝΩΣΗ μέ τόν "ὑπόλοιπο χριστιανικό κόσμο", δηλαδή μέ τίς αἱρέσεις!

Πῶς μπορεῖ νά προκύψει αὐτό;
  • Πᾶμε πρῶτα στήν ἰσχύουσα συνοδική φράση, γιά νά δοῦμε ἀπό ποῦ μπορεῖ νά μπάζει ἡ βάρκα νερά.
Μποροῦν οἱ Συνοδικοί νά ἀποφασίσουν, ἔτσι ὅπως ἡ φράση συντάσσεται, πώς· 
ἐφόσον "ἀναγνωρίζουμε" τήν ἱστορική (δηλαδή ἀποδεδειγμένη...) ὕπαρξη τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν-Ὁμολογιῶν, γιατί εἴμαστε χωρισμένοι καί δέν ἑνωνόμαστε; Τί περιμένουμε μετά ἀπό τόσους αἰῶνες "ἱστορικῆς ὕπαρξης" καί δέν προχωρᾶμε καί σέ "συνύπαρξη";...

  • Πᾶμε κατά δεύτερον στήν ἀνασκευασμένη φράση ἐκ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ναυπάκτου κ.κ. Ἱεροθέου, γιά νά δοῦμε ἀπό ποῦ πάλι μπορεῖ νά μπάζει ἡ βάρκα νερά.
Μποροῦν καί πάλι οἱ Συνοδικοί νά ἀποφασίσουν, ἔτσι ὅπως ἡ δεύτερη φράση συντάσσεται πώς· 
Ἐφόσον γνωρίζουμε τίς ἄλλες Χριστιανικές Ὁμολογίες πού ἀπεκόπησαν ἀπό ἐμᾶς, καί δέν εὑρίσκονται ἐν κοινωνίᾳ μέ ἐμᾶς, γιατί δέν ἐρχόμαστε σέ κοινωνία καί ἕνωση ἀφοῦ κι αὐτοί εἶναι Χριστιανοί;

Ποῦ θέλουμε νά καταλήξουμε, γιά νά μήν σᾶς κουράζουμε:
Ἡ ἀποφυγή τῶν λέξεων "αἱρέσεις" καί "μετάνοια" (στούς αἱρετικούς) στίς δύο φράσεις (ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΝΟΔΙΚΗ), ἀφήνει τρύπα εἰσχωρήσεως "ἕνωσης"! Πόσο τυχαία εἶναι αὐτή ἡ ἐπιλεγμένη μυγιάγγιχτη καί μελιστάλαχτη ἀναφορά στίς αἱρέσεις μέ ἄλλους θετικούς ὅρους, σέ συνάρτηση μέ τό πῶς περνᾶ καί θά περάσει αὐτό στήν πλειοψηφία τῶν δογματικῶς ἀκατήχητων πιστῶν;

Ὅσο δέν κατονομάζονται οἱ αἱρέσεις μέ τό ὄνομα τους· ΑΙΡΕΣΗ, ἀλλά ὁρῶνται "καλοπροαίρετα" καί ἀποκαλοῦνται χειραγωγικῶς θετικῷ τῷ τρόπῳ... ὡς "χριστιανικἐς" "ἐκκλησίες" ἤ "ὁμολογίες" ἤ ὅ,τι ἄλλο, σαφῶς δέν τίθεται ὄχι μόνο θέμα καταδίκης τους, ἀλλά οὔτε κἄν μνήμης τῆς ἤδη ὑπαρχούσης καταδίκης τους (π.χ. τοῦ παπισμοῦ)!

Ὅσο ἐπίσης δέν χρησιμοποιεῖται ἡ λέξη· ΜΕΤΑΝΟΙΑ σέ συνάρτηση μέ τόν ὅρο "αἱρέσεις", σαφῶς μπορεῖ νά δρομολογηθεῖ συνειδητῶς καί ἀνά πᾶσα χρονική στιγμή ἀπό τήν Σύνοδο καί μετά ὁ "ἐναγκαλισμός" μαζί μέ τόν "ὑπόλοιπο χριστιανικό κόσμο", μέ ἤ χωρίς συνοδική ἀπόφαση!
Οἱ δύο λέξεις καί δικλεῖδες ἀσφαλείας: ΑΙΡΕΣΕΙΣ καί ΜΕΤΑΝΟΙΑ (στούς αἱρετικούς) ἀπό τίς ἐπίμαχες φράσεις ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ! Γιατί;...

Θά μᾶς ἐπιτρέψετε Σεβασμιώτατοι Ἱεράρχες μας, νά μήν θεωροῦμε "ἀθῶα" οὔτε τήν ἀρχική συνοδική φράση, οὔτε τήν προτεινόμενη "διορθωμένη" φράση, πολλῷ δέ μᾶλλον τήν συστηματική καί συνειδητή ἀποφυγή τῆς λέξεως· "αἱρέσεις" καί σέ συνδυασμό μέ τήν ἀποφυγή τῆς λέξεως· "μετάνοια" (στούς αἱρετικούς)!
Μόνο ἡ χρήση τῆς λέξεως· "αἱρέσεις" διασφαλίζει τίς φράσεις ἀπό τήν κακοδοξία, τίς πιθανόν πλανεμένες συνοδικές ἀποφάσεις καί τίς πιθανόν μετασυνοδικές ἐνέργειες μέ τίς "χριστιανικές ἐκκλησίες ἤ ὁμολογίες"..., καί μόνο ἡ χρήση τῆς λέξεως· "μετάνοια" διασφαλίζει ὅτι ἀναγνωρίζεται ἡ ὀρθή Πίστη ἀπό τήν κάθε κακοδοξία καί καθησυχάζει τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας πώς δέν τίθεται θέμα "ἕνωσης" μέ τούς ἀμετανόητους αἱρετικούς!

Ὅλα τά ὑπόλοιπα...εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ.  

Σεβασμιώτατοι Ἱεράρχαι μας, εἶσθε πολύ εὐφυεῖς γιά νά εἶναι τυχαῖα ἐπιλογή ἡ ἀποφυγή τῆς λέξεως· "αἱρέσεις" καί σέ ὑποχρεωτική συνάρτηση μέ τήν λέξη· "μετάνοια" (στούς αἱρετικούς)!

Ἀποδεῖξτε μας ὅτι κάνουμε λάθος ἀνασκευάζοντας τίς ὅποιες ἐπίμαχες συνοδικές φράσεις μέ τούς ξεκάθαρους θεολογικούς ὅρους καί μέ τίς ὀρθές δογματικές προσεγγίσεις καί θά βάλουμε δημόσια καί ταπεινῶς εὐλόγησον.


Συντάκτης τοῦ ἄρθρου, τό:
Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.gr/


  Διαβάστε καί αὐτό:
Λίγες ἀλλά οὐσιαστικές παρεμβάσεις σέ πρόσφατο κείμενο τοῦ Ἐπισκόπου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱεροθέου, ἐκ τοῦ Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

καί αὐτό:
Γιατί δέν ἀνεβαίνουν τά σχόλια πού παραπέμπουν στό ἄρθρο τοῦ Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ γιά τά γραφόμενα Ἐπισκόπου Ναυπάκτου περί τῆς Συνόδου Κρήτης; (Καί κατά καιρούς καί σέ ἄλλες περιπτώσεις δέν ἀνέβηκαν...)
 
 

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)