Σελίδες

TRANSLATOR

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014

ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ (ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 4) Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου (Ἡγουμένου Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σοχοῦ Θεσσαλονίκης) "Τοῦ ἰδίου (Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου) (11ο)

ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ (ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 4)
Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ βιβλίου
(Ἡγουμένου Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σοχοῦ Θεσσαλονίκης)
"Τοῦ ἰδίου (Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου) (11ο)
 
Αποτέλεσμα εικόνας για flower tear

Διαβάστε ὅλα τά ἀποσπάσματα ἐδῶ:
"Τοῦ ἰδίου (Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου) (11ο) 

 

http://www.to-en.gr/afos/Gavrilia/images/p03.jpg
Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἐπισκέπτεται τίς καρδιές μας. Ἄν βρῆ ἀνάπαυσι θά ἔλθη νά κατοικήση παντοτινά μέσα στήν ψυχή. Ἄν δέν βρῆ καθαρή καρδιά, φεύγει. Πάλι ὅμως οἱ οἰκτιρμοί Τήν ἀναγκάζουν νά ἔλθη νά ἐπισκεφθῆ ἐμᾶς τούς ἁμαρτωλούς. Ἐπειδή ὄλοι εἴμεθα εὐμετάβλητοι κατά ατήν διάθεσι, ὄχι ὄμως καί κατά τήν φύσι. Πάντοτε βρισκόμεθα ἀμελεῖς καί χαῦνοι, φθονεροί καί πονηροί. Σκεπτόμεθα συνεχῶς γιά ἄλλους. Ἐνθυμούμεθα ἐνθυμήσεις πονηρές. Εὑρισκόμεθα πάντοτε σέ κακούς λογισμούς., σάν μέσα σέ βόρβορο. Καί ὅταν ἔλθη ἡ Χάρις γιά νά μᾶς ἐπισκεθφῆ, εὑρίσκει τήν δυσωδία τῶν κακῶν λογισμῶν μέσα στίς καρδιές μας. Ἀμέσως ἀναχωρεῖ, ἐπειδή δέν εὑρῆκε εἴσοδο νά ἔλθη νά κατοικήση σέ μᾶς ὅπως θέλει. Πλήν ὅμως κεντᾶ (παροτρύνει) τήν καρδιά μέ φωτεινό γλυκασμό, γιά νά ἔλθη σέ αἴσθησι. Γιατί μᾶς ἐπεσκέφθη καί δέν εὑρῆκε εἴσοδο, ὥστε μέ τόν /διιο τρόπο νά γλυκαθῆ ὁ ἄνθρπωος διά μέσου τοῦ φωτισμοῦ καί νά Τήν ζητήση.

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐπιστολῶν ἐκ τοῦ βιβλίου Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΒ' Αὐτή, ἀδελφή μου, εἶναι τέχνη τεχνῶν καί ἐπιστήμη ἐπιστημῶν.

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Ἀνθολόγιο ἀποσπασμάτων ἐπιστολῶν ἐκ τοῦ βιβλίου
Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΒ'
Αὐτή, ἀδελφή μου, εἶναι τέχνη τεχνῶν
καί ἐπιστήμη ἐπιστημῶν. 

http://www.egolpion.com/img/logos/ekfrasis_monaxikhs_empeirias-exofullo.jpghttp://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/01/joseph1.jpg 
d47


 
Διαβάστε ἀπόσπασμα ἀπό τήν Ἐπιστολή:  Α΄ , Β΄ , Γ΄ , Δ΄ , Ε΄ , ΣΤ΄, Ζ΄ ,Η΄ , Θ΄, Ι΄ , ΙΑ΄ , ΙΒ΄ , ΙΓ΄ , ΙΔ΄ , ΙΕ΄ , ΙΣΤ΄ , ΙΖ΄ , ΙΗ΄ , ΙΘ΄ , Κ΄ , ΚΑ΄ , ΚΒ΄ , ΚΓ΄ , ΚΔ΄ ΚΕ΄, ΚΖ΄ , ΚΘ΄ , Λ΄ , ΛΑ΄ , ΛΒ΄ , ΛΓ΄ , ΛΔ΄ , ΛΕ΄ , ΛΣΤ΄ , ΛΗ΄ , ΛΘ΄ , Μ΄ , ΜΑ΄ ,


Αὐτή, ἀδελφή μου, εἶναι τέχνη τεχνῶν κάι ἐπιστήμη ἐπιστημῶν. (ΜΒ΄).

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLRI54MgMNa5n7uKS9bL0GgxWbjNTG_HEpYJORFyOTTqoRaMRSXMlum9OLiL98dNn6u3gmf9gNIcJIaA_9pd0oQC_1os8VJaYNzwG_F2WWrFQZrhyUxycV2Z0y6JNB_pFYCwirXRWGI3Wu/s400/prayer.JPG

Ἡ σημερινή κατάστασις τῶν πολλῶν περιωρίσθη εἰς ἔνα τύπον ἐξωτερικόν. Πέραν τούτου δέν ὐπάρει φροντίδα καί μέριμνα διά τό ἐσωτερικόν τῆς ψυχῆς, ὄπου συνίσταται τό πᾶν· ὄπου ἑνώνεται ὁ ὑλικός μέ τόν ἄϋλον· ὁ ἄνθρωπος μέ τόν Θεόν, κατά τό ἐγχωροῦν εἰς τήν χωματώδη μας φύσιν. 

