Σελίδες

TRANSLATOR

Σάββατο 25 Ιουνίου 2016

Ανεπιθύμητος ο πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στην Ημαθία!!! Ορθόδοξοι Πολίτες Ημαθίας
Ανεπιθύμητος ο πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στην Ημαθία!!! 
Ορθόδοξοι Πολίτες Ημαθίας
 

Ανεπιθύμητος ο πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στην Ημαθία!!!
Ο πατριάρχης, που εμπράκτως και δημοσίως καταπάτησε το κύρος των δεκάδων Αγίων Συνόδων και προσέβαλε την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων που αναθεμάτισαν τον Παπισμό, που περιφρόνησε το μαρτύριο χιλιάδων Αγίων που αντιστάθηκαν στους παπικούς και θανατώθηκαν από αυτούς, έρχεται στην Βέροια, στην πόλη του αντιαιρετικού Αποστόλου Παύλου και του αντιπαπικού Αγ. Γρηγορίου Παλαμά.

Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Οἰκουμενι(στὴν)κὸν Πατριάρχην Κων/πόλεως Βαρθολομαῖον, Ἀρχ. Μάξιμος Καραβᾶς

  Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ 
πρὸς τὸν Οἰκουμενι(στὴν)κὸν 
Πατριάρχην Κων/πόλεως Βαρθολομαῖον,
Ἀρχ. Μάξιμος Καραβᾶς
 

Patriarxis


Θὰ ἔχετε ἀκούσει, Παναγιώτατε, τὴν λαϊκὴν παροιμίαν ποὺ λέγει : «Πές μου τοὺς φίλους σου νὰ σοῦ πῶ ποιὸς εἶσαι». Ἢ τὸ τοῦ Ἀποστόλου «φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαὶ» (Α΄ Κορ. 15, 33) Καὶ ἐξηγοῦμαι : Ποῖοι εἶναι οἱ ἀγαπητοὶ καὶ πεφιλημένοι σας φίλοι;

Τραγικές ἐξελίξεις στήν Σύνοδο!!! Ὄχι μόνο ἀναγνωρίζονται οἱ αἱρέσεις ὡς "Ἐκκλησίες", ἀλλά ἐπικυρώνεται συνοδικά ἡ συνέχεια τῶν Οἰκουμενιστικῶν διαλόγων!!!

Τραγικές ἐξελίξεις στήν Σύνοδο!!!
Ὄχι μόνο ἀναγνωρίζονται οἱ αἱρέσεις 
ὡς "Ἐκκλησίες",
ἀλλά ἐπικυρώνεται συνοδικά
ἡ συνέχεια τῶν Οἰκουμενιστικῶν διαλόγων!!!
 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ
6.
Κατά τήν ὀντολογικήν φύσιν τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἑνότης αὐτῆς εἶναι ἀδύνατον νά διαταραχθῇ. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τήν ἱστορικήν ὕπαρξιν ἄλλων  χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν μή εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ᾽αὐτῆς,  ἀλλά καί πιστεύει ὅτι αἱ πρός ταύτας σχέσεις αὐτῆς πρέπει νά στηρίζωνται ἐπί τῆς ὑπ’ αὐτῶν ὅσον ἔνεστι ταχυτέρας καί ἀντικειμενικωτέρας ἀποσαφηνίσεως τοῦ ὅλου ἐκκλησιολογικοῦ θέματος καί ἰδιαιτέρως τῆς γενικωτέρας παρ’ αὐταῖς διδασκαλίας περί μυστηρίων, χάριτος, ἱερωσύνης καί ἀποστολικῆς διαδοχῆς. Οὕτω, ἦτο εὔνους καί θετικῶς διατεθειμένη τόσον διά θεολογικούς, ὅσον καί διά ποιμαντικούς λόγους, πρός θεολογικόν διάλογον μετά διαφόρων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν καί πρός τήν συμμετοχήν γενικώτερον εἰς τήν Οἰκουμενικήν Κίνησιν τῶν νεωτέρων χρόνων, ἐν τῇ πεποιθήσει ὅτι διά τοῦ διαλόγου δίδει δυναμικήν μαρτυρίαν τοῦ πληρώματος τῆς ἐν Χριστῷ ἀληθείας καί τῶν πνευματικῶν αὐτῆς θησαυρῶν πρός τούς ἐκτός αὐτῆς, μέ ἀντικειμενικόν σκοπόν τήν προλείανσιν τῆς ὁδοῦ τῆς ὁδηγούσης πρός τήν ἑνότητα.
7. 
Ὑπό τό ἀνωτέρω πνεῦμα, ἃπασαι αἱ κατά τόπους Ἁγιώταται Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι συμμετέχουν σήμερον ἐνεργῶς εἰς ἐπισήμους θεολογικούς διάλογους, ἡ δέ πλειονότης ἐξ αὐτῶν καί εἰς διαφόρους ἐθνικούς, περιφερειακούς καί διεθνεῖς διαχριστιανικούς ὀργανισμούς, παρά τήν προκύψασαν βαθεῖαν κρίσιν εἰς τήν Οἰκουμενικήν Kίνησιν. Ἡ πολυσχιδής αὕτη δραστηριότης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πηγάζει ἐκ τοῦ αἰσθήματος ὑπευθυνότητος καί ἐκ τῆς πεποιθήσεως ὅτι ἡ ἀμοιβαία κατανόησις, ἡ συνεργασία καί αἱ κοιναί προσπάθειαι πρός ἀποκατάστασιν τῆς χριστιανικῆς ἑνότητος τυγχάνουν οὐσιώδεις, «ἵνα μή ἐγκοπήν τινα δῶμεν τῷ Εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ» (Α’ Κορ. 9, 12).


ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ: Α. Λουδάρος Γ. Φερδής Σ. Καρεκλά

«Η Ορθόδοξος Εκκλησία αποδέχεται την ιστορικήν ονομασίαν των άλλων ετεροδόξων χριστιανικών Εκκλησιών». Αυτή είναι η φράση που βγάζει την Εκκλησία της Ελλάδος από την δύσκολη θέση στην οποία βρέθηκε χθες, εμμένουσα στην απόφαση της Ιεραρχίας Της να μην υπάρχει ο όρος «Εκκλησία» δίπλα από τους ετερόδοξους.

Νεότερες ἐξελίξεις γιά τήν Πανορθόδοξο Σύνοδο ἀπό τόν π. Παῦλο Δημητρακόπουλο καί Προϊστάμενο τοῦ Γραφείου αἰρέσεων καί παραθρησκειῶν τῆς Ἱ.Μ. Πειραιῶς. (βίντεο)

Νεότερες ἐξελίξεις 
γιά τήν Πανορθόδοξο Σύνοδο
ἀπό τόν π. Παῦλο Δημητρακόπουλο
καί Προϊστάμενο τοῦ Γραφείου αἰρέσεων καί παραθρησκειῶν
τῆς Ἱ.Μ. Πειραιῶς.
(βίντεο)"Πράγματι εἶναι μία Μεγάλη καί 'Ἁγία' Σύνοδος"..., Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος (βίντεο)

"Πράγματι εἶναι 
μία Μεγάλη καί 'Ἁγία' Σύνοδος"...,
Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος
(βίντεο)

 

"Πράγματι εἶναι μία Μεγάλη καί 'Ἁγία' Σύνοδος"....
Κατόπιν πλέκεται ἐπανηλειμμένως τό ἐγκώμιον τοῦ Πατριάρχου,
καί βεβαίως ΔΕΝ λέγει ΤΙΠΟΤΕ γιά τό τί ἀποφάσισαν, κυρίως γιά τά φλέγοντα θέματα: "σύγχρονος κόσμος", "ὑπόλοιπος χριστιανικός κόσμος", "νηστεία", "κωλύματα γάμου"!

Ὀψόμεθα εἰς Φιλίππους καί ἀναμένουμε τά τελικά κείμενα μέ τίς τελικές ἀποφάσεις καί ὑπογραφές... 

Ἀνοιχτό τό ἐνδεχόμενο γιά Σύνοδο Ὀρθοδόξων & Καθολικῶν! Δέν πᾶμε γιά ἕνωση, ἔ;...


Ἀνοιχτό τό ἐνδεχόμενο 
γιά Σύνοδο Ὀρθοδόξων & Καθολικῶν!
Δέν πᾶμε γιά ἕνωση, ἔ;...
 

του Λευτέρη Κουμαντάκη

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο ο εκπρόσωπος του Βατικανού, να καθίσουν μελλοντικά στο ίδιο τραπέζι εκπρόσωποι της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας.
Ο Καρδινάλιος Κορτ Κουξ που βρέθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης, μαζί με άλλους παρατηρητές της Συνόδου των Ορθοδόξων Εκκλησιών, υπογράμμισε πως μία τέτοια Σύνοδος θα έφερνε πιο κοντά τις δύο Εκκλησίες γεφυρώνοντας διαφορές και παράγοντας παράλληλα νέες διαμορφωμένες σχέσεις μεταξύ Πάπα και Ορθόδοξης Εκκλησίας.  

Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΑϊΚΩΝ ΕΝ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ! ΜΕΡΟΣ Δ΄: Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΤΟΥ «Το πέρασμα του Θεανθρώπου από τη γήινη ζωή».

Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ 
ΤΩΝ ΛΑϊΚΩΝ ΕΝ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ!
ΜΕΡΟΣ Δ΄:
Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΤΟΥ
«Το πέρασμα του Θεανθρώπου 
από τη γήινη ζωή».
 .


