Τό παρόν ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013

Τό παρόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Ἱστολόγιο γεννήθηκε στίς 19-11-2013
μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί δι' εὐχῶν...
Τοῦτος ὁ ἱστότοπος εἶναι ὀρθόδοξος, κατηχητικός, ἀντιαιρετικός, ἀντιοικουμενιστικός, ἀντινεοταξικός καί ψυχωφέλιμος.

Ρατσισμός δέν εἶναι νά σχολιάζει κανείς τό κακό πού συμβαίνει, ἀλλά ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ἀπό κάποιους εἰς βάρος τοῦ καλοῦ, ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ Ἤ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΩΣ ΟΡΘΟΝ!

Ετικέτες


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ! Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.
" Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου " (Σ. Σειράχ 4, 28)

TRANSLATOR

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

Δολία δήλωσις τοῦ Π.Σ.Ε. στό Τορόντο τύπου· "ὄχι Γιάννης...Γιαννάκης"! Ταύτην ἐπιθυμοῦσιν στήν Σύνοδο τῆς Κρήτης;

  Δολία δήλωσις τοῦ Π.Σ.Ε. στό Τορόντο
τύπου· "ὄχι Γιάννης...Γιαννάκης"!
Ταύτην ἐπιθυμοῦσιν στήν Σύνοδο τῆς Κρήτης;
Ὅπου δέν ὑπάρχει "πνεῦμα εὐθές", δέν ἐνεργεῖ τό Ἅγιον Πνεῦμα. Ἀπόντος τοῦ εὐθέως πνεύματος, ἀντικαθίσταται ὑπό πονηροῦ πνεύματος. 
Γι' αὐτόν τόν λόγο παρακαλοῦμε τόν Κύριο διά στόματος Προφήτου Δαυΐδ·
"Καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός καί πνεῦμα εὐθές ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μή ἀπορρίψης με ἀπό τοῦ προσώπου Σου καί τό πνεῦμα Σου τό ἅγιον μή ἀντανέλης ἀπ' ἐμοῦ" (Ψαλμ. 50).  
 
Στά πνευματικά ζητήματα δέν ὑπάρχει ἐνδιάμεση κατάστασις. Ὑπάρχει εἴτε φῶς, εἴτε σκότος. Εἴτε ἀλήθεια, εἴτε ψεῦδος. Εἴτε ὀρθό φρόνημα, εἴτε πλάνη.  

Ἐπικαιροποιῶντας τήν προαναφερθεῖσα σημείωση, καί συνδυάζοντας αὐτήν μέ τήν θεματολογία τῆς Συνόδου Κρήτης 2016 πού μᾶς ταλαιπωρεῖ διότι στοχεύει νά καλλιεργήσει καί ἐπιχειρεῖ νά ἐπισημοποιήσει συνοδικῶς τήν "σχέση" τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τόν "ὑπόλοιπον Χριστιανικόν κόσμον", βλέπουμε σαφέστατα τόν ἀπόλυτο καί ὄχι τυχαῖο συγχνωτισμό της μέ τήν δήλωση τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου "Ἐκκλησιῶν" πρό 66 ἐτῶν! Ἡ ἐν λόγῳ δήλωσις εἶναι ἡ ἑξῆς: 

"Σκοπός το Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν δέν εἶναι νά  διαπραγματεύεται νώσεις μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν, ὅπερ δύναται νά γίνει μόνον ὑπό τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐνεργουσῶν ἐν ἰδίας πρωτοβουλίας, ἀλλά νά φέρη τάς Ἐκκλησίας εἰς ζῶσαν ἐπαφήν πρός ἀλλήλας καί νά προαγάγη τήν μελέτην καί συζήτησιν τν ζητημάτων τς χριστιανικῆς νότητος"
(Δήλωσις του Toronto (1950), § 2)

Ἐν ὀλίγοις, ἡ ἐν λόγῳ δήλωσις εἶναι δολίως ἀντιφάσκουσα. Ἀπό τήν μία πλευρά ρνεῖται καθησυχαστικῶς, ὑποτίθεται..., τήν ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν ("σκοπός...δέν εἶναι νά διαπραγματεύεται ἑνώσεις μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν..."), ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ταυτοχρόνως καί δολίως τήν εἰσηγεῖται παίζοντας μέ τίς λέξεις·
"ἀλλά...νά προαγάγη τήν μελέτην καί συζήτησιν τῶν ζητημάτων τῆς χριστιανικῆς ἑνότητος"! Δηλαδή νά "ἐργασθεῖ" γιά τήν ἕνωση καί νά δημιουργήσει "εὔκρατο κλίμα" καί τίς κατάλληλες προϋποθέσεις γιά αὐτήν! 
Ὄχι Γιάννης, πού λέει σοφά ὁ λαός μας σέ παρομοίου τύπου ἐμπαιγμούς, ἀλλά Γιαννάκης!