Τοῦτο εἶναι τό πολύ ὡραῖον καί τό πάνυ καλόν. Ἀλλά τό ἀποφεύγομεν πάντες. Πάντες τά νῶτα στρέφομεν. Καθότι ἀπαιτεῖται ἀγών. Ἀλλά καί πολύ φρικιᾲ ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου, ἐάν μόνον ἀκούσῃ περί αὐτῶν. 
Εἰς αὐτόν τόν ἀγῶνα πρέπει νά συνεργήσῃ ὁ Θεός. Διότι χωρίς αὐτοῦ οὐδέν κατορθοῦται. Πρέπει νά ἀγωνισθῇ ἡ προαίρεσις τοῦ ἀνθρώπου. Ἀλλά πρέπει νά στάξῃ αἵμα τό σῶμα. Καθότι θά ' βγῇ ἡ δορά τοῦ ἔσω ἀνθρώπου. Θά λυώσῃ ὡς κηρός ὁ ἄνθρωπος ὁ παλαιός. Καί ὅπως ὁ σίδηρος, ὅταν ἐμβαίνῃ στήν φωτιά, ξεκολλᾷ καί πέφτει ἡ σκουριά πού ἔχει ἐπάνω, ἔτσι καί εἰς τόν ἄνθρωπον γίνεται. 

Ἡ σωφροσύνη ἀσφαλίζει τόν βίο μας. (τό μήνυμα τῆς ἡμέρας)


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ἡ σωφροσύνη ἀσφαλίζει τόν βίο μας.
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlU_s_J214XQ5J6eGYD0MfwehCjFNimeP-kVpPl_RMgwhvQ_5k7l4H6Wz8hOEUePY7L4piBxWQuujrlUUDCUqBYmSGJrUhuKmkqF1blOxA6LW-n9T5Wlf3Vtmd0LD-T93pGeEO9s-gy-k/s1600/%25CE%2586%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582-%25CE%2599%25CF%2589%25CE%25AC%25CE%25BD%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%25BF-%25CE%25A7%25CF%2581%25CF%2585%25CF%2583%25CF%258C%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2582.jpg
σώφρων περνάει ὁλόκληρη τή ζωή του μέ ἄνεση 
καί μέ μεγάλη πνευματική ἐλευθερία.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhVeSClvadFeWkUZSVif7zslwLfPg71o_dHBREmERpVuy6nipHPK3rvmKcyijWKeh99UOOTGwi05J1lahLpabz_ThuWT1ZBYX2sbqFbV8i7hb8MuFEFPH_nlGxvkB42x3LSkg7GkEum8zl/s640/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%87%CF%8C%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%82+2.jpg

Ὁ Μπουτάρης "ναί" ὄχι μόνο στήν ὁμοφυλοφιλία καί στά τζαμιά... "ναί" καί στήν μαγεία! (φωτό)

 

Ὁ Μπουτάρης "ναί" 
ὄχι μόνο στήν ὁμοφυλοφιλία καί στά τζαμιά...
"ναί" καί στήν μαγεία!
(φωτό)

Μάγισσσες, Ξωτικά και Δαιμονικές Μορφές στο «Χριστουγεννιάτικο Δέντρο» που έστησε ο Μπουτάρης στη Θεσσαλονίκη!!! (φωτό)
Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΌ;....

Μάγισσσες, Ξωτικά και Δαιμονικές Μορφές στο «Χριστουγεννιάτικο Δέντρο» που έστησε ο Μπουτάρης στη Θεσσαλονίκη!!!


Καμαρώστε το…Χριστουγεννιάτικο Δέντρο – Έκτρωμα που βρίσκεται στην Πλατεία Αριστοτέλους στην Θεσσαλονίκη!

S.O.S.!!! Ὁ ἀριθμός τοῦ θηρίου 666 στίς στολές τῶν παπικῶν προκαθημένων στό Βατικανό!


S.O.S.!!!
Ὁ ἀριθμός τοῦ θηρίου 666 
στίς στολές τῶν παπικῶν προκαθημένων στό Βατικανό!


 

Ἀπίστευτο!
Στίς στολές τῶν παπικῶν προκαθημένων τοῦ Βατικανοῦ,
τό κόκκινο ὕφασμα σχηματίζει στήν ἑβραϊκή σημειογραφία 
τόν ἀριθμό τοῦ Ἀντιχρίστου 666!!!
Ἔμ ἔτσι ἐξηγοῦνται τόσα κιλά Οἰκουμενισμοῦ
καί παγκόσμιας ἀγαπολογίας ντέ καί σόνι!!!

Δεῖτε τό βίντεο:

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)