Πάπυρος ἀπό τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.gr/

Διαβάστε τό Α΄ Μέρος ἐδῶ:
Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΑϊΚΩΝ ΕΝ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ! «ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΑ, Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ…» «Σημείον αντιλεγόμενον», η Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού! ΜΕΡΟΣ Α΄: ΟΧΙ! ΣΤΟ ΚΑΚΟ ΘΥΜΟ.
Διαβάστε τό Β΄ Μέρος ἐδῶ:
Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΑϊΚΩΝ ΕΝ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ! «ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΑ, Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ…» «Σημείον αντιλεγόμενον» η Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού! ΜΕΡΟΣ B΄: ΤΑ ΕΘΝΗ,ΟΙ ΛΑΟΙ, ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Διαβάστε τό Γ΄ Μέρος ἐδῶ:
Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΑϊΚΩΝ ΕΝ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ! ΜΕΡΟΣ Γ΄: «Η ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ».

Ένα δύσκολο μάθημα για πολλούς είναι η «Μετοχή μας(των λαϊκών) στα δρώμενα της Εκκλησίας». Σίγουρα, τις αποφάσεις της Συνόδου τις καθορίζουμε όλοι μαζί οι πιστοί, όπου και εάν βρισκόμαστε στην διάσταση του χώρου, του τόπου, και του τρόπου… γιατί εν Πνεύματι είμεθα ούλοι (τροπικά) «απές συν Σύνοδον»! Απόδειξη! Όλοι όσοι είναι ενωμένοι με την Εκκλησία του Χριστού ,Ορθόδοξα και Ορθρότροπα, είναι αδύνατο να μην τους ακούει ο Πανταχού Παρών Θεός και τα πάντα πληρών, και να μην εκπληρώνει, να μην προσλαμβάνει και έτσι να μην μεταφέρει την εν αγωνία ‘’γλώσσα’’ μας στα ώτα των Αγίων Επισκόπων μας που είναι «απές», μέσα δηλαδή στην αυλή της Ανορθόδοξης Ορθόδοξης Ακαδημίας, στην Κρήτη. ( Αλήθεια  τι σημαίνει «Περαστής» και ποιος είναι;)

ΤΟ ‘’ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΝ ΧΑΡΙΣΜΑ’’ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ, ΑΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΑ ΑΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΟΜΕ, ‘’ΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΠΟΜΕΝΟΙ’’, Β. Χαραλάμπους, Θεολόγου

ΤΟ ‘’ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΝ ΧΑΡΙΣΜΑ’’ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ, ΑΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΑ ΑΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΟΜΕ, ‘’ΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΠΟΜΕΝΟΙ’’,
Β. Χαραλάμπους, Θεολόγου

 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4Hh8sVgBkWAPmfRCiY4h61LA6jrhmpfOiXNOYNNObm9Jzic8wYhxCpPksNe0zbGGOcLHMhlvQi8TXB_N93S_g1Y4oA65zUw1YvMxNdHwEYCwdKq1zK7BMTe3ehoQ-8C7-DggNzJWrvLc/s1600/nisteia-kai-agneia-toy-swmatos-kai-toy-noy%C2%ABSophia+Drekou%C2%BBAenai-EpAnastasi.jpg

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
__________________
Το θέμα της νηστείας πρέπει να αντιμετωπίζεται πάντοτε με βάση το κάλλος που προσέδωσε στην αρετή αυτή η Εκκλησία μας.  «Θεοδώρητον χάρισμα» χαρακτηρίζεται η νηστεία από την Εκκλησία.  «Υποδεξώμεθα των νηστειών το χάρισμα ως θεοδώρητον», ψάλλομε στον Όρθρο της Δευτέρας της Α΄ Εβδομάδος των Νηστειών.   «Θεοδώρητον χάρισμα», καλείται ο της νηστείας αγώνας, καταδεικνύοντας τοιουτοτρόπως το κάλλος της νηστείας που έχει θεσπίσει η Αγία μας Εκκλησία.  «Ημέρα σωτήριος», επίσης καλείται η νηστεία στην Υμνολογία της Εκκλησίας μας.  Σωτήριος καλείται  η της Νηστείας είσοδος, γιατί όντως εις σωτηρία άγει. 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Ἐπέπληττε πρός ὄφελος τοῦ πλησίον

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ:
Ἐπέπληττε πρός ὄφελος τοῦ πλησίον
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

http://static.pblogs.gr/f/397777-__1_~2.JPG 
ἐπίπληξη σ' ἕνα μόνο σκοπό ἄς ἀποβλέπει,
στήν ὠφέλεια τοῦ πλησίον.   

 http://www.plision.gr/wp-content/uploads/2014/04/cropped-554070_100567853476422_810117244_n.jpg

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)