Σελίδες

TRANSLATOR

Τρίτη 26 Αυγούστου 2014

Επιστολή Μητροπολίτου Φλωρίνης προς τον Πρωθυπουργό για το "αντιρατσιστικό"

Επιστολή Μητροπολίτου Φλωρίνης
 προς τον Πρωθυπουργό για το "αντιρατσιστικό"

 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisbjJWT9H6b2K5LK-rvHYypzLa2kHimYAL4oH0J0HloPLoG1xET5tnM-2HAAKRvCEP3eKV7I85Bu5ggXh6OMFZeup-r6uAPCe5koghcH0s15L_bkJBdm8V3UesDFKMH575nlwnBH6ZhPEO/s1600/FLOR
 
Ἐξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Αἰσθανόμεθα ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην νὰ Σᾶς ἀπευθύνωμεν τὴν παροῦσαν ἐπιστολήν, προκειμένου νὰ διατυπώσωμεν ὁρισμένας σκέψεις καὶ ἀνησυχίας σχετικῶς πρὸς τὸ ὑπὸ κατάθεσιν καὶ ψήφισιν ὑπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου Σχέδιον Νόμου «Καταπολέμηση ἐκδηλώσεων ῥατσισμοῦ καὶ ξενοφοβίας».

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΣ ΕΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΣ ΕΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ

http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2013/04/metanoiakaiexomol.jpg

Ποος εναι λόγος πού μς πλασε Θεός; Τήν πάντησιν μς τήν δίδει γιος Μάξιμος μολογητής: « Θεός μς δημιούργησε, διά νά γίνωμε κοινωνοί τς Θείας Φύσεως καί μέτοχοι τς ϊδιότητός Του καί νά ναδειχθομε μοιοί Του μέ τήν κατά Χάριν θέωσιν, διά τήν ποίαν χουν συσταθ καί παραμένουν λα τά ντα καί χουν παραχθ καί γίνει λα τά μή ντα»(1).

Α Γ Ι Ο Σ Κ Ο Σ Μ Α Σ Ο Α Ι Τ Ω Λ Ο Σ Β΄ Δι­δα­χὲς-θαύ­μα­τα-προ­φη­τεῖ­ες (ἀφηγηματικὴ σύνθεση) π. Δ η μ η τ ρ ί ο υ Μ π ό κ ο υ

Α Γ Ι Ο Σ Κ Ο Σ Μ Α Σ Ο Α Ι Τ Ω Λ Ο Σ  Β΄ 
Δι­δα­χὲς-θαύ­μα­τα-προ­φη­τεῖ­ες (ἀφηγηματικὴ σύνθεση) 
π. Δ η μ η τ ρ ί ο υ Μ π ό κ ο υ 

Δι­δα­χὲς-θαύ­μα­τα- προ­φη­τεῖ­ες

(ἀφηγηματικὴ σύνθεση)

π.   Δ η μ η τ ρ ί ο υ   Μ π ό κ ο υ 

http://agrinioreport.com/wp-content/uploads/2013/08/21.jpg
Ὁ­λό­κλη­ρο τὸ χω­ριὸ μα­ζε­μέ­νο στὴν πλα­τεί­α ἄ­κου­γε τὸν ἅ­γιο νὰ μι­λά­ει ἀ­δι­ά­κο­πα. Τὰ παι­διὰ ξυ­πό­λη­τα καὶ μι­σό­γυ­μνα ἔ­παι­ζαν πα­ρα­πέ­ρα, σκορ­πι­σμέ­να στὸ φυ­σι­κὸ πλά­τω­μα τῆς πλα­γιᾶς. Ὁ ἅ­γιος στα­μά­τη­σε γιὰ λί­γο κι ἔ­μει­νε νὰ τὰ κοι­τά­ζει στο­χα­στι­κός. Ξα­να­γυρ­νών­τας στοὺς ἀ­κρο­α­τές του βάλ­θη­κε νὰ τοὺς μι­λά­ει γι’ αὐ­τά.

