Σελίδες

TRANSLATOR

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020

Ἡ Μασονία, «οἱ διαβασμένοι» καί ὁ Σατανᾶς! Ὁ ὅρκος στόν Ἑωσφόρο! Φωτό & Βίντεο

Ἡ Μασονία, «οἱ διαβασμένοι» καί ὁ Σατανᾶς!

 Ὁ ὅρκος στόν Ἑωσφόρο!

Φωτό & Βίντεο

 


 

Σύνταξη:

Ἱστολόγιο  https://kaiomenivatos.blogspot.com/

 

Ἐπειδή τά τελευταῖα χρόνια ὅλο καί περισσότερο ἔρχονται στό φῶς ἐνδείξεις καί ἀποκαλύψεις ἀνάμειξης πολιτικῶν (κυρίως) καί Ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν (;) στήν Μασονία, θεωρῶ ἀναγκαῖο νά μάθει ὁ κόσμος ἐν συντομίᾳ σέ ποιόν «θεό» πιστεύουν οἱ Μασόνοι!

 

 


Ἡ συνεχής τάση ἀποχριστιανοποίησης  καί ἀφελληνισμοῦ τῆς κοινωνίας ἐκ τῶν πολιτικῶν διαφόρων ἀποχρώσεων συγκεκριμένα στήν πατρίδα μας, παρομοίως δέ ἡ ἀπεθνικοποίηση καί ἡ πολυπολιτισμικότητα παγκοσμίως (Παγκοσμιοποίηση) ἀπό τήν μία πλευρά, καθώς καί ἡ συνεχής τάση ἀποδογματοποίησης τῆς Ὀρθοδοξίας, καί ἡ προώθηση τῆς μεταπατερικῆς-νεοπατερικῆς «θεολογίας» (Οἰκουμενισμός) ἐκ διαφόρων Ἱεραρχῶν, κληρικῶν καί θεολόγων ἀπό την ἄλλη πλευρά, ἐγείρουν δικαίως βάσιμες ὑποψίες (ἐνίοτε ἀποτελοῦν βεβαιότητα μέ στοιχεῖα) πώς αὐτοί οἱ ἡγέτες ἀνήκουν σέ κλάμπς, Λέσχες καί στέκια πού δέν ἔχουν πραγματικά σχέση μέ Χριστό καί Πατρίδα!

Κι ἄν, σέ κάποιες περιπτώσεις πιό «ἀθῶες», δέν ἀποτελοῦν ἐνεργά καί μυημένα μέλη τῶν προαναφερθέντων, ἀνήκουν σίγουρα σέ χώραν μακράν…

Ἡ Μασονία δέν εἶναι ἀόριστα μία φιλοσοφική ἰδεολογία, ὅπως πιστεύουν κάποιοι, ἕνα καφενεῖο ὑψηλοῦ ἐπιπέδου φιλικῶν συναντήσεων καί ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων μεταξύ πολιτικῶν, ἤ ἐπιστημόνων ἤ πλουσίων κ.λ.π., ἀλλά μία θρησκεία! Ἔχει «θεό», τελετουργικά («λατρεία»), μυήσεις (ἄς ποῦμε «μυστήρια»), προεστῶτες (οἱ ἀνήκοντες στούς 3 τελευταίους βαθμούς), μέλη (ἄς ποῦμε «ποίμνιο) καί φυσικά Ναούς (Στοές) συνάντησης μέ ἄκρα μυστικότητα πού ταυτόχρονα ἀποτελοῦν κέντρα Ἐθνικῶν καί Παγκοσμίων ἀποφάσεων σέ διασύνδεση μεταξύ τους ἐθνικά καί παγκόσμια!

