Σελίδες

TRANSLATOR

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ἱερέων καί Πνευματικῶν πού τελικά ἀναλαμβάνουν νά ἀφορίσουν τούς πολιτικούς πού ὑπερψήφισαν τό ἄνομο Ν-ομοσχέδιο τῶν ὁμοφυλόφιλων καί πού δέν τούς ἀφόρισαν οἱ Ἐπίσκοποι!!!

 

 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ! 
 
 
 Οἱ ἀφορισμοί τῶν πολιτικῶν τελικά θά γίνουν
ἀπό ἁπλούς Ἱερεῖς καί Πνευματικούς,
διότι οἱ Ἐπίσκοποί μας δέν πράττουν τά δέοντα!!!
Ἄξιοι!!!
 
 
 
" Ἐπειδή εἰς τίς ἡμέρες μας ἔχει γίνει ἐμφανής ἡ συνοδοιπορία καί συνταύτησις τῶν Ἐπισκόπων μέ τούς πολιτικούς ἄρχοντας, τούς αἱρετικούς καί λοιπούς ἐξουσιαστές καί ὡς ἐκ τούτου δέν ἀναμένομε ἀπό αὐτούς μίαν γενναίαν ἀντίδρασιν ἀνταξίαν τῆς θέσεώς των καί ἰσαξίαν τῶν παλαιῶν ἁγίων Ἐπισκόπων καί ὁμολογητῶν, προβαίνομε ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς καί Πνευματικοί εἰς τόν ἀφορισμόν ὅσων βουλευτῶν ἐψήφισαν τόν ἀντίθετο εἰς τήν φύσι νόμο τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων καί τῆς υἱοθεσίας τῶν τέκνων.

Εὔλογη ἀπορία στήν πνευματική, ἠθική καί πολιτική ἀπορία* αὐτοῦ τοῦ ταλαίπωρου τόπου!

 
https://kaiomenivatos.blogspot.com/

 
 
 
Γράφει:
 
 
 
 
Μετά καί τήν πρόσφατη ψήφιση τοῦ ἐπαίσχυντου, σοδομικοῦ,
ἄνομου
Ν-ομοσχεδίου "ὑπέρ" τῶν ὁμοφυλόφιλων
καί "κατά" τῶν ταλαίπωρων παιδιῶν 
πού θά "τεκνοθετοῦν"...
ἀπό τήν πλειοψηφία τῶν πολιτικῶν τῆς Βουλῆς,
συμπεριλαμβανομένων καί τῶν ριψάσπιδων ἀπόντων,
συνεπικουρικά καί μετά τά κοινοβουλευτικά καμώματα
καί τίς περίφημες Κ.Υ.Α. (βλακεία;) τῆς Κυβέρνησης
καί τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν πολιτικῶν
ἐν καιρῷ planδημίας covid 19
πού δίωκαν τούς Χριστιανούς κλείνοντας τούς Ναούς
καί κρατοῦσαν μακριά τούς πιστούς ἀπό τίς Ἱερές Ἀκολουθίες,
συνεπικουρικά καί μέ παλαιότερα Νομο-σχέδια
ἀποποινικοποίησης τοῦ φόνου 
(ἔκτρωση, μεταμόσχευση ὀργάνων)
κι ἀκόμη παλαιότερα τῆς μοιχείας
κι ἀμόμη παλαιότερα τοῦ "ἐπαγγέλματος" τῆς πορνείας,
ἐγείρεται ἡ ἑξῆς εὔλογη ἀπορία:
 
Γιατί οἱ πολιτικοί 
ὅταν ἀναλαμβάνουν τά καθήκοντά τους
στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων (;)...
 ὁρκίζονται στό Ἱερό Εὐαγγέλιο;...
 
Ἀφοῦ τό καταπατοῦν, μαζί καί τόν ὅρκο τους
γινόμενοι ἐπίορκοι,
μαζί καί τό πρῶτο ἄρθρο τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος
πού χτίζεται ἐπάνω στό Ὄνομα
τῆς Ἁγίας Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος,
μαζί καί μέ τόν ἔγκλιτο βίο τους 
πού δέν συνάδει μέ τό Εὐαγγέλιο,
π.χ. ὑψηλά ἱστάμενο πολιτικό πρόσωπο 
συζεῖ ἄνευ γάμου!
Καί ἀφοῦ οἱ πλεῖστοι πολιτικοί οὔτε κἄν ἐκκλησιάζονται,
γιά νά μήν ποῦμε γιά τούς ἄθεους πού ὁρκίζονται,
οὔτε γιά τούς κρυφοαλλόθρησκους
(Μασώνους, Ἑβραίους καί ὅ,τι ἄλλο βάζει ὁ νοῦς)
καί γιά τά περιβόητα ψέματα μέ τό τσουβάλι
πού ἀραδιάζουν οἱ πολιτικοί στίς θητεῖες τους,
μέ πρῶτο καί καλύτερο ψέμα, γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές,
τόν ὅρκο στό Εὐαγγέλιο τό ὁποῖο πασιφανῶς καταπατοῦν!
 