-   Ὅ­ταν βα­πτί­ζε­τε τὰ παι­διά σας, νὰ τὰ βγά­νε­τε στὸ ὄ­νο­μα τῶν ἁ­γί­ων, ποὺ ἔ­χου­νε νό­η­μα. Μα­ρί­α θὰ πεῖ κυ­ρί­α, για­τὶ ἡ Θε­ο­τό­κος ἔ­μελ­λε νὰ γί­νει βα­σί­λισ­σα τοῦ οὐ­ρα­νοῦ καὶ τῆς γῆς. Νι­κό­λα­ος λέ­γε­ται ἐ­κεῖ­νος ποὺ νί­κη­σε τοὺς λα­οὺς, τοὺς δαί­μο­νες, τὰ πά­θη. Γε­ώρ­γιος λέ­γε­ται γε­ωρ­γη­μέ­νο φυ­τό, στο­λι­σμέ­νο μὲ καρ­πούς, μὲ ἀ­ρε­τὲς χρι­στι­α­νι­κές. Πα­ρα­σκευ­ὴ λέ­γε­ται ἐ­κεί­νη ποὺ ἑ­τοι­μά­σθη­κε γιὰ τὸν Χρι­στό.

Ὁ πνευματικός ἄνθρωπος τά ἄνω φρονεῖ (τό μήνυμα τῆς ἡμέρας)


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ὁ πνευματικός ἄνθρωπος τά ἄνω φρονεῖ
Γέρ. Παΐσιος Ἁγιορείτης

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYiB5DcSNfsBKsxsHVpxbxep2PE0HR8wg7MQW44nA-h-ckdo2kO79HTdsAQeksps2PupG0HkS-7SWYuklgiaIlKc7spsZTI-sgep9t645J_cegAPGLhzgw8XMY2RI-8Oi1JOZ9wQ1cN5vQ/s1600/Paisios+monachos+Agioreitis25.jpg
σο πνευματικός ἄνθρωπος εἶναι κάποιος,
τόσο λιγότερα δικαιώματα ἔχει σ' αὐτή τή ζωή. 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaPyu-fsCZPbB1z18MIu-Z4zzLe5XVO6LF8MFGu2ggrPtO5ujB5M2HUs48fq2Yoxcnlc0jvZnkhFybvc4fWLlnoxAF6v-jgoIdzvMeZDGnSgCTKtDEude0kGR-e0r_TjeYfwkor09cY4tg/s1600/embers-turn-to-stars-jerry-lofaro.jpg

Α Γ Ι Ο Σ Κ Ο Σ Μ Α Σ Ο Α Ι Τ Ω Λ Ο Σ Α΄ Δι­δα­χὲς-θαύ­μα­τα-προ­φη­τεῖ­ες (ἀφηγηματικὴ σύνθεση) π. Δ η μ η τ ρ ί ο υ Μ π ό κ ο υΑ Γ Ι Ο Σ   Κ Ο Σ Μ Α Σ   Ο   Α Ι Τ Ω Λ Ο Σ

Α΄

Δι­δα­χς-θαύ­μα­τα-προ­φη­τε­ες
                                 (φηγηματικ σύνθεση)                               
                            π.   Δ η μ η τ ρ ί ο υ   Μ π ό κ ο υ

Τ 24 το μη­νς Α­γού­στου
μνή­μη το ­γί­ου ν­δό­ξου ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος κα ­σα­πο­στό­λου
Κ ο ­σ μ    τ ο    Α ­τ ω ­λ ο .

http://agrinioreport.com/wp-content/uploads/2013/08/21.jpg μι­κρ συ­νο­δεί­α βά­δι­ζε μ κό­πο στν κα­κο­τρά­χα­λο ­νή­φο­ρο γι τ μι­κρ χω­ριό, πο φώ­λια­ζε σν ­ε­το­φω­λι στν ­πό­με­ρη πλα­γι το βυ­νο. λι­γνς κα­λό­γε­ρος πο πή­γαι­νε μπρο­στά, ­πλω­νε τ βλέμ­μα του στς γνώ­ρι­μες ψη­λς κορ­φές, στ κο­φτε­ρ φα­ράγ­για, στ κα­τα­πρά­σι­να ­λα­τα, κι ­να­θυ­μό­ταν πε­ρα­σμέ­να χρό­νια κα και­ρούς. Τό­τε πο νε­α­ρς ­κό­μη, γε­μά­τος ­νει­ρα κα φλό­γα, πε­ρι­δι­ά­βαι­νε τ μέ­ρη α­τ κα μά­ζευ­ε τ λ­λη­νό­που­λα, μ κα τος με­γά­λους, ν τος δι­δά­ξει τ πρ­τα γράμ­μα­τα. Ν τος μά­θει τν ­στο­ρί­α τους κα τν κα­τα­γω­γή τους. Ν ξέ­ρουν τ ρί­ζα τους, ­τι κρα­τά­ει ­π τν Λε­ω­νί­δα κα τν Με­γα­λέ­ξαν­δρο. Ν ξα­να­θυ­μη­θον τν μαρ­μα­ρω­μέ­νο βα­σι­λιά τους. Πο πε­ρι­μέ­νει ν ξυ­πνή­σει καί, πά­λι μ χρό­νια μ και­ρούς, ν ξα­ναμ­πε στν Πό­λη θρι­αμ­βευ­τής.