Ἀπό τούτη τήν δήλωση τοῦ Τορόντο, δηλαδή μετά ἀπό 66 ἔτη "διαλόγων" μέ τούς αἱρετικούς καί μέ τά δαιμόνια τῶν ἐθνῶν, καθώς καί ἀναρίθμητων "διαπραγματεύσεων" καί "προετοιμασίας" τῆς Μεγάλης Συνόδου, εἴμαστε στό μηδέν! Κακός βαθμός γιά Ὀρθοδόξους πού λάβαμε εὐαγγελική ἐντολή νά εἴμαστε ἄριστοι, τέλειοι· "Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι ὡς ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειος ἐστιν" (Ματθ. 5, 48).
Ὅπερ σημαίνει πώς καί οἱ κακόδοξοι δέ μετανοοῦν καί κάποιοι, ρασοφόροι κυρίως, "Ὀρθόδοξοι" ἐζεστάθησαν ἀπό τήν πολυετή τριβή στίς σκέψεις, διαθέσεις καί συμπεριφορές "ἕνωσης" καί ἄρχισαν νά κακοδοξοῦν κι αὐτοί! 
Βλέπουμε λοιπόν, διά ζώσης, πώς ἡ εὐαγγελική ἐντολή· "«Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ» (Τίτ. 3, 10), καθώς καί ἡ εὐαγγελική διαπίστωσις· «φθείρουσι ἤθη χρηστά ὁμιλίαι κακαί» (Α΄ Κορ. 15, 13), δέν εἰπώθησαν οὔτε ἐγράφησαν ἐπί ματαίῳ! Ἤδη περισυλλέγουμε τά κακά ἀποτελέσματα τῆς παρακοῆς των καί εὐχόμεθα νά λάβουμε τίς εὐαγγελικές ἐντολές σοβαρά ὑπόψιν ἀπό δῶ καί ἐμπρός, ὥστε νά μήν περισυλλέξουμε ἕτι χειρότερα ἀποτελέσματα στό μέλλον ἤ τά χείριστα...

Δέν εἶναι τυχαία ἡ ἐπιλογή τῶν "μηδενιστῶν" τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῶν προαγωγῶν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μετά ἀπό 66 χρόνια ἀπό τήν δήλωση Τορόντο τοῦ 1950, νά τήν εἰσηγοῦνται στήν "Πανορθόδοξη" (?) ... Σύνοδο τῆς Κρήτης 2016, ἑμμέσως πλήν σαφῶς, διά τῆς ἐπίμαχης θεματολογίας περί "σχέσεως" μέ τόν "ὑπόλοιπο χριστιανικό κόσμο"!

Ἄς μή νομίζουν πώς μᾶς κοροϊδεύουν καί πώς δέν βλέπουμε ὅτι δέν πρόκειται περί μίας "Πανορθόδοξης" Συνόδου, ἀλλά περί μίας "Παγκοσμιο-οικουμενιστικῆς" Συνόδου φερέφωνον τοῦ Π.Σ.Ε.-δηλώσεως Τορόντο 1950, πού θά ἐπιχειρήσει τήν ὑλοποίησή της συνοδικῶς!
Μάλιστα δέ, γιά νά ἐπισφραγισθεῖ αὐτή ἡ διαπίστωσις, δέν εἶναι ἐπίσης τυχαῖο πού στήν συνοδική θεματολογία ὁ πνευματικός καρκίνος προχωρεῖ περισσότερο καί μέ τήν προσθήκη του θέματος περί τῆς "σχέσεως" τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί "μέ τόν σύγχρονον κόσμον"! Ἡ χαριστική βολή!
Δέν θέλουμε μόνο φλέρτ καί ἕνωση μέ τίς αἱρέσεις, ἀλλά νά ἀνοίξουμε ἀδιακρίτως τίς πόρτες καί τά παράθυρα, ὡς παγκόσμιοι ἐμπνευσταί τῆς φιλοξενίας πού εἴμαστε ἐξ ἀρχαιοτάτων χρόνων ἐξάλλου..., καί στίς ὑπόλοιπες "θρησκεῖες", "φιλοσοφίες", "θεωρίες" καί ἐπιταγές τοῦ σύγχρονου κόσμου τῆς Νέας Ἐποχῆς, καί νά ἐξαντλήσουμε τήν "φιλοξενία" μας καί σ' αὐτά τά "τουριστικά" στοιχεῖα!

Καλοκαίρι εἶναι, βρέ ἀδελφέ, ἄς δροσισθοῦμε μέ τίς πόρτες καί μέ τά παράθυρα ἀνοιχτά! Καύσωνα θά ἔχει...ἤ μήπως θά πέσει φωτιά νά μᾶς κάψει; 
Θά δείξει ἀπό τίς ἐπιλογές μας, πού πρός τό παρόν φαίνονται δυσοίωνες, διότι ἐκ τῶν Ποιμένων μας δέν εἶναι δογματικά ξεκάθαρες καί εὐθεῖς (βλέπε τήν εἰσαγωγή τοῦ ἄρθρου περί εὐθύτητας).
Ὀψόμεθα εἰς Φιλίππους.


Συντάκτης τοῦ ἄρθρου, τό:

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!

"ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ· ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ"!
Κάντε κλικ στην εικόνα και μάθετε πώς να μείνετε με τον Χριστό!

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;

ΠΟΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΑ Ο ΘΕΟΣ;
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το μάθετε!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΤΙΑΣΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανακαλύψετε πώς γίνεται!

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΓΩΝΙ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να το ανακαλύψετε!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!

ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ-ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ!
Κάντε κλικ στην εικόνα για να καθρεφτισθείτε!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!

ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ!
Κάντε κλικ στην εικόνα. Αφορά ιδιαιτέρως τις γυναίκες!

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Κάντε κλικ για να διαβάσετε.

.

.

.

.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ:

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
"Μή μεταίρειν ὅρια ἅ οἱ Πατέρες ἔθεντο"

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΦΩΤΙΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ!
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)