 
Παραθέτω τόν ὅρκο τοῦ 33ου βαθμοῦ πού εἶναι καί ὁ ἀνώτερος βαθμός μύησης ἑνός Μασόνου καί θά ἀκολουθήσουν λίγες ἀλλά σημαντικές ἐπισημάνσεις:

 


 

Πρῶτον, ὅπως διαπιστώνουμε ὁ «θεός» τῶν Μασόνων εἶναι ὁ Ἑωσφόρος Σατανᾶς! Ὡς γνωστόν, ὁ Σατανᾶς πρίν ἐκπέσει ἐκ τῆς ὑπερηφανίας του ἀπό τά Οὐράνια ἦταν ὁ πιό φωτεινός Ἀρχάγγελος ὀνόματι Ἑωσφόρος! Μέ τήν πτώση του χάνει τό ἀξίωμά του κι ἀπό Ἀρχάγγελος γίνεται Δαίμονας, ἀπό φωτεινός Ἑωσφόρος γίνεται ὁ Ἀρχιδαίμων τοῦ Σκότους καί ἀπό Οὐράνιος γίνεται καταχθόνιος.

Δεύτερον, ὅπως διαπιστώνουμε οἱ Μασόνοι εἶναι ἀντίχριστοι καί πρόδρομοι τοῦ Ἀντιχρίστου διότι μισοῦν τόν Χριστό (τόν ἀποκαλοῦν Ἀδωναΐ) καί τήν Βασιλεία Του!

Τρίτον, ὅπως διαπιστώνουμε μαζί μέ τόν Σατανᾶ, οἱ Μασόνοι θεοποιοῦν τήν ἐπιστήμη καί τήν ἐξ αὐτῆς πρόοδο! Δέν εἶναι διόλου τυχαῖο πού ὁ λεγόμενος σύγχρονος «προοδευτικός» κόσμος ἔχει ἐκλογικεύσει τά πάντα καί τά ἔχει καθυποτάξει στήν ὕλη καί στό πεπερασμένο ἀνθρώπινο μυαλό σέ τέτοιον βαθμό, ὥστε ἔβαλε στήν ἄκρη τόν Τέλειο καί Πάνσοφο Δημιουργό του καί Ἄπειρο Θεό καί ἐξύψωσε τόν ἐγωισμό του ὅπως ὁ Ἑωσφόρος!  Ἡ «ἐκλογίκευσή» του μέ αὐτόν τόν τρόπο ἔφθασε στόν βαθμό τοῦ παραλόγου. Τό τελευταῖο ἀποδεικνύεται πολύ εὔκολα, ἀρκεῖ νά δοῦμε πόσα ἐπιστημονικά ἐπιτεύγματα καταστρέφουν καθημερινά τόν κόσμο γύρω μας καί τήν ἴδια τήν ὑγεία καί τήν ζωή μας! Ἡ ἐπιστήμη εἶναι ἕνα μέσον πού ἄλλωτε χρησιμοποιεῖται σωστά κι ἄλλωτε ἐσφαλμένα (ἀκόμη κι ἐσκεμμένα γιά αἰσχροκέρδια ἤ ἰμπεριαλισμό ἤ κάθε λογῆς ἰδιοτέλεια) καί δέν πρέπει νά προσκυνᾶται τυφλά ὡς τό ἅπαν τοῦ παντός.

Ἄς μήν πλανώμεθα λοιπόν περί Μασονίας, ἡ ὁποία συνδέεται ἄμεσα μέ τήν ἐπιστήμη καί τήν πρόοδο πού συνεχῶς  ἐκθειάζονται ἄμετρα καί βλασφήμως θεοποιοῦνται καί κυρίως μέ τόν Σατανᾶ καί «θεό» της!

Ἀρκεῖ νά κάνουμε μία μικρή ἀναφορά στήν τρέχουσα ἐπικαιρότητα τοῦ κορωναϊοῦ, μέ τόν ὁποῖον πολιτικοί ἡγέτες μετά τῶν αὐλικῶν των δημοσιογράφων, καί κάποιοι Ἐκκλησιαστικοί ἡγέτες (δυστυχέστατα…), ἐναποθέτουν κορῶνα βασιλική στούς ἐπιστήμονες «εἰδικούς», κάνοντας οἱ δεύτεροι ἄκριτη γονυκλισία καί ὑπακοή σέ αὐτούς, βλασφημῶντας τόν Τριαδικό Θεό! (Βλέπε συναίνεση κλεισίματος τῶν Ἐκκλησιῶν, τήν διακοπή τῆς Λατρείας, τόν ἀποκλεισμό τῶν πιστῶν, τίς ὕβρεις στήν Θεία Κοινωνία, τήν ἀπαγόρευση ἀσπασμοῦ τῆς χειρός τοῦ Ἱερέως καί τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, τήν ἀπολύμανση τῆς Ἁγίας Τράπεζας, τήν χρήση μάσκας, τίς διώξεις ρασοφόρων χωρίς ὑποστήριξη κ.λ.π.).