Γιόγκα: Μία μέθοδος κατάλυσης τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀνθρώπου! Λέων Μπράνγκ, Δρ. Θεολογίας

Γιόγκα: 
Μία μέθοδος κατάλυσης τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀνθρώπου!
 Λέων Μπράνγκ, Δρ. Θεολογίας


Η λέξη γιόγκα προέρχεται ἐτυμολογικά ἀπό τήν ἰνδοευρωπαϊκή ρίζα yug, στά Γερμανικά Joch, στά Ἑλληνικά ζεύγ καί σημαίνει ζεύξη. Ἐννοεῖται ἡ ἕνωση τοῦ ἀτομικοῦ ἐγώ μέ τό θεῖο στοιχεῖο. Ἀνάλογα μέ τό πῶς γίνεται ἀντιληπτό τό θεῖο στοιχεῖο, εἴτε ὡς μία ἀπό τίς πάμπολλες θεότητες τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ ὁ ἀριθμός τῶν ὁποίων κατά κάποιες ἐκτιμήσεις φτάνει μέχρι καί 300 ἑκατομμύρια(!), εἴτε σέ ἀπρόσωπη μορφή, δέν ὑπάρχει μόνο ἕνα εἶδος γιόγκα ἀλλά πάρα πολλά. Σ’ αὐτά προστίθενται ἀκόμα ἐκεῖνες οἱ μορφές γιόγκα, στίς ὁποῖες τονίζονται κυρίως οἱ πράξεις τῶν ἀνθρώπων. Ἡ τελική ἐπιδίωξη πάντως σέ ὅλες αὐτές τίς μορφές εἶναι ἡ ἴδια, ἡ ἀπαλλαγή τοῦ ἀτομικοῦ ἐγώ ἀπό τόν ἀτελείωτο κύκλο τῶν μετενσαρκώσεων, οὐσιαστικά ἡ παύση τῆς ὕπαρξης.Ἡ γιόγκα ἔχει, δηλαδή, ἕνα καθαρά θρησκευτικό περι­εχόμενο, ἤ καλύτερα εἰδωλολατρικό, ἐπειδή τό ἰνδουϊστικό πάν­θεο ὅπως καί ἡ ἀπρόσωπη ἐκδοχή τοῦ Θείου στοιχείου στηρίζονται ὁλοφάνερα στήν ἀνθρώπινη φαντασίωση καί ἀντιβαίνουν ἀπόλυτα στόν κοινό ἀνθρώπινο νοῦ καί στήν κοσμική πραγματικότητα, στήν ὁποία ζοῦμε.

Χωρίς δισταγμό: Το CDC προωθεί εκστρατεία εμβολιασμού σε έγκυες γυναίκες για να δηλητηριάσουν τα έμβρυα! (καί βίντεο)

Χωρίς δισταγμό: 
Το CDC προωθεί εκστρατεία εμβολιασμού
 σε έγκυες γυναίκες για να δηλητηριάσουν τα έμβρυα!
(καί βίντεο)


Μεταξύ αυτών είναι το αν πρέπει ή όχι να κάνουν εμβολιασμούς κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σύμφωνα με εντολές της δημόσιας υγείας, των μαιευτήρων και των παιδιάτρων που τους παπαγαλίζουν ότι το εμβόλιο υποτίθεται θα προστατεύει τις εγκύους από την γρίπη.

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)