 
 
* πτωχεία

Κόρη λεσβίων, αποκαλύπτει γιατί είναι εναντίον του ομοφυλοφιλικού γάμου! Βίντεο

 Κόρη λεσβίων, αποκαλύπτει γιατί είναι εναντίον του ομοφυλοφιλικού γάμου -  YouTube

 

Ἀκολουθεῖ βίντεο:

Καταργῆστε τό καρναβάλι διά τῆς ἀποχῆς ἀπό τίς ἐκδηλώσεις τῶν Δήμων!εικόνα άρθρου: Περί Οικουμενισμού από τον μακαριστό Επίσκοπο Αυγουστίνο Καντιώτη


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

2 ΜΑΡΤΙΟΥ 1971

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του π. Αυγουστίνου Καντιώτη

 «Ως επίσκοπος εκφράζω την χαράν και ευαρέσκειάν μου προς το αγαπητόν ποίμνιον του Αμυνταίου και των περιχώρων, διότι όλοι συνετελέσατε εις την κατάργησιν του καρναβάλου.»

 

«ΜΙΑ ΝΙΚΗ»

(Υπ’ αριθμ. 131/2-3-1971 εγκύκλιος προς τον λαόν του Αμυνταίου)

 

«Αφ’ ης ημέρας, χάριτι θεία, ανελάβομεν την διαποίμανσιν της Ιεράς ταύτης Μητροπόλεως, δεν επαύσαμεν προφορικώς και γραπτώς να τονίζωμεν τα καθήκοντα των χριστιανών. Πόθος μας είνε ν’ αποβάλουν οι χριστιανοί κακίας και πάθη, προλήψεις και δεισιδαιμονίας, ειδωλολατρικά ήθη και έθιμα, και να γίνουν συνειδητοί χριστιανοί, γνωρίζοντας τι πρέπει να πιστεύουν και τι πρέπει να πράττουν, αγωνιζόμενοι δια την επικράτησιν του θελήματος του Θεού. Διότι δυστυχώς πολλοί ονομάζονται, αλλ’ ολίγοι είνε πραγματικοί χριστιανοί.

Εν ειδωλολατρικόν έθιμον ήτο και ο καρνάβαλος Αμυνταίου. Τι είνε ο καρνάβαλος και διατί καταδικάζεται υπό της Εκκλησίας, εξηγήσαμεν προφορικώς και γραπτώς κατά τα τρία προηγούμενα έτη. Δυστυχώς ο καρνάβαλος υποστηρίζετο υπό διαφόρων παραγόντων και εφαίνετο αήττητος. Αλλ’ ημείς δεν εδειλιάσαμεν, δεν υπεχωρήσαμεν προ των εμποδίων και δεν απεγοητεύθημεν. Επολεμήσαμεν το αντιχριστιανικόν έθιμον με όλη μας την δύναμίν μας. Την ημέραν της καρναβαλικής πομπής ηρχόμεθα εις το Αμύνταιον, διενέμοντες προκηρύξεις, δειφωτίζομεν τον λαόν, ετελούμεν μέγαν εσπερινόν, εις τον οποίον συνέρρεε λαός και εκτός της περιφερείας Αμυνταίου, εκηρύττομεν τον λόγον του Θεού και εκρούομεν πενθίμος τους κώδωνες της εκκλησίας. Και εγίνετο μεν ο καρνάβαλος, αλλ’ ήτο πλέον φανερόν, ότι η επίδρασίς του επί του λαού είχεν αρχίσει να εξασθενή. Φανατικοί άλλοτε διοργανωταί των καρναβαλικών εορτών απεσύροντο, μη επιθυμούντες πλέον να παρουσιάζονται ως καρναβαλισταί. Ο καρνάβαλος κατά τα τρία προηγούμενα έτη συνετηρείτο εις την ζωήν με ενέσεις. Και όταν αι ενέσεις εξέλιπον, ο καρνάβαλος απέθανεν!

Πάση θυσία POS : Από την 1η Μαρτίου δεν θα υπάρχει δυνατότητα πληκτρολόγησης του ποσού πληρωμής!


Ποιες είναι οι κυρώσεις που προβλέπονται για τη διασύνδεση ταμειακών με POS

Ο κ. Θεοχάρης ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι οι προθεσμίες δεν πρόκειται να αλλάξουν.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Διῶξε τά πάθη σου μέ τήν ἐγκράτεια, τήν ἀγάπη καί τήν προσευχή!

 

 Άγιος Θαλλέλαιος

Ἄν θέλεις νά ἐλευθερωθεῖς ἀπό ὅλα μαζί τά πάθη,

ὁπλίσου μέ ἐγκράτεια, ἀγάπη καί προσευχή.

Ὅσιος Θαλάσσιος ὁ ἈφρικανόςΓιά τό διαδίκτυο:
Ἱστόλόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ https://kaiomenivatos.blogspot.com/

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)