«Τό κακό θά σᾶς ἔλθει ἀπό τούς διαβασμένους» , Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, 54η προφητεία.

Τό ζοῦμε κι ἔχει καί μέλλον ἡ ὑπόθεσις…

Τόν παραπάνω ὅρκο τῶν Μασόνων τοῦ 33ου βαθμοῦ, διαβάζει καί ὁ π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος σέ μία ὁμιλία-κατήχηση ἀπό μία σειρά κατηχήσεων περί Μασονίας.

Παρακάτω παραθέτω ὁλόκληρη τήν συγκεκριμένη ὁμιλία-κατήχηση, πού ἀξίζει νά ἀκούσουμε μαζί μέ τίς θεολογικές καί ἱστορικές ἀναλύσεις καί παραπομπές πού κάνει ὁ π. Ἀθανάσιος:

 

Ἑωσφορική Κατήχησις εἰς τόν 30όν βαθμόν τοῦ Μασωνισμοῦ - π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

 


 

https://www.youtube.com/watch?v=3pPA7JSimTA

 

Σημείωση:

Σᾶς γράφω τό κείμενο τοῦ ὅρκου τῆς φωτό, γιά νά μπορεῖτε νά τόν ἀντιγράψετε καί ὡς ἁπλό κείμενο, ἄν θέλετε νά τό χρησιμοποιήσετε. Δέν εἶναι ὁλόκληρος ὁ ὅρκος ὅπως γράφεται στό ἄρθρο, ἀλλά οἱ τελευταῖες του σειρές:

"Ἐλθέ, ὦ Ἑωσφόρε, ἐλθέ...

Ἐλθέ νά σέ ἐναγκαλισθῶμεν, νά σέ σφίξωμεν εἰς τάς ἀγκάλας μας...
ὦ εὐλογημένε τῆς καρδίας μας!

Ἄνευ τῶν ἔργων σου ὦ ΣΑΤΑΝ, τό σύμπαν θά ἦτο παράλογον..
Σύ δέ Ἀδωναΐ (Χριστέ), Θεέ ἅρπαξ, Θεέ ἄδικε, σέ ἀπαρνούμεθα!
Μισεῖς τήν ἐπιστήμην, ἀλλά ἐμεῖς ἀποκτήσαμεν αὐτήν εἰς πεῖσμα σου!
Μισεῖς τήν εὐτυχίαν, ἀλλ' ἡμεῖς διά τῆς ἐπιστήμης θά τήν κερδίσωμεν εἰς πεῖσμα σου!
Ἑκάστη τῶν προόδων μας εἶναι θρίαμβος, ὑπό τήν ὁποίαν κατασυντρίβεται ἡ Θεότης σου.

Πνεῦμα ψεύδους καί ἀπάτης, ἡ Βασιλεία σου ἐτελείωσε.

Ζήτησον θύματα μεταξύ τῶν ζώων.

Ἤδη ἐξεθρονίσθης καί κατασυνετρίβης.

..Χάθητι, ὦ δήμιε τοῦ λογικοῦ μας". 

 

Διαβάστε καί τό συναφές ἄρθρο, ἐδῶ:

Τό ὑπ’ ἀριθμόν ἕνα ἁμάρτημα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ!

(βίντεο)

 

Συναφῆ ἄρθρα:

 


 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

LinkWithin

Μπορείτε νά δείτε και:

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΠΥΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!

Ποιός θεωρείται σφραγισμένος!
.

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!

ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ!
.

.

.
.

.

.
.

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!

Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν!
Τό Φῶς τό Ἀληθινόν!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!

Ή ΘΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, Ή ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΩ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ!
